Petra Gverić Katana

mgr Petra Gverić Katana
stanowisko: lektor (w latach 2014-2017)
zakład: Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: petra.gveric@gmail.com

Tytuły i stopnie naukowe:

2002 – magister kroatystyki i polonistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja

Tytuł pracy magisterskiej: Literatura polska w chorwackich czasopismach literackich 1881–1940.

Zainteresowania naukowe:

1. Komparatystyka (literatura polska i chorwacka)

2. Literatura w perspektywie kulturoznawczej

3. Literatura współczesna w teatrze

4. Teoria i praktyka przekładu

5. Dydaktyka i metodyka nauczania języka chorwackiego jako obcego

Publikacje:

Książki:

Chorwacki dla turystów. Przewodnik turystyczny. Extrade. Kastav 2007. (przekład z języka chorwackiego na polski)

Artykuły:

 1. Poljska književnost u hrvatskim književnim časopisima od 1881. do 1940. „Književna smotra”, 34 (2002), nr 126 (4), s. 81-118. (bibliografia)
 2. Hrvatska književnost u poljskim kazalištima poslije 1989. godine. „Književna smotra“ 2015, nr. 178 (4), s. 71–81.
 3. Poljska Vedrana Rudan. O recepciji poljskoga prijevoda i kazališne adaptacije romana „Uho, grlo, nož“ Vedrane Rudan. U: „Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi“. Zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencja Kel ekpresjon grotesk. Witkacy između modernizma i postmodernizma i Zagrebački polonistički doprinosi. Ur. D. Blažina i Đ. Čilić. Treći Malićevi dani, Zagreb 22-24. października 2015. Zagreb, Denona 2016, s. 205-218.
 4. Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich 2014. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. S. 57-62.
 5. Dvadeset pet godina bilježenja prijevoda: hrvatsko i poljsko ogledalo / O dwudziestu pięciu latach przekładów literatury polskiej i chorwackiej – zwierciadło przekładu. Tłum. Antonina Kurtok. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 7, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich 2015. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, s. 35-53.
 6. Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2015 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 7, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich 2015. Red. B. Tokarz. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, s. 31-35.

Inne (przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.):

Born Hans, Fluri Phillip, Johnsson Anders: Parlamentarni nadzor nad sigurnosnim službama. DCAF. Genewa 2003. (przekład fragmentów z języka angielskiego i redakcja chorwackiego tekstu)

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

1998: stypendystka Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Chorwacji, pobyt semestralny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Doświadczenie zawodowe: 

od 2014: lektorka języka chorwackiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ

2011–2014: nauczycielka języka polskiego w Liceum Klasycznym w Zagrzebiu

2002–2012: redaktor i korektor w wydawnictwie Mirakul, Zagrzeb

2009–2012: bibliotekarka i nauczycielka w Szkole Administracji Publicznej i w Liceum Przyrodniczym V. Preloga w Zagrzebiu (Chorwacki język i literatura; Chorwacki język biznesu); prowadzenie warsztatów pt. „Wielojęzyczność w nauczaniu literatury chorwackiej”; „Lektura obowiązkowa i chęć do czytania”, organizacja wydarzeń w bibliotece (wieczory literackie, klub czytelnika, wystawy, etc.)

2006–2008: koordynator, tłumacz i superwizor przekładów filmowych w firmie Mediatranslations (współpracującej z: HBO, National Geographic, RTL, Nova TV); prowadzenie warsztatów dla korektorów i tłumaczy (tłumaczenie filmowe w praktyce, język chorwacki w napisach)

2002–2006: tłumacz języka polskiego w Telewizji Chorwackiej

2004–2006: redaktor chorwackiego czasopisma społeczno-kulturalnego „Globus”

2002–2004: redaktor w Telewizji Chorwackiej

Udział w konferencjach, wyjazdy dydaktyczne

 1. Chorwacja, Zagrzeb. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Zagrzebiu. Instytut Filologii Zachodniosłowiańskiej. Konferencja międzynarodowa„Treći Malićevi dani“ („Trzecie Dni Zdravka Malicia“): Kel ekpresjon grotesk. Witkacy između modernizma i postmodernizma Zagrebački polonistički doprinosi. Referat pod tytułem Poljska Vedrana Rudan (Polska Vedrana Rudan). 22-24 października 2015.
 2. Czechy, Brno. Uniwersytet Masaryka, Wydział Filozoficzny. Wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+. Wykład: Percepcja chorwackiej tożsamości kulturowej w Polsce w kontekście przekładów i inscenizacji teatralnych.Warsztaty: Diwa w klasie.(w ramach projektu Teatr w nauczaniu chorwackiego jako języka obcego). 10-13 maja 2016.
 3. Polska, Kraków. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja międzynarodowa Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków. Referat pod tytułemPoljske i hrvatske Dive. Prevođenje prijevoda – od originala do inscenacije (Polska a chorwacka Diwa. „Tłumaczenie przekładu“ – od oryginału do inscenizacji). 8-9 czerwca 2016. (na zaproszenie organizatora)
 4. Polska, Poznań. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Konferencja międzynarodowa Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy. Referat pod tytułem:Obraz wojny w Chorwacji na scenach polskich. 26-28 października 2016.
 5. Chorwacja, Osijek. Chorwacki Teatr Narodowy w Osijeku i Zakład Historii Teatru Chorwackiej Akademii Nauk i Sztuk. Konferencja międzynarodowa: XXVII Krležini dani u Osijeku.Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu (Dramat i teatr chorwacki za granicą). Referat: Recepcija hrvatskih autorica na poljskim scenama od 1989. godine (Autorki chorwackie na scenach polskich po 1989 roku – recepcja.) 13-15 grudnia 2016. (na zaproszenie organizatora)
 6. Chorwacja, Zagrzeb. Hrvatsko filološko društvo, Odjel za kulturu hrvatskoga jezika; Odjel za hrvatski kao ini jezik. VI. HIDIS. Šesti međunarodni znanstveni skupHrvatski kao drugi i strani jezik. Referat pod tytułem Teatar u nastavi hrvatskoga kao inog jezika (Teatr w nauczaniu chorwackiego jako języka obcego). 15-17 grudnia 2016.  

Działalność dydaktyczna i popularyzująca naukę:

 1. Dni Kultury Chorwackiej (w ramach Festiwalu „W samo południe“), kwiecień 2015

Organizacja naukowego oraz artystycznego programu mającego na celu popularyzowanie kroatystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej:

– organizacja projektu tłumaczenia zbioru opowiadań Nahrani me (pol. Nakarm mnie) współczesnego chorwackiego prozaika Romana Simicia w ramach Praktycznej nauki języka chorwackiego dla studentów IV roku; redakcja i konsultacja językowa

– prowadzenie wieczoru autorskiego z udziałem Zorana Fericia i Romana Simicia (z przedstawieniem fragmentów nowych utworów obu autorów, przetłumaczonych przez studentow kroatystyki)

– prowadzenie krótkiego kursu języka chorwackiego, organizacja warsztatów kreatywnych

– organizacja występu chorwackich teatrów w Teatrze im. Stanisława Wyspańskiego oraz w Teatrze Rozrywki (Zagrebački glumački atelje: Glembajowie; grupa teatralna „Bastien“: Moskwa-Pietuszki)

– prowadzenie projektu tłumaczenia audiowizualnego filmu Gangster te voli (pol. Gangster Amor) w ramach Praktycznej nauki języka chorwackiego dla studentów IV roku studiów; film został pokazany w kinie Kosmos 22 kwietnia 2015

 1. Konkurs „Wiedza o Chorwacji“ (marzec – maj 2016 roku)

Współorganizacja konkursu „Wiedza o Chorwacji“ w trzech województwach: małopolskim, śląskim i rzeszowskim. Przygotowanie merytoryczne konkursu, sprawdzanie prezentacji multimedialnych i egzaminów pisemnych oraz przeprowadzenie egzaminów ustnych we wszystkich trzech województwach (w Krakowie, Rzeszowie i Katowicach).  Finał konkursu w województwie śląskim odbył się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

 1. Prowadzenie projektu tłumaczenia fragmentów powieści pisarzy chorwackich, Kristiana Novaka (Črna mati zemla) oraz Franja Janeša (Čerupanje feniksa) w ramach Praktycznej nauki języka chorwackiego dla studentów IV roku studiów. Przekłady zostały predstawione podczas wieczoru autorskiego Literatura, fantastyka, polityka 21 kwietnia 2016.
 1. Śląski Festiwal Nauki – październik 2016

Prowadzenie warsztatów Kaj po śląsku, kaj po chorwacku w ramach organizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach Śląskiego Festiwalu Nauki, na których ich uczestnicy mogli zapoznać się z podobieństwami pomiędzy gwarą śląską i zagrzebską oraz z wpływem języka niemieckiego na obydwie gwary.

 1. Opracowanie, organizacja oraz prowadzenie projektu Teatr w nauczaniu chorwackiego jako języka obcego. W ramach projektu, który trwał od października do grudnia 2016, warsztaty teatralne dla zainteresowanych studentów wszystkich grup razem z lektorką prowadzili zaproszeni goście: doc art Marijana Nola, dramaturg chorwacki, oraz doc art Jasmin Novljaković, reżyser teatralny, wykładowcy Akademiii Sztuk Pięknych w Osijeku (współpraca w ramach programu Erasmus+). Na zakończenie projektu pokazano sztukę studencką Šaputanja vjetru.

 

Rezultat jednej z akcji promocyjnych:)