Maria Cichońska

dr hab. prof. UŚ Maria Cichońska
stanowisko: profesor UŚ
zakład: Zakład Współczesnych Języków Południowo- i Zachodniosłowiańskich
e-mail: maria.cichonska@us.edu.pl
gabinet: 4.21
dyżury: 

Absolwentka filologii polskiej i filologii słowiańskiej w UJ, doktorantka w IFS UJ, obrona rozprawy doktorskiej w UJ Czasowniki denominalne w języku serbsko-chorwackim w UJ. [ Tezy rozprawy opublikowane zostały w byłej Jugosławii, w czasopiśmie „Književni jezik”: Problemi semantičkog opisa denominativnih glagola u slovenskim jezicima, „Književni jezik” 14/1, Sarajevo 1985, s. 29-39].

Zainteresowania naukowe: składnia i semantyka języków słowiańskich,leksykografia i socjolingwistyka południowosłowiańska.

Publikacje:

Publikacje w języku bośniackim, chorwackim serbskim, polskim, angielskim w Bośni, Chorwacji, Serbii, na Ukrainie, w Korei Południowej.

Rozprawa habilitacyjna:

Zaimki w kształtowaniyjne dyskursu potocznego (na materiale sztokawskiego systemu językowego),Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001. Jako podstawa habilitacji w UŚ.

Pozostałe publikacje:

Słownik konfrontatywny czasowników polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne Gnome, Katowice 2004.

Rozwiń

Współautorstwo pozycji książkowych:

M. Cichońska, J. Kalamala, W. Kryzia, K.M. Solecka, K. Termińska,  Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników odimiennych. Red. S. Karolak. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 381, Katowice 1980, s. 222.

E. Bemová, A.J. Bluszcz, M. Cichońska, E. Hajičová , Z. Kirschner, W. Osadnik, P. Sagall, K. Solecka, K. Termińska, M. Wyborska. A Terminological Dictionary of Algebraic Linguistics. Red. K. Polański. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 699, Katowice 1985, s. 326.

Artykuły:

 • Z problematyki czasowników denominalnych w języku serbsko-   chorwackim. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XVIII, 1977, s. 152-165.
 • O definiowaniu znaczeń leksykalnych. Južnoslovenski Filolog XXXVI, 1980, Belgrad /współautor W. Kryzia/, s. 65-78.
 • Semantyczne możliwości i restrykcje w derywacji czasowników odimiennych. W: Z problematyki czasownika słowiańskiego. Red. R. Laskowski, Katowice 1983. s.38-52.
 • Problemi semantičkog opisa denominativnih glagola u slovenskim jezicima.Književni jezik 14/1, Sarajevo 1985, s. 29-39.
 • Semantika i formalna struktura temporalnih pridjeva u poljskom i srpskohrvatskom jeziku. W: Sarajevski slavistički dani 11-12 januara 1985, Sarajevo1985, s.51-59.
 • Problemi interpretacije dijahronijskih procesa. W: Sarajevski slavistički dani 13-15 januara 1986, Sarajevo 1986, s. 46-55.
 • Prefiksalno-sufiksalni denominativni glagoli u savremenom srpsko-hrvatskom jeziku. W: Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane 10-14 septembar 1986. Beograd 1987, knj. 16/1, s. 75-78.
 • Mesto terminologije u jezičkom sistemu. W: Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane. Beograd – Novi Sad 9-13 IX 1988. Beograd 1990, 18/1, s. 23-26.
 • Tendencje rozwojowe w zakresie leksyki języka serbsko-chorwackiego. W: Studia z Języków i Literatur Narodów Słowiańskich. Red. E. Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1148 Katowice 1991, s. 86-92.
 • O pewnych problemach wprowadzanie polskich zaimków w nauczaniu   języka polskiego rodzimych użytkowników języka serbsko-chorwackiego. W: Z problemów nauczania języka polskiego jako obcego. Red. I. Nowakowska-Kempna. Katowice 1992.
 • przedmiotowym posługiwaniu się językiem. W: Kryzys tożsamości. Slavica. Red. E. Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1301, Katowice 1992, s. 104-109.
 • Czy język może się rozpadać? W: Rozpad mitu i języka? Red. B. Czapik. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1324. Katowice 1992, s.177-183.
 • Język serbsko-chorwacki wobec procesów dezintegracyjnych w Jugosławii. W: Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały z konferencji z 23-25 IX 1992. Red. S. Gajda, Opole 1993, s. 271-276.
 • Języki Słowian Południowych wobec rozpadu SFRJ. W: Współczesne tendencje rozwojowe języków słowiańskich. Red. H. Fontański. Katowice 1994, s. 43-55.
 • Zaimki jako wykładniki emotywności w serbskim, chorwackim i polskim języku mówionym. W: Stylistyczne konfrontacje. Red. S. Gajda, Opole 1994, s.109-117.
 • Kilka uwag o funkcjonowaniu serbskich i chorwackich demonstratywów w aktach mowy. W: Studia z Językoznawstwa Słowiańskiego. In Honorem Maria Honowska. Red. F. Sławski, H. Mieczkowska. Kraków 1995, s. 41-45.
 • Język wobec utopii. W: Utopia w językach, literaturach i kulturachSłowian. T.1. Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej. Red. E. Tokarz. Katowice 1997, s. 110-114.
 • Kształtowanie się normy języka literackiego serbskiego, chorwackiego i bośniackiego dzisiaj. W: Język wobec przemian kultury. Prace Naukowe Uniwersytetu Sląskiego nr 1617. Red. E. Tokarz. Katowice 1997, s. 39-49.
 • Leksem TO u govornom činu i u nastavi hrvatskog kao stranog /za Poljake/ jezika. W: Jezik i komunikacija. Zbornik. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Red. L. Zergollen-Miletić, M. Andrijašević. Zagreb 1997, s. 198-203.
 • Osobine diskursa. Usvajanje diskursa u nastavi stranog jezika. W: Tekst i diskurs. Zbornik. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Red. L. Zergollen-Miletić, M. Andrijašević, Zagreb 1997, s. 405-408.
 • Suvremena normativna situacija u Poljskoj.W: Jezična norma i varijateti. Zbornik. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Red. L. Badurina, B. Pritchard, D. Stolac. Zagreb – Rijeka 1998, s. 87-91.   
 • Czy przysłowia lubią zaimki? W: W kręgu kultury Słowian. Red. E. Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1811, Katowice 1999, s. 195-198.
 • Ku współczesnej typologii języków słowiańskich (na wybranej problematyce języka chorwackiego i polskiego). W: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język – tradycjakultura. Red. E. Tokarz, Katowice 2001, s. 291-296.
 • Dyskurs młodzieżowy wobec normy języka literackiego. Na materiale języka polskiego i chorwackiego. W: Między kulturą „niską” i„wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe. red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew, Łódź, 2001, s. 187-191.
 • Zagadka etymologii nazwy miasta Zagrzeb. W:Języki i tradycje Słowian.Red. E. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 84-88.
 • Istraživanje jezičnih kategorija pomoću lingvističkih teorija. W: Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, Zbornik radova sa savjetovanja održanog 18. i 19. svibnja 2001 w Opatiji, Red. D. Stolac, N. Ivanetić, B. Pritchard, Zagreb – Rijeka 2003, s. 161-166.
 • Z problematyki opisu anafory i katafory. ( Zarys problematyki badawczej), W: Висник Львiвського Университету. Серия филологична 34, Red. Grupaautorów, Львiв 2004, s. 199-206.
 • Formalna i semantička struktura naslova članaka u hrvatskom i poljskom tisku (na materijalu hrvatskih dnevnika Vjesnik i Slobodna Dalmacija i poljskih Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza), W: Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika. Zbornik radova sa savjetovanja Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga 17. i 18. svibnja 2003 g. u Opatiji. Red. D. Stolac, N. Ivanetič, B. Pritchard, Zagreb – Rijeka 2004, s. 103 – 109.
 • Czy znajomość kultury słowiańskiej jest Polakom potrzebna? W: Kultura – Wartości – Kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 16-18 czerwca 2003 rok, Suwałki – Wigry. Red. J. Gajda, J. Izdebska, Suwałki 2004, s. 43-51.
 • Poznać prase po nagłówkach? Nagłówki w serbskiej i bośniackohercegowińskiej prasie na poczatku XXI wieku. W: Język. Literatura. Kultura. Południowosłowianskie Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 145-154.
 • Je li reklama globalni fenomen? W: Jezik & mediji. Jezik i medij@ jedan jezik: više svjetova. ZbornikHrvatskogadruštva za primijenjenu lingvistiku. Red. J. Granić, Zagreb – Split 2006, s. 147-154.
 • Zamjeničke paralele i razlike. (Zamjenice u usvajanju poljskog jezika za Hrvate i hrvatskoga za Poljake). Strani jezic”, Zagreb 2006, 4, s. 12-23.
 • Wokół definicji i zakresu katafory.W: Gramatyka a tekst. Red. H. Fontanski, J. Lubocha – Krugik, Wydawnictwo PARA, Katowice 2007, s. 145-159.
 • Usvajanje hrvatskih zamjenica u sveučilišnoj nastavi (kod poljskih i ukrajinskih studenata).W: Висник Львивського Университету. Серия филологична 2007, вуп. 40, Т. 1, с. 38-43.
 • Bezagentivni glagoli u hrvatskom i poljskom jeziku. W: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani. održanoga uRijeci od 16. do studenoga 2006. Red. L. Badurina i inni. Rijeka 2008, s. 805-817.
 • Problemy z bałkańską liga językową w slawistycznej lingwistyce. W: Исследования по славянским языкам, Seul2008, 13, s. 15-22.
 • Rola miasta w kształtowaniu stosunkow językowych ( na przykładzie Chorwacji). W: Miasto w chorwackiej kulturze. Red. J. Molas, M. Falski, Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 285-294.
 • Kakva vremena – takvi jezici ili: jesmo li se riješili novogovora? W: Jezična politika i jezična stvarnost. Language Policy and Language Reality, Red. J. Granić, Zagreb 2009, s. 415-423. (ISBN 978-953-74-94-02-5).
 • Wokół definicji katafory, W: Tekst i Język I. Red. H. Fontański, J. Lubocha – Kruglik, PARA, Katowice s. 145 – 159.
 • Fakt w języku i metajęzyku, W: Faktografia w bafaniach historycznych, red. K. Kleszczowa, J. Gwioździk, Biblioteka Śląska, Katowice 2009, s. 105-114.
 • Wstęp do tomu: Język w kategoriach. Kategorie w języku, red. M. Cichońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. …
 • O (nie)stabilnosci kategorii gramatycznych, W: Język w kategoriach. Kategorie w języku, Red. M. Cichońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 11.
 • Glagoli bez agensa u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, W: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Lexik – Wortbildung – Phraseologie. Red. B. Tošović, Verlag LIT, Wien, 2009, s.9 – 114. ( ISBN 978-3-643-50055-7)
 • The Unigueness of Southern Slavonic languages; One Dialect becomes the base for Four Standard Languages. W: W kręgu teorii. Studia językoznawcze dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam, Red. R. Molencki, H. Fontański, O. Wolinska,Wydawnictwo Uniwerstetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 48-58.
 • Kataforičkiodnosikaopokazateljsličnostiirazlikauhrvatskomisrpskomtekstu (NaprimeruromanaDanaBrownaDaVincijevkod / DenaBrauna, daVinčijevkod). W: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Red. B. Tošović, Verlag LIT, Wien, 2010, s. 257-284.
 • Lingwistyczna bałkanistyka słowiańska na początku XXI wieku, Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język. Literatura. Kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Red. M. Korytkowska, Łódź 2010, s. 10-18.
 • Badania w zakresie lingwistyki tekstu w lingwistyce chorwackiej i serbskiej. W: Studia Slavica Meridionalis X, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, red. Jerzy Molas, s. 1-13.
 • Nowomowa chorwacka i polska w latach siedemdziesiątych. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura- Język –Literatura. red. L. Małczak, P. Pycia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Wydawnictwo i Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010, s. 49-59.
 • O graničnim sintaktičko – semantičkim pojavama: anafori, katafori i apoziciji na osnovi hrvatskoga, poljskog i engleskog w: Peti hrvatski slavistički kongres, T. I., Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka 2012. ur. I. Lukežić, I., Rijeka 2011, s. 85-94.
 • (współaut. Branko Kuna), Nowomowa lat osiemdziesiatych w języku chorwackim i polskim, w: Chorwacja lat osiemdziesiątych. Kultura – Język – Literatura. red. L. Małczak, P.Pycia, A. Ruttar, Wydawnictwo UŚ/ Wydawnictwo Gnome, Katowice 2011, s. 94- 110.
 • 53. Cichońska M., (współaut. Pycia P)., Prostorni odnosi u gramatici i učenju stranoga jezika.W: Spotkania międzykulturowe, T.II, Red. K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda, Uniwersytet Śląski /Wydawnictwo Gnome. Katowice, 2012, s. 25-35.
 • 54. M. Cichonska, Po czym przemieszczali się Polacy i inni Słowianie, czyli o leksemach *pątь, *dŗga, *cĕsta w przeszłości i obecnie. w: Topografiatożsamosci,red. A. Firlej, W. Jóźwiak, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2012, s. 139-148.
 • Osobine Andrićeve sintakse na primjeru romana „na Drini Ćuprija”, Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język. Literatura. Kultura. 10/2013, red. A. Buras-Marciniak, Łódź, s. 115-124. (5 pkt)
 • MehanizmikohezijeuAndrićevomromanu „NaDrini ćuprija“, W: Andrićeva ćuprija. Andrićs Brűcke. red. B. Tošović, Grac – Beograd – Banjaluka: InstitutfűrSlawistikder Karl-Franzens Universität Graz – Beogradska knjiga – Narodna i univerzitetska biblioteka republike Srpske – Svet knjige, 2013, s. 739-755.
 • Wyrazy funkcyjne w lingwistyce serbskiej i chorwackiej, W: Wyrazy funkcyjne w perspektywie synchronicznej i diachronicznej, red. K. Kleszczowa,B. Gwoździok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 35-58.

Recenzje:

 • Ju. D. Apresjan, Leksičeskaja semantika, Sinonimičeskije sredstva jazyk.Język Polski XLVI, 1976 s. 146-149.
 • M. Žagar, Kako je tkan tekst Bašćanske ploče, Zagreb 1996. W: Pamiętnik Słowiański XLIX, Warszawa 1999, s. 157-160.

Przekłady tekstów naukowych:

 • Przekład: Z. Djeric, Serbscy pisarze jako świadkowie, (współ)uczestnicy, ofiary ostatniej dekady XX wieku.W: Literatury słowiańskie po 1989 roku. Nowe zjawiska. Tendencje. Perspektywy. T. III. Podmiotowość. Red. B. Czapik-Lityńska, Warszawa 2006, s. 234-247.
 • Przekład: G. Rem, Tendencje rozwojowe a proces transformacji. Tekstualność i pozatekstualność we współczesnej chorwackiej poezji i prozie.Tygiel 2006, 4-6, Łódź, s. 101-110.

Udział w konferencjach z wygłoszonymi referatami:

 • Semantička i formalna struktura temporalnih prijdeva u polskom i srpskohrvatskom jeziku, Sarajevski slavistički dani 11-12 januara 1985, Sarajevo.
 • Problemi interpretacije dijahronijskih procesa, Sarajevski slavistički dani 13-15 januara 1986, Sarajevo.
 • Prefiksalno-sufiksalni denominativni glagoli u savremenom srpskohrvatskom jeziku, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 10-14 septembar 1986, Beograd.
 • Mesto terminologije u jezičkom sistemu, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 9-13 septembar 1987, Beograd – Novi Sad.
 • Języki słowiański wobec współczesnych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,23-25 IX 1992, Opole.
 • O pewnych problemach wprowadzania polskich zaimków w nauczaniu języka polskiego jako obcego dla rodzimych użytkowników języka serbskiego i chorwackiego, Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego, Katowice 25-27 XI 1992.
 • .Języki Słowian Południowych wobec rozpadu SFRJ. (Czy Słowiańszczyźnie przybywa języków?),Współczesne tendencje rozwojowe w językach słowiańskich, 21-22 05.1993, Sosnowiec.
 • Kształtowanie się normy języka serbskiego i chorwackiego po rozpadzie SFRJ, Sosnowiec 20-21 V 1994.
 • Styl językowy wobec utopii. Konferencja Utopia w Językach, Literaturach i Kulturach Słowian, organizator: Instytut Filologii Slowiańskiej UŚ, 25-27 IX 1995, Katowice.
 • Leksem TO u govornom činu i u nastavi hrvatskog jezika kao stranog (za Poljake), Konferencja HDPL .Jezik i komunikacija, 10-11 05.1996, Zagreb.
 • Osobine diskursa. Usvajanje diskursa u nastavi stranog jezika, Tekst i diskurs, Konferencja HDPL 16-17 V 1997, Zagreb.
 • Suvremena normativna situacija u Poljskoj,Jezična norma i varijateti, organizator: HDPL, 8-9.05.1998, Opatija.
 • Lużycki obszar językowy wobec świata słowiańskiego dzisiaj, KonferencjaŁużyczanie we współczesnej Europie”, 28-29.06. 1998, Katowice.
 • Od diskursa do šutnje, Konferencja Teorija i mogućnost primjene pragmalingvistike,      organizator: HDPL, 7- 8 V 1999, Opatija.
 • Istraživanje jezičnih kategorija pomoću lingvističkih teorija. Konferencja HDPLPsiholingvistika i kognitivna znanost, 18-19.05. 2001, Opatija.
 • Język chorwacki i polski na przełomie XX i XXI wieku – wspólne i różniące tendencje, ich          znaczenie dla typologii tych języków,Konferencja: Słowiańszczyzna w kontekście przemian           Europy końca XX wieku ( język – tradycja – kultura), organizator: Instytut Filologii            Słowiańskiej UŚ, 25-27.04. 2001, Katowice.
 • Swój i obcy w rzeczywistości jugosłowiańskiej i postjuggosłowiańskiej,Konferencja Dylematy wielokulturowości: tożsamość – różnica – inny, organizator: Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej UŚ, Ustroń 10-12.04.2003.
 • Semantička i formalna struktura naslova članaka u hrvatskim i poljskim novinama- referat,          konferencja: Primijenjena lingvistika – izazovi na početku XXIstoljeća, organizator: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Opatija 17-18.05.2003.
 • Czy Polakom jest potrzebna znajomość kultury słowiańskiej? – referat, Konferencja Kultura – wartości – kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, organizator: Zakład Upowszechniania Kultury UMCS i Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska, Suwałki – Wigry 16-18.06.2003.
 • Z problematyki opisu anafory i katafory. Zarys problematyki badawczej) – referat. Organizator. Lwów2004.
 • Je li reklama globalni fenomen? (na materijalu poljske i hrvatske reklame) – referat. Konferencja Jezik i medij@ jedan jezik: viKsvjetova,organizator: Hrvatsko društo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb – Split 19-21.05.2005.
 • Czy i jak poznać prasę po nagłówkach? (nagłówki prasowe w serbskiej i bośniacko-hercegowińskiej prasie) – referat, Konferencja: Bez cenzury. Przejawy demokratyzacji w językach słowiańskich końca XX wieku, organizator: Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ i Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie, Łódź 2-4.06.2005.
 • Fakt w jezyku i metajęzyku – referat. Konferencja: Fakt w badaniach humanistycznych, organizator: Instytut Języka Polskiego UŚ i Instytut Nauk o Literaturze UŚ, Katowice 29-30.11.2005.
 • Načini usvajanja poljskih i hrvatskih zamjenica u poljskom i ukrajinskom jeziku – referat, Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna z okazji 10-lecia kroatystyki na Uniwersytecie im. Ivana Franka we Lwowie, organizator:Wydział Filologiczny Uniwersytetu im. Ivana Franka we Lwowie, Lwów 23-25.03.2006.
 • O (nie)stabilności kategorii językowych – referat. Międzynarodowa Konferencja: Kategorie gramatyczne i semantyczne a pragmatyczne w językach słowiańskich, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ, Katowice 21-22.09.2006.
 • Bezagentivni glagoli u hrvatskom i poljskom jeziku – referat.MiędzynarodowaKonferencja: Riječki filološki dani 7, organizator: Uniwersytet w Rijece (Chorwacja), Rijeka 16-19.11.2006.
 • Rola miasta w ksztaltowaniu stosunkow językowych – referat. Międzynarodowa Konferencja: Miasto w chorwackiej kulturze, organizator: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 30.11-1.12.2006.
 • Kakva vremena – takvi jezici ili: jesmo li se riješili novogovora? –referat. Konferencja: Międzynarodowa Chorwackiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (HDPL) Jezična politika i jezična stvarnost,organizator: Hrvatsko društo za primijenjenu lingvistiku, Split 24-26.05.2007.
 • Bezagensni glagoli u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku – referat. Konferencja zorganizowana w ramach realizacji międzynarodowego grantu BKS – Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Organizator: Institut fűr Slawistik, Graz 27-29.04.2008.
 • Kataforički odnosi kao pokazatelj sličnosti i razlika u hrvatskom i srpskom tekstu (Na primeru romana DanaBrownaDaVincijevkod / DenaBrauna, daVinčijevkod)referat. Konferencja Międzynarodowa zorganizowana w ramach realizacji międzynarodowego grantu BKS – 50 Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Organizator: Institut fűr Slawistik, Graz 21-23.04.2009.
 • Dystans- Symbioza – Asymilacja? Kultury i języki ołudniowosłowiańskie w bałkańskim kontekście neisłowiańskim. Łódź 13-14.03. 2010. referat: Lingwistyczna bałkanistyka słowiańska na początku XXI wieku referat. Organizatorzy: Katedra Slawistyki Południowej, Uniwersytet Łódzki; Komisja bałkanistyczna przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN
 • Spotkania Międzykulturowe, Sosnowiec 25-26.10.2011, referat (współaut. dr P. Pycia): Prostorni odnosi u gramatici i učenju stranoga jezika. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski.
 • Ivo Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego, Łódż   19-20 04. 2012, referat: Osobine Andrićeve sintakse na primjeru romana Na Drini ćuprija. Organizator: Katedra Slawistyki Południowej, Uniwersytet Łódzki.
 • Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Katowice 14-15.12. 2012, referat: Wyrazy funkcyjne w południowosłowiańskiej lingwistyce. Organizator: Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Tran-Misje Kroatystyki. Poznań 9-10.12. 2013 r., referat: Značenje povijesti poljskog književnog jezika u procesu obrazovanja i društvena svijest o njegovu razvoju. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

Granty:

Kierownik :

 • Grant KBN 5 HO1D 021 20 (2001-2003) Słownik Słownik konfrontatywny czasowników polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne Gnome, Katowice 2004.
 • Kierownik grantu promotorskiego nr N N 104 026037 (Umowa nr 0260/B/HO3/2009/37
 • Wzkonawca w międzynarodowym grancie BKS – Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbische. Czas realizacji: 2007 – 2009. Miejsce realizacji grantu: Institut fűr Slawistik, Graz, kierownik projektu: prof. dr B. Tošović.

Staże naukowe i szkoły letnie:

 • Uniwersytet w Belgradzie, Zagrzebiu, Nowym Sadzie.

Inne:

 • Lektor języka polskiego, organizator studiów polonistycznych i wykładowca przedmiotów polonistycznych na Uniwersytecie w Sarajewie (1984-1987).
 • Promotor w 3 przewodach doktorskich, 1 otwarty przewód doktorski (zagraniczny doktorant).
 • Recenzentka prac doktorskich i habilitacyjnych w UŚ, UJ, UŁ.
 • Recenzentka prac naukowych w Polsce oraz w Chorwacji i Serbii.
 • Organizatorka konferencji międzynarodowych i redaktor monografii.
 • Dyrektor IFS UŚ w latach 2008-2012.
 • Członek HDPL (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistkiku (członek AILA); członek Komisji Językoznawstwa PAN, Oddział PAN w Katowicach.