Paulina Pycia-Košćak

dr Paulina Pycia-Košćak

stanowisko: adiunkt
zakład: Zakład Współczesnych Języków Południowo- i Zachodniosłowiańskich
e-mail: paulina.pycia@us.edu.pl
gabinet: 3.60
dyżur:
piątek, godz. 11:30 – 13:00, gab. 3.60;

Tytuły i stopnie naukowe:

2007 r. – doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Śląski)

Zainteresowania naukowe:

– socjolingwistyka

– pragmalingwistyka

– językoznawstwo konfrontatywne

– glottodydaktyka

– ekwiwalencja w przekładzie

Najważniejsze publikacje:

Druki zwarte (książki, monografie naukowe):

  1. Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo GNOME. Katowice 2010. 164 s. ISBN 978-83-87819-02-6

  1. Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo GNOME. Katowice 2011, 246 s., ISBN 978-83-63268-01-5

  1. Pycia P., Płeć a język (na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo GNOME. Katowice 2011, 182 s., ISBN 978-83-63268-03-9

Artykuły naukowe (od 2010 r.):

 1. Pycia P., Kategorijarodakodimenicauhrvatskom, srpskomibosanskomjeziku. W: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Grammatik. Red. B. Tošović. LIT Verlag, Wien 2010. ISBN 978-3-643-50139-4, s. 117-131
 2. Pycia P., Diskurs, vlast, ideologija, W: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Red. J. Klincková. Univerzita Mateja Bela / Fakulta humanitných vied. Banská Bystrica 2010. ISBN 987-80-8083-960-4, s. 186-195
 3. Pycia P. W kręgu chorwackich subkultur młodzieżowych. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo GNOME. Katowice 2010, ISBN 978-83-87819-02-6, s. 36-49
 4. Pycia P. „Odpowiednie dać rzeczy słowo“, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie. „Przekłady Literatur Słowiańskich” Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. T.2. , cz.1. Red. Bożena Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, ISSN 0208-6336 / ISSN 1899-9417, s. 144-160
 5. Pycia P., Sojda S. Honorifikacija u dramama Mire Gavrana. Između originala i prijevoda. W: Peti hrvatski slavistički kongres / Zbornik radova knj.1, Red. Marija Turk, Ines Srdoč-Konestra. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka 2012, ISBN 978-953-6104-83-3, s.245-255
 6. Pycia P., Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw. „Przekłady Literatur Słowiańskich”: Bariery kulturowe w przekładzie literackim. T.3., cz.1. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, ISSN: 1899-9417, s. 135-148
 7. Cichońska M., Pycia P., Prostorni odnosi u gramatici i učenju stranoga jezika. W: Spotkania międzykulturowe. Red. Krystyna Jarząbek. Sylwia Sojda. Wydawnictwo UŚ / Wydawnictwo Gnome. Katowice 2012, ISBN 978-83-63268-20-6, s. 25-36
 8. Pycia P. Stereotyp kobiety – dramat Sve o ženama” Miro Gavrana i jego polski przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”: Stereotypy w przekładzie literackim. T.4, cz.1. Red. B. Tokarz, Katowice 2013, ISSN 0208-6336, ISSN 1899-9417, s. 101-114
 9. Pycia P. Primjedbe uz poljski i engleski prijevod Andrićeva romana „Na Drini ćuprija”. W: Andrićeva ćuprija. Andrić-Initiative 6. Red. B. Tošović. Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Beogradska knjiga, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjiga. Graz-Beograd-Banjaluka 2013. ISBN: 978-3-9503561-3-7, s. 835-849

Działalność popularyzatorska, wykłady:

 1. Wykład dla Macierzy Chorwackiej o. Osijek, sekcja języka chorwackiego (Odjel za hrvatski jezik MH Ogranak Osijek) nt. Honorifikacija u dramama Mire Gavrana ‒ između originala i prijevoda (24.10.2012 r., Osijek / Chorwacja)
 2. Cykl wykładów nt. Prevođenjeu teoriji i praksi w ramach II. Spotkań Kroatystycznych(II. Kroatistički susreti): 1.Ekvivalentnost u prijevodu, 2. Prijevod kulturno obilježenog teksta, 3. Prevoditeljske tehnike, metode i strategije, 4. Prijevod govorenog jezika(1-4.04.2014r., Brno / Czechy)

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji naukowych:

 1. Komisja Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk o. Katowice (kadencja 2011-2014)
 2. Członek redakcji chorwackiego czasopisma Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik wydawanego przez Chorwackie Towarzystwo Filologiczne (Hrvatsko filološko društvo), redaktor naczelna: dr. sc. Zrinka Jelaska (od 2014r.)

Projekty dydaktyczne:

 1. Udział w opracowaniu programu studiów stacjonarnych II stopnia: Przekład w komunikacji międzykulturowej
 2. Członek zespołu ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Słowiańskiej