Leszek Małczak

dr hab. Leszek Małczak

lm

stanowisko: profesor uczelni
pełnione funkcje: redaktor naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”
Instytut Literaturoznawstwa
e-mail: leszek.malczak@us.edu.pl
gabinet: 4.50

PL

dr hab., profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 2016-2019 kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji, w latach 2012-2016 najpierw redaktor tematyczny, a następnie zastępca redaktor naczelnej  czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”, od 2017 roku redaktor naczelny czasopisma; badacz literatur południowosłowiańskich, zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką; jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu. Opublikował m.in. monografie autorskie: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX ‑ i XX ‑wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004), Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1984 (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013), Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda. Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989. (Zagreb, Alfa, 2019); jest współredaktorem wyboru współczesnego dramatu serbskiego Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 i dwóch wyborów współczesnego dramatu chorwackiego: Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. T. 1-2. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012 i Nie(tylko) fragmenty. Wybór nowych dramatów chorwackich. T. 1 i 2. Red. Gabriela Abrasowicz, Leszek Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 oraz monografii naukowych: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164; Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245;

HR

dr hab., izvaredni profesor u Institutu za znanost o knjieževnosti Humanističkog fakulteta Šleskog sveučilišta u Katowicama, od 2016. do 2019. voditelj Zavoda za teoriju književnosti i translaciju; od 2012. do 2016. naprije tematski urednik, zatim zamjenik glavnog urednika časopisa „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Prijevodi slavenskih književnosti”), od 2017. glavni urednik ovog časopisa; istraživač južnoslavenskih književnosti, bavi se prije svega hrvatskom književnošću i kulturom; polje interesa: fenomen regionalizma, hrvatsko-poljske i poljsko-hrvatske kulturne veze, književna i kulturna komparatistika te povijest, teorija i praksa prevođenja. Objavio je tri znanstvene monografije: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX ‑ i XX ‑wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej / Vjetar u hrvatskoj književnosti mediteranskog podneblja 19. i 20. stoljeća (Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004), Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1989 / Croatica. Hrvatska književnost i kultura u Poljskoj u razdoblju od 19441989 (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013), Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda. Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989. (Zagreb, Alfa, 2019); urednik je više knjiga, među inim, izbora suvremene srpske drame Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku / Srpski rulet. Srpska drama posle 1995. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 i suvremene hrvatske drame Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku / Kroativni. Hrvatska drama poslije 1990. Wybór tekstów. T. 1-2. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, Nie(tylko) fragmenty. Wybór nowych dramatów chorwackich. T. 1 i 2. Red. Gabriela Abrasowicz, Leszek Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 te znanstvenih monografija Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Hrvatska osamdesetih. Kultura-jezik-književnost. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164; Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Hrvatska sedamdesetih. Kultura-jezik-književnost. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245.

EN

dr hab., associate professor in the Institute of Literary Studies at the Faculty of Humanities at the University of Silesia in Katowice, head of the Department of Theory of Literature and Translation 2016-2019; thematic editor of the journal “Przekłady Literatur Słowiańskich” (“Translations of Slavic Literatures”, editor-in-chief since 2017),  researcher of South Slavic literatures and cultures, his main field of interest is Croatian literature and culture, especially the phenomenon of regionalism, Croatian-Polish and Polish-Croatian cultural contacts, comparative literature and culture, history, theory and practice of translation. The author of three monographic books: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX ‑ i XX ‑wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej / Wind in Croatian literature. The literary figure of wind in the 19th and 20th centuries Croatian writings of the Mediterranean zone (Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004) i Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1984 / Croatica. Croatian literature and culture in Poland between 1944 and 1989 (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013), Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda. Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989. (Zagreb, Alfa, 2019); co-author and co-editor of svereal books, Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Croatia in the 70’s. Culture–language–literature. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164; Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Croatia in the 80’s. Culture–language–literature. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245;  the selection of contemporary Serbian drama Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku / Serbian roulette. Serbian drama after 1995 year. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 and two selections of contemporary Croatian drama Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku / Kroatives. Croatian drama after 1990 year. Wybór tekstów. T. 1-2. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, Nie(tylko) fragmenty. Wybór nowych dramatów chorwackich. T. 1 i 2. Red. Gabriela Abrasowicz, Leszek Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Publikacje:

Monografie naukowe (autorskie):

  1. Małczak Leszek: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, s. 204. [książka na podstawie doktoratu napisanego w Uniwersytecie Śląskim; wydana i afiliowana w UAM] pobierz / download
SONY DSC

2. Małczak Leszek: Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944­–1989. Część 1 i 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 872.

pobierz / download

3. Małczak Leszek: Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda. Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989. Zagreb, Alfa, 2019, s. 400. ISBN 978-953-297-932-9

From_Ideological_to_Subversive_Translation._Croatian_Literature_in_Poland_between_1944_and_1989

Monografie naukowe (redagowane):

  1. Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164

pobierz / download

SONY DSC

 

2. Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245.

pobierz / download

3. Od mobilnosti do interakcije : dramsko pismo i kazalište u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, na Kosovu, u Makedoniji, Sloveniji i Srbiji / uredili Leszek Małczak, Gabriela Abrasowicz. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – 375 s.

Tłumaczenia (redagowane):

  1. Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić.Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

pobierz / download

 

2. Mićanović Miroslav: Prom. Wstęp Miroslav Mićanović. Tłum. L. Małczak. Współpraca przy redakcji wydania polskiego L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1517_pdf

 

3a. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

 

3b. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/serbska_ruletka_fragmenty.pdf

Dramat serbski po 1995 roku

4a. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

4b. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/kroatywni_t_1_-_czw_spis_tresci_st.pdf

O Kroatywnych… i polskich przekładach dramatu chorwackiego oraz obecności literatury chorwackiej na scenach polskich po 1990 roku

Dwie audycje w Programie 2 Polskiego Radia na temat Kroatywnych:

wywiad1

wywiad2

5. Nie(tylko) fragmenty. Wybór nowych dramatów chorwackich. T. 1 i 2. Red. Gabriela Abrasowicz, Leszek Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019 . ISBN 978-83-226-3824-8

https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20623

Artykuły naukowe:

 1. Małczak Leszek: Miejsce groteski w wizji antyutopijnej. W: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. Red. B. Pikala-Tokarz. T. 3. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 83–92. pobierz / download
 2. Małczak Leszek: Słownictwo anemonimiczne w języku chorwackim. W: Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Red. H. Fontański. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 114–119. pobierz / download
 3. Małczak Leszek: Miejsce i rola śródziemnomorza w przestrzeni kulturalnej Chorwatów. W: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język. Tradycja. Kultura. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2001, s. 63–69. pobierz / download
 4. Małczak Leszek: Melenkolično jugo. „Riječ” 2001, br 7/1, s. 127–135. pobierz / download
 5. Małczak Leszek: Dwujęzyczność ocalona. O współczesnej literaturze chorwackiej w standardzie i dialekcie. W: Biograficzne konteksty przekładu. Red. P Fast, A. Kozak. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2002, s. 95–106.
 6. Małczak Leszek: Panorama autobiograficznej prozy chorwackiej lat 90-tych XX wieku, czyli o chorwackiej literaturze wojennej (hrvatsko ratno pismo). „Pamiętnik Słowiański” LIII, 2003, s. 25–38. pobierz / download
 7. Małczak Leszek: Poetika krila ili dinamičan aspekt poetske imaginacije Silvija Strahimira Kranjčevića.„Riječ” 2004, nr 10/1, s. 135–143. pobierz / download
 8. Małczak Leszek: Przestrzenne konteksty chorwackiego literaturoznawstwa. W: Cywilizacja – Przestrzeń – Tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 47–59. pobierz / download
 9. Małczak Leszek: Miljenko Jegović – ponowoczesny apatryda. W: Z Dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 246–258. pobierz / download
 10. Małczak Leszek: Semantika vjetra. U: Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Bagić. Zagreb, FF Press, 2006, s. 209–233. http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=1877&naslov=semantika-vjetra
 11. Małczak Leszek: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007, s. 75–98.pobierz / download
 12. Małczak Leszek: O nowoczesnych i ponowoczesnych wzorach osobowych w „Lepszej połowie odwagi“ Ivana Slamniga. W: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, s. 265–273. pobierz / download
 13. Małczak Leszek: Twierdza w stanie oblężenia, czyli o motywie miasta w literaturze starochorwackiej. W: Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kultruri. Red. M. Falski i M. Kryska-Mosur. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 45–58. pobierz / download
 14. Małczak Leszek: O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej – Dragutin Tadijanović: „Molba munji nebeskoj”. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Wybory translatorskie. Red. B. Tokarz. Wyd. I. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 71–83; Wyd. II. Katowice 2010.pobierz / download
 15. Małczak Leszek: Marin Držić u Poljskoj.U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, s. 81–90.
 16. Małczak Leszek: Slika katoličke i muslimanske sredine u poljskim prijevodima pripovijetke Ive Andrića. U musafirhani. U: Das Grazer Opus von Ivo Andric (1923-1924) / Grački opus Iva Andrica (1923-1924). Ur. B. Tošović. Graz–Beograd, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Beogradska knjiga, 2010, s. 77–88.
 17. Małczak Leszek: Polsko-chorwackie kontakty kulturalne i przekłady literatury chorwackiej w Polsce w latach osiemdziesiątych. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 217–238. pobierz / download
 18. Małczak Leszek: Obraz katolików oraz muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani. W:„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 106–121. pobierz / download
 19. Małczak Leszek: Między polityką a estetyką – o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”.T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 75–94. pobierz / download
 20. Małczak Leszek: O stereotypach w recepcji literatury chorwackiej w Polsce w latach 1944–1956. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”.T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 253–268. pobierz / download
 21. Małczak Leszek: Udział Słowenii we współpracy kulturalnej Jugosławii z zagranicą. W: W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Emila Tokarza. Red. Mateusz Warchał. Bielsko-Biała, Wydawnictwo Naukowe ATH, 2014, s. 317–327.
 22. Małczak Leszek: Skazani na komparatystykę i przekład. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a oryginałem. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 137-148. pobierz / download
 23. Małczak Leszek: Przekłady literatury serbskiej w Polsce w latach 2007–2013. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013 r.). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 141–149. pobierz / download
 24. Małczak Leszek: Rola krakowskich slawistów w polsko-chorwackich kontaktach kulturalnych i naukowych w latach 1944–1948. W: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Red.H. Mieczkowska, E. Solak, P. Fałowski, N. Palich. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 377–384.
 25. Małczak Leszek: Hrvatska književnost i kultura u Poljskoj u razdoblju od 1944. do 1989. godine. „Književna smotra” 2015, br. 176, s. 137-143.
 26. Małczak Leszek: Budućnost inozemne kroatistike. W: Transmisije kroatistike. Red. K. Pieniążek-Marković i T. Vuković. Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, s. 129–140. ISBN 978-953-175-581-8 pobierz / download
 27. Małczak Leszek: Tłumacz jako instytucja – przypadek PRL i drugiej Jugosławii. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 281–289. ISSN 1899-9417 (wersja drukowana pierwotna); ISSN 2353-9763 (wersja elektroniczna) pobierz / download
 28. Małczak Leszek: Wciąż obca, czyli o slawistyce na początku XXI wieku. W: Komunikacja międzykulturowa. Przekład-komparatystyka-teoria i historia literatury. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Red. M. Gawlak, A. Świeściak. Katowice, Śląsk, 2016, s. 379-391. ISBN 978-83-7164-915-8; ISSN 1501-3296
 29.  Małczak Leszek: Poljsko-hrvatske književne veze za vrijeme druge Jugoslavije. Institucionalno, pravni i politički konteksti književne i kulturne suradnje. U: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi. Ur. D. Blažina, Đ. Čilić Škeljo. Zagreb, Filozofski fakultet u Zagrebu. Odsjek za zapodnoslavenske jezike i književnosti. FF-press, 2016, s. 117-130; ISBN 978-953 -17 5-602-0
 30. Małczak Leszek: Nemreš pobjeć od politike ili hrvatska drama i kazalište u Poljskoj od 1944.-1989. U: Krležini dani u Osijeku 2015. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu. Prvi dio. Priredio B. Hećimović. Zagreb-Osijek, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, 2016, s. 106-121. ISBN 978-953-347-129-7 pobierz / download
 31. Małczak Leszek: Kazališna recepcija Miroslava Krleže u Poljskoj. U: Krležini dani u Osijeku 2016. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu. Drugi dio. Priredio B. Hećimović. Zagreb-Osijek, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, 2016 [2017], s. 113-124. ISBN 978-953-347-128-0 pobierz / download
 32. Małczak Leszek: Nikola Šubić Zrinski u poljskoj kulturi. U: XIII. MEĐUNARODNI KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP. Zbornik radova. Urednik Stjepan Blažetin. Pečuh Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj/Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, 2017, s. 307–314. ISBN 978-963-89731-3-9 pobierz / download
 33.  Małczak Leszek: (Ne)prisutnost hrvatske književnosti u Poljskoj. „Republika” 2018, nr 1-2, s. 117-126. pobierz / download
 34.  Małczak Leszek: Poljska recepcija Brešanove Predstave Hamleta u selu Mrduša Donja. U: Šesti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. Drugi svezak (The Sixth Croatian Congress of Slavists: Proceedings of the Conference with International Participation held in Vukovar and Vinkovci from September 10th to 13th 2014. Volume two ). Ur. Stipe Botica, Davor Nikolić, Josipa Tomašić i Ivana Vidović Bolt. Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2018, s. 1129-1141. ISBN 978-953-296-127-0
 35. Małczak Leszek: (Nie)obecność literatury chorwackiej w Polsce – okres międzywojenny. W: Wieża Babel. Tom 1. Kultura i dialog. Red. J. Czaja, I. Jermaszowa, M. Wójciak, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, s. 17–35. ISBN 978-83-232-3327-5 pobierz / download
 36. Małczak Leszek: Kulturni, politički i institucionalni kontekst hrvatsko-poljskih književnih veza u međuratnom razdoblju, dakle o fenomenu djelatnosti Julije Benešića. U: Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća. Povijest, kultura, književnost. Ur. M. Czerwiński, D. Agičić. Zagreb, Srednja Europa, 2018, s. 195–206. ISBN 978-953-7963-87-3 pobierz / download
 37. Małczak Leszek: Przekład jako akt subwersji, czyli o pewnym polskim tłumaczeniu tragedii historycznej Theodora Körnera pt. Zriny. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2018. T. 9. Cz. 1, s. 299-319. ISSN 1899-9417 pobierz / download
 38. Małczak Leszek: Hrvatski redatelji u Poljskoj u razdoblju od 1944 do 1989. U: Krležini dani u Osijeku 2018 : redatelji glumci hrvatskoga kazališta. Drugi dio. Priredio Ana Lederer. Zagreb-Osijek, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, 2019, s. 256-263. ISBN 978-953-347-312-3 pobierz / download
 39. Małczak Leszek: Dukanovićevo razdoblje ili bosanskohercegovačko-poljske književne veze za vrijeme Druge Jugoslavije. U: Bosanskohercegovački Slavistički Kongres. Zbornik Radova. Knjiga 2. Priredio Senahid Halilović. Sarajevo, Slavistički komitet, Sarajevo, 2019, s. 117-128. ISBN ISSN: 2303-4106 pobierz / download
 40. Što je prijevodna književnost danas? / Leszek Małczak.// Republika (Zagreb, 1945). – 2020, br. 3/4, s. 176-180
 41. What is literary translation today? / Leszek Małczak ; Jadranka Kim Musa (tłum. na ang.).// Most (Zagreb. 1976). – 2020, br. 1/2, s. 221-226
 42. Poljski Brešan : o fenomenu poljske kazališne recepcije dramskog opusa Ive Brešana / Leszek Małczak.// W: Prvi Brešanov svibanj : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa o djelu Ive Brešana održanog od 18. do 19. svibnja 2018. godine na Sveučilištu u Zadru. – Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. – S. 285-305. – ISBN 978-953-331-296-5
 43. Karneval je gotov ili o brisanju ironije / Leszek Małczak, Petra Gverić Katana.// W: Ranko Marinković – izazovi medija : zbornik radova s 9. dana Ranka Marinkovića, Komiža, 21.- 23. rujna 2018. – Komiža : Grad, 2020. – S. 11-28. – ISBN 978-953-99631-8-5

Recenzje:

 1. Recenzja wydawnicza zbioru pokonferencyjnego: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova (Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) sa znastvenog skupa održanog od 27. do 29. rujna 2007. godine u Splitu. Red. Vinka Glunčić-Bužanić, Cvijeta Pavlović. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,2008.
 2. Recenzja wydawnicza zbioru pokonferencyjnego: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma: zbornik radova i pozvanih predavanja sa XVI. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 20. do 21. ožujka 2014. godine u Splitu. Red. Vinka Glunčić-Bužanić, Andreja Meyer-Fraatz, Cvijeta Pavlović. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014.
 3. Recenzje dla „Poznańskich Studiów Slawistycznych“,  „Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”, „Umjetnost riječi”.

Inne (przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.):

Przekład naukowy:

 1. Bagić Krešimir: Minimalistyczny fin de siècle. Tłum. L. Małczak. W: Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić.Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 9–12.  pobierz / download
 2. Bagić Krešimir: Literatura i kultura chorwacka lat siedemdziesiątych XX wieku. Tłum. L. Małczak. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2010, s. 9–35. pobierz / download
 3. Bagić Krešimir: Literatura i kultura chorwacka lat osiemdziesiątych. Tłum. L. Małczak. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2011, s. 9–43. pobierz / download
 4. Mićanović Krešimir: Język i polityka: przykład chorwacki. Tłum. L. Małczak. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2010, s. 60–82. pobierz / download

Przekład artystyczny:

 1. Mićanović Miroslav: Wstęp; Kto mówi, kto pisze – Komiža, na rynku; Kometa-zabójca; Uliczna kamera; Prace i dni; „Małżeństwo Marii Braun“; Sen, rebus; Woda. W: Prom. Wstęp Miroslav Mićanović. Tłum. L. Małczak. Współpraca przy redakcji wydania polskiego L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 7–33.
 2. Asja Srnec-Todorović: Martwe wesele. Tłum. Agnieszka Cielesta, Leszek Małczak. Teatr Barakah. Kraków. Reżyseria Anna Nowicka. Premiera 9.11.2012.
  http://www.e-teatr.pl/pl/repertuar/41340,szczegoly.html
 3. W Bośni bez zmian : klasyczna współczesna bośniacka komedia przetrwania, którą na świat wydał Boris Lalić / Leszek Małczak (tłum. na pol.).// W: Obudź mnie, gdy to się skończy. – Łódź : Instytut Teatralny im. Mieczysława Hertza, 2020. – S. 91-160. – ISBN 978-83-949151-0-0

Posłowie:

 1. Małczak Leszek: O Kroatywnych… i polskich przekładach dramatu chorwackiego oraz obecności literatury chorwackiej na scenach polskich po 1990 roku. W: Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 253–261. pobierz / download

Bibliografia:

 1. Małczak Leszek: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990–2006. W:„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. B. Tokarz Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 147–203. CZYTAJ / POBIERZ

Działalność popularyzatorska i kulturalna:

Współorganizacja Dni Kultury Chorwackiej, 10–12.05.2010, moderowanie promocji polskiego przekładu antologii chorwackiego krótkiego opowiadania pt. Nagie miasto i spotkania z jej autorem Krešimirem Bagiciem; impreza odbyła się w kawiarnii muzycznej Muza Art Cafe w Sosnowcu;

Udział w audycji „Sezon na Dwójkę” 18.09.2012 r. godz. 18.00. Polskie Radio. Program II. Rozmowa z prowadzącą program redaktor Iwoną Malinowską na temat Serbskiej ruletki i Kroatywnych;

Nagranie rozmowy na temat Kroatywnych dla Telewizji Internetowej UŚ, w ramach cyklu Warto przeczytać;

Współorganizacja Dni Kultury Chorwackiej, 12–14.11.2013, w programie między innymi Przegląd filmu chorwackiego, spotkanie autorskie z Krešimirem Bagiciem, poetą i wykładowcą akademickim. Opieka merytoryczna nad projektem tłumaczenia dialogów filmowych do 4 filmów: Kocioł (Kotlovina), Kina Lika (Kino Lika), Prawo dżungli (Šuma summarum), Czarni (Crnci).

Merytoryczna koordynacja konkursu wiedzy o Chorwacji (maj 2016 r.) zorganizowanego przez konsula honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie pana Pawła Włodarczyka, odbyły się trzy odrębne edycje w trzech województwach: małopolskim, rzeszowskim i śląskim; wyjazd do Rzeszowa na finał rzeszowskiej edycji, udział w finale śląskiej edycji (współorganizatorzy mgr Petra Gverić Katana, dr Paulina Pycia-Košćak), udział w uroczystości wręczenia nagród w Krakowie, która odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego; projekt realizowany we współpracy z trzema wojewódzkimi kuratoriami oświaty.

Współorganizacja I Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Chorwackiej w Bieruniu (2016, transmisja w lokalnej telewizji, któremu towarzyszyła oferta promocyjna UŚ)

Oprowadzenie po Katowicach dziennikarzy chorwackich, zjazd do kopalni Guido i udział w realizacji reportażu o Katowicach przygotowanego przez Chorwacką Telewizję w czasie Mistrzostw Europy w piłce ręcznej, wyemitowany w głównych wiadomościach chorwackiej telewizji publicznej (styczeń 2016)

Tłumaczenie wykładów i spotkania autorskiego z dwoma pisarzami chorwackimi Kristianem Novakiem i Franjo Janešem oraz Ziemowitem Szczerkiem (kwiecień 2016)

Współorganizacja festiwalu „W samo południe” (kwiecień 2015), zorganizowanie we współpracy z Teatrem Śląskim oraz Teatrem Rozrywki w Chorzowie gościnnych występów dwóch chorwackich teatrów, Zagrebački glumački atelje, Kazališna družina Bastein; tłumaczenie spotkania autorskiego z Zoranem Fericiem i Romanem Simiciem.

Współorganizacja Dni Kultury Chorwackiej (maj 2017), tłumaczenie spotkania autorskiego z dwoma współczesnymi poetami chorwackimi Ivanem Šamiją i Nevenem Vuliciem.

 

Pomysłodawca i koordynator projektów przetłumaczenia i wydania 5 przekładów książek. Zdecydowana większość tłumaczy biorących udział w tych projektach to studenci śląskiej kroatystyki i serbistyki, a tłumaczenia częściowo były realizowane w ramach zajęć z praktycznej nauki języka chorwackiego i praktycznej nauki języka serbskiego (tłumaczenie literackie):

 1. Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 240 s. + 2 nlb. (Weryfikacja i redakcja tłumaczeń, współpraca z autorami, praca nad tekstami na etapie wydawniczym, pozyskanie środków na publikację w ramach konkursu Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji, przygotowanie wniosku aplikacyjnego w języku polskim i chorwackim, jak również sprawozdanie z wykonania projektu.).
 2. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Wstęp A. Cielesta. D. Zwierzchowska, N. Romčević. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 226 s. + 2 nlb.
 3. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Wstęp A. Cielesta. D. Zwierzchowska, N. Romčević. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 227 s. + 1 nlb. (Prace zespołu redakcyjnego obejmowały: weryfikację i redakcję tłumaczeń; moja rola polegała dodatkowo na pracy nad tekstami na etapie wydawniczym; cały projekt koordynowała Agnieszka Cielesta.).
 4. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie L. Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 328 s. + 2 nlb.
 5. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie L. Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 273 s. + 3 nlb. (Weryfikacja i redakcja tłumaczeń, współpraca z autorami, praca nad tekstami na etapie wydawniczym, pozyskanie środków na publikację w ramach konkursu Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji oraz Urzędu Miasta Katowice, przygotowanie wniosków aplikacyjnych w języku polskim i chorwackim, jak również sprawozdań z wykonania projektu.).
 6. Mićanović Miroslav: Wstęp; Kto mówi, kto pisze – Komiža, na rynku; Kometa–zabójca; Uliczna kamera; Prace i dni; „Małżeństwo Marii Braun“; Sen, rebus; Woda. W: Prom. Wstęp Miroslav Mićanović. Tłum. L. Małczak. Współpraca przy redakcji wydania polskiego L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 7–33. (Projekt tłumaczenia realizowany pod kierunkiem Ivany Vidović-Bolt na Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej; pozyskanie środków na publikację w ramach konkursu Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji; przygotowanie w języku polskim i języku chorwackim dokumentacji aplikacyjnej i sprawozdanie z wykonania projektu.)

Konferencje:

Nazwa konferencji: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku (język – tradycja- kultura)
Miejsce i czas: Katowice, 25–27.04.2001
Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ
Referat:Miejsce i rola sródziemnomorza w przestrzeni kulturalnej Chorwatów

Nazwa konferencji: Međunarodni slavistički simpozij
Miejsce i czas: Opatija, Chorwacja, 23– 5.06.2001
Organizator: Hrvtasko filološko društvo
Referat: Melankolično jugo

Nazwa konferencji: Biograficzne konteksty przekładu
Miejsce i czas : Ustroń, 21–24.02.2002
Organizator:Zakład Teorii Literatury i Translacji IFR UŚ
Referat:Dwujęzyczność ocalona. O współczesnej literaturze chorwackiej w dialekcie i standardzie

Nazwa konferencji: Međunarodni slavistički simpozij
Miejsce i czas: Opatija, Chorwacja, 26–27.06.2004
Organizator: Hrvatsko filološko društvo
Referat: Poetika krila ili dinamičan aspekt poetske imaginacije Silvija Strahimira Kranjčevića

Nazwa konferencji: Modernizm drugiej połowy XX wieku – postmodernizm. VI dni Ivana Slamniga i Bore Pavlovicia. Środkowoeuropejski postmodernizm
Miejsce i czas: Poznań, 02–05.10.2005
Organizator: Katedra Filologii Słowiańskiej UAM
Referat: O ponowoczesnych wzorach osobowych w „Lepszej połowie odwagi” Ivana Slamniga

Nazwa konferencji: Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija
Miejsce i czas:Split, 20–24.09.2006
Organizator:Književni krug Split oraz Filozofski fakultet Uniwesytetu w Zagrzebiu
Referat: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006.

Nazwa konferencji: Miasto w kulturze chorwackiej
Miejsce i czas: Warszawa, 30.11–01.12.2006
Organizator: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
Referat: Twierdza w stanie oblężenia, czyli o motywie miasta w literaturze starochorwackiej

Nazwa konferencji: Marin Držić. Epoha i nasljeđe
Miejsce i czas:Split, 22–24.09.2008
Organizator:Književni krug Split oraz Filozofski fakultet Uniwesytetu w Zagrzebiu
Referat: Marin Držić u Poljskoj

Nazwa konferencji: Andrićs Grazer Opus: kulturell-historische, literarische und sprachliche Aspekte
Miejsce i czas: Graz, 09–10.10.2009
Organizator: Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Univeristat Graz
Temat referatu: Gračke pripovijetke Ive Andrića na poljskom

Nazwa konferencji: Trans-Misje kroatystyki
Miejsce i czas: Poznań, 9–10.12.2013
Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
Referat: Budućnost kroatistike

Nazwa konferencji: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku
Miejsce i czas: Kraków, 7–8.04.2014
Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
Referat: Rola krakowskich slawistów w polsko-chorwackich kontaktach kulturalnych i naukowych w latach 1944–1948

Nazwa konferencji: Šesti hrvatski slavistički kongres
Miejsce i termin: Vinkovci–Vukovar, Chorwacja, 10–13.09.2014
Organizator:Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkoga društva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Referat: Poljska recepcija Brešanove Predstave Hamleta u selu Mrduša Donja

Nazwa konferencji: Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych
Miejsce i czas : Warszawa, 23–25.10.2014
Organizator: PAN
Referat: Instytucjonalizacja polsko-jugosłowiańskich stosunków kulturalnych w okresie PRL

Nazwa konferencji: Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres
Miejsce i termin: Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 28–30.05.2015
Organizator: Slvistički komitet u Bosni i Hercegovini, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Referat: Bosanskohercegovačko-poljske kulturne veze u razdoblju od 1944. do 1989.

Nazwa konferencji: Krležini dani u Osijeku 2015. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu
Miejsce i termin: Osijek, Chorwacja, 7–9.12.2015
Organizator: Zavod za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek
Referat: Hrvatska drama i kazalište u Poljskoj od 1944.-1989.

Nazwa konferencji: Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków. Historia, kultura, literatura
Miejsce i czas : Kraków, 8–9.06.2016
Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
Referat: Hrvatsko-poljske kulturne veze u 20. stoljeću – traduktološka, empirijska i digitalna istraživanja

Nazwa konferencji: Współczesna slawistyka w przestrzeni cyfrowej
Miejsce i czas : Warszawa, 5–6.09.2016
Organizator: PAN
Referat: Polsko-słowiańskie związki kulturalne (Propozycja modułu w ramach grupy roboczej Slawistyka cyfrowa)

Nazwa konferencji: 13. Međunarodni kroatistički znanstveni skup
Miejsce i czas :Pécs/Pečuh, 21–22.11.2016
Organizator: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj / Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete; Katedra za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu / PTE Bölcsészettudományi Kar Horvát Tanszék; Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti / PAB Szlavisztikai Bizottsága Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete
Referat: Recepcija Nikole Šubića Zrinskog u poljskoj kulturi

Nazwa konferencji: 38. Zagrebački književni razgovori. „Hrvatska književnost u europskom kontekstu”
Miejsce i termin: Chorwacja, Zagrzeb, 5–8.10.2017
Organizator: Stowarzyszenie Pisarzy Chorwackich
Referat: „(Ne)prisutnost hrvatske književnosti u Poljskoj“

Nazwa konferencji: Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu
Miejsce i termin: Ustroń, 19–21.10.2017
Organizator: Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
Referat: Dlaczego tłumaczymy, czyli o subwersywnej roli przekładu

Nazwa konferencji: Krležini dani u Osijeku 2017. Redatelji i glumci hrvatskog kazališta
Miejsce i termin: Osijek, Chorwacja, 7–9.12.2017
Organizator: Zavod za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek
Referat: Redatelji i glumci hrvatskog kazališta i filma u Poljskoj od 1944.-1989.

Nazwa konferencji: Prvi Brešanov svibanj. Međunarodni znanstveni skup o djelu Ive Brešana: Tekst i kontekst.
Miejsce i termin: Zadar, 18–19.05.2018
Organizator: Odsjek za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru.
Referat: Poljski Brešan. O fenomenu poljske kazališne recepcije dramskog opusa Ive Brešana

Nazwa konferencji: Peryferie i przekład
Miejsce i termin: Ustroń, 11–13.10.2018
Organizator: Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

Nazwa konferencji: Od mobilności do interakcji. (Re)wizje dramatu i teatru w Jugosławii oraz nowej produkcji dramatopisarsko-teatralnej w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Serbii i Słowenii
Miejsce i termin: Ustroń, 7–9.11.2018
Organizator: Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

 

Projekty i granty:

Kierowanie projektem

 1. Kierownik jednoosobowego projektu badawczego własnego pt.: Literatura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989 – umowa zawarta z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0901/B/H03/2010/39

Udział w projektach

 1. Nazwa projektu: Andrić – Initiative. Ivo Andrić im europäischen Kontext; kierownik projektu: O. Univ.- Prof. Dr. Branko Tošović; Institut für Slawistik der Karl–Franzens–Universität Graz
 2. Nazwa projektu: Figure i diskurzi; kierownik projektu: prof. dr. sc. Krešimir Bagić; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 3. Nazwa projektu: Europski kontekst hrvatske književnosti; kierownik projektu: prof. dr. sc. Pavao Pavličić; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Wykłady:

1–21.03.2010, Zagrzeb, Chorwacja, Freemover CEPPUS teacher, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2 wykłady na temat tłumaczenia literackiego i 2 wykłady na temat tłumaczenia specjalistycznego

14–19.05.2012, Osijek, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, w ramach programu Erasmus, 2 wykłady:
Brešanova „Predstava »Hamleta« u selu Mrduša Donja“ u poljskom prijevodu i u poljskim kazalištima
Slavonski akcenti u poljsko-hrvatskoj kulturnoj suradnji u razdoblju od 1944.–1989.

2–08.06.2013, Zadar, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zadru, w ramach programu Erasmus, 2 wykłady:
Poljsko-hrvatska kulturna suradnja u razdoblju od 1944. do 1989.
Poljsko-hrvatske književne veze u razdoblju od 1944. do 1989.

02–08.06.2014, Zagrzeb, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, w ramach programu Erasmus, 2 wykłady:
Periodizacija poljsko-hrvatske kulturne suradnje u razdoblju od 1944.–1989. Uvjeti, mehanizmi, okolnosti suradnje
Vidovi poljsko-hrvatskih književnih veza u razdoblju od 1944.–1989.

101–05.06.2015, Split, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, w ramach programu Erasmus, 4 wykłady:
The cultural cooperation between Poland and Croatia from 1944 to 1989 – the cooperation mechanisms, institutions involved in the cooperation (4h);
The cultural cooperation between Poland and Croatia from 1944 to 1989 – periodization (2h);
The cultural cooperation between Poland and Croatia from 1944 to 1989 – fields of the cooperation (2h);

08.05.–12.05.2017, Zagrzeb, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, w ramach programu Erasmus, 4 wykłady:
Poljsko-hrvatska kulturna suradnja u razdoblju od 1944.-1989;
Politički, društveni i kulturni konteksti poljsko-hrvatske kulturne suradnje;
Poljsko-hrvatske književne veze u razdoblju od 1944.-1989;
Poljsko-hrvatske književne veze u razdoblju od 1918.-1939.

Seminaria i szkolenia:

Uczestnictwo w XLV Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej
22.08.2016–02.09.2016 Dubrownik, Chorwacja;

Uczestnictwo w XLIII Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej
18.08.2014–29.08.2014 Dubrownik, Chorwacja;

Uczestnictwo w XL Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej
22.08.2011–02.09.2011 Dubrownik, Chorwacja;

freemover CEPPUS teacher na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu 01.03.2010–21.03.2010

Uczestnictwo w XXXVI Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej
21.08.2007–03.09.2007, Dubrownik, Chorwacja;

Uczestnictwo w XXXIV Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej
21.08.2005–03.09.2005, Dubrownik, Chorwacja;

Uczestnictwo w XXXII Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej
25.08.2003–06.09.2003, Dubrownik, Chorwacja;

Miesięczne stypendium CEEPUS, Zagrzeb, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Zagrzebiu
maj 2001

Miesięczne stypendium Ministerstwa Nauki, Oświaty i Sportu Republiki Chorwackiej
kwiecień, 1999, Zagrzeb, Chorwacja

Uczestnictwo w XXVII Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej
wrzesień, 1998, Pula, Chorwacja;

Semestralne stypendium na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie
luty–czerwiec, 1992, Nowy Sad, Serbia

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych, pełnione funkcje:

członek Chorwackiego Towarzystwa Filologicznego (Hrvatsko filološko društvo)
redaktor naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich“
kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji IFS UŚ

Doświadczenie zawodowe:

2015-2016 – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ ds. kształcenia
2002–2005 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ ds. dydaktycznych
Od 01.10.2000 adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji UŚ
Od 01.10.2000 30.06.2009 r. wykładowca w Katedrze Filologii Słowiańskiej (później Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM);
15.02.2000–30.09.2000 asystent w IFS UŚ

Tłumacz przysięgły języka chorwackiego i serbskiego (od 2000 r.)

Wyróżnienia i nagrody:

2003 roknagroda JM Rektora za pracę dydaktyczną i organizacyjną
2005 roknagroda III stopnia JM Rektora za pracę naukowo-badawczą
2014 rok nagroda II stopnia JM Rektora za pracę naukowo-badawczą