Glagopedija

Projekt tłumaczenia aplikacji Glagopedija we współpracy z Uniwersytetem w Osijeku (koordynatorki projektu realizowanego w Chorwacji: prof. dr. sc. Milica Lukić, dr. sc. Vera Blažević Krezić, Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku, tłumaczenie polskie – studenci II roku kroatystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (2017/2018) pod opieką dra hab. Leszka Małczaka i dr Pauliny Pyci-Košćak).

Autor tłumaczenia – Bartosz Kluwa, II rok kroatystyki (2017/2018)

13. STOLJEĆE XIII WIEK
Ročki glagoljski abecedarij Crkva Sv. Antuna u Roču Alfabet głagolicki z Roča Kościół św. Antoniego w Roču
Vrijeme nastanka 1200. godina Czas powstania 1200 rok
Pismo Formativna glagoljica (predstandardizacijsko glagoljičko razdoblje – zapadno područje hrvatskoga glagoljaštva) Alfabet Głagolica przejściowa (okres przed standaryzacją  głagolicy – zachodni obszar chorwackiego głagolityzmu)
Jezik Hrvatskostaroslavenski Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Abecedarij (autohtoni) Zawartość Alfabet (autochtoniczny)
Materijal, tehnika, veličina Grafit na zidu crkve (uparan oštricom u posvetni križ) Materiał, technika, wymiary Graffiti na ścianie kościoła (wyryte na planie równoramiennego krzyża w okręgu)
Zanimljivosti Obuhvaća puni niz glagoljske azbuke iz formativnoga razdoblja: 34 znaka; između ostalih latinsko M, dva znaka za nekadašnji poluglas (u obliku ključa, pojavljuje se i štapić), znak za prejotirani prednji nazal Ciekawostki Obejmuje pełen zakres głagolickiego alfabetu z okresu jego formowania się: 34 znaki; między innymi łacińskie M, dwa znaki dawnego półgłosu (w formie klucza, pojawia się również laska), znak jotowanej przedniej głoski nosowej

 

Splitski fragment misala jugozapadna Bosna Splicki fragment mszału Południowo-zachodnia Bośnia
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Formativna glagoljica (predstandardizacijsko glagoljičko razdoblje – istočno područje hrvatskoga glagoljaštva) Alfabet Głagolica przejściowa (okres przed standaryzacją  głagolicy – wschodni obszar chorwackiego głagolityzmu)
Jezik Hrvatskostaroslavenski  jezik (ikavskoštokavska jezična obilježja) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański (ikawsko-sztokawskie cechy językowe)
Sadržaj Misni obrasci iz sanktorala za mjesec prosinac Zawartość Wzory mszalne z sanktorału na grudzień
Materijal, tehnika, veličina List pergamenta 30 x 22 cm, po dva stupca s obiju strana Materiał, technika, wymiary Karta pergaminowa o wymiarach 30×22 cm, dwie kolumny tekstu po obu stronach
Zanimljivosti Pronašao ga je Vatroslav Jagić, čuva se u Kaptolskom arhivu u Splitu Ciekawostki Został znaleziony przez Vatroslava Jagicia, przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Splicie

 

Legenda o Sv. Tekli  Legenda o św. Tekli
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Odlomak apokrifa Djela Pavla i Tekle Zawartość Fragment apokryfu Dzieje Pawła i Tekli
Materijal, tehnika, veličina Dvolist pergamenta Materiał, technika, wymiary Podwójna karta pergaminowa
Zanimljivosti Čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu Ciekawostki Znajduje się w archiwum HAZU w Zagrzebiu

 

Kukuljevićev odlomak misala Zapadno krilo hrvatskog glagoljaštva Fragment mszału Kukuljevicia Zachodni obszar chorwackiego głagolityzmu
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Odlomak misala (temporala) iz šeste korizmene nedjelje i početka Velikoga ponedjeljka Zawartość Fragment mszału (temporału)  przypadający na Szóstą Niedzielę Wielkiego Postu i początek Wielkiego Poniedziałku
Materijal, tehnika, veličina List pergamenta 31 x 22 cm Materiał, technika, wymiary Karta pergaminowa o wymiarach 31 x 22 cm
Zanimljivosti Paleografski pokazatelji govore o starini: veličina slova neujednačena, ligature rijetke; iz zbirke Ivana Kukuljevića, čuva se u Arhivu HAZU

Jedan od najstarijih fragmenata pisan standardiziranom ustavnom glagoljicom.

Ciekawostki Na podstawie badań paleograficznych określono wiek zabytku: niejednolita wielkość liter, rzadko występujące ligatury; pochodzi z kolekcji Ivana Kukuljevicia, znajduje się w archiwum HAZU w Zagrzebiu.

Jeden z najstarszych fragmentów zapisany zunifikowaną głagolicą uncjalną.

 

Epistola o nedjelji Epistoła o niedzieli
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Krnji dvolist s odlomkom apokrifne Epistole o nedjelji Zawartość Uszkodzona podwójna karta pergaminowa z fragmentem apokryficznej Epistoły o niedzieli
Materijal, tehnika, veličina Dvolist pergamene Materiał, technika, wymiary Podwójna karta pergaminowa
Zanimljivosti Pretpostavlja se da je dio okrnjenog zbornika, mlađi od Kukuljevićeva odlomka misala, čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu Ciekawostki Zakłada się, że jest to część uszkodzonego woluminu, młodszy od fragmentu mszału Kukuljevicia, przechowywany w archiwum HAZU w Zagrzebiu

 

Vinodolski zakon Općina Vinodol Kodeks vinodolski Gmina Vinodol
Vrijeme nastanka 1288. godina Czas powstania 1288 rok
Pismo Ustavna/kurzivna glagoljica Alfabet Uncjalna /kursywna  głagolica
Jezik Starohrvatski jezik Zawartość Starochorwacki
Sadržaj Zbornik običajnog prava vinodolskih općina Treść Kodeks prawa zwyczajowego gminy Vinodol
Materijal, tehnika, veličina Tekst sa 77 članaka Materiał, technika, wymiary Tekst zawierający 77 paragrafów
Zanimljivosti Najstariji hrvatski glagoljični zakonski tekst i drugi po starini slavenski zakonik, poslije Ruske pravde, nije sačuvan u izvorniku nego u glagoljičnom prijepisu iz XVI. st, objavio ga prvi put Mažuranić 1843., čuva se u NSK Zagreb Ciekawostki Najstarszy chorwacki tekst prawny zapisany głagolicą i drugi najstarszy słowiański zbiór praw po Ruskiej Prawdzie, nie jest zachowany w oryginale lecz w postaci głagolickiej kopii z XVI w., pierwszy raz opublikowany przez Mažuranicia w 1843 r., znajduje się w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu

 

Istarski razvod Istra Parcelacja istryjska Istria
Vrijeme nastanka 1275. – 1395. godine Czas powstania Lata 1275 – 1395
Pismo Kurzivna glagoljica Alfabet Kursywna  głagolica
Jezik Tri verzije: latinski, njemački i starohrvatski jezik Język Trzy wersje językowe: łacińska, niemiecka i starochorwacka
Sadržaj Pravni akt u kojem su utvrđene međe istarskih posjeda Venecije, akvilejskog patrijarha i pazinskih grofova Zawartość Akt prawny, w którym zostały ustalone granice istryjskich ziem znajdujących się w posiadaniu Wenecji, patriarchy akwilejskiego i hrabiów pazinskich
Materijal, tehnika, veličina 35 listova Materiał, technika, wymiary 35 kart
Zanimljivosti Pruža podatke o etničkoj i društvenoj slici srednjovjekovne Istre, danas je sačuvan hrvatski prijepis Levca Križanića iz 1546., čuva su NSK Zagreb Ciekawostki Zawiera informacje na temat etnicznej i społecznej struktury średniowiecznej Istrii, dziś zachowana jest chorwacka kopia Levca Križanicia z 1546 roku, znajduje się Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu

 

Homilija na Blagovijest Homilia o Zwiastowaniu Pańskim
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sadrži dvije homilije, propovijedi na blagdan Blagovijesti Zawartość Zawiera dwie homilie, kazania na dzień Zwiastowania Pańskiego
Materijal, tehnika, veličina Dva lista pergamenta 30 x 21 cm Materiał, technika, wymiary Dwie pergaminowe karty o rozmiarze 30 x 21 cm
Zanimljivosti Čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu Ciekawostki Znajduje się w archiwum HAZU w Zagrzebiu

 

Zagrebački fragment brevijara Zagrzebski fragment brewiarza
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Odlomci sanktorala Zawartość Fragmenty sanktorału
Materijal, tehnika, veličina

 

Dvolist oštećenoga pergamenta Materiał, technika, wymiary Uszkodzona podwójna karta pergaminowa
Zanimljivosti Čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu Ciekawostki Jest przechowywany w archiwum HAZU w Zagrzebiu

 

Omišaljski list apostola Krk List apostolski z Omiša Krk
Vrijeme nastanka XIII. – XIV. stoljeće Czas powstania XIII – XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Poslanica Sv. Pavla apostola Rimljanima, Ulazna pjesma za 1C Zawartość Epistoła świętego Pawła apostoła do Rzymian, pieśń wprowadzająca
Materijal, tehnika, veličina List pergamenta Materiał, technika, wymiary Fragment pergaminowej karty
Zanimljivosti Važan za hrvatsko glagoljaštvo i glagolizam jer dokazuje da su u okviru hrvatskoga, zapadno orijenitranoga, glagoljštva, postojali cjeloviti apostoli, što je inače svojstveno istočnoj crkvi (usp Grš. i Mih.) Ciekawostki Ważny dla chorwackiego głagolityzmu ponieważ dowodzi, że w strukturze chorwackiego zachodniego głagolitzmu występowały kompletne apostolarze, co jest bardziej charakterystyczne dla kościoła wschodniego (por. Grš. i Mih.))

 

Riječki fragment Mudrih izreka Rijeka Fragment Księgi Przysłów z Rijeki Rijeka
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Dio teksta prve glave Mudrih izreka koja se čita u kolovozu Zawartość Część tekstu pierwszego rozdziału Księgi Przysłów, którą czyta się w sierpniu
Materijal, tehnika, veličina Dio pergamentnog lista Materiał, technika, wymiary Część pergaminowej karty
Zanimljivosti Fragment je pronašla djelatnica Stsl. instituta Anica Vlašić-Anić, najstariji hrvatskoglagoljski fragment pronađen u Rijeci Ciekawostki Fragment został znaleziony przez Anicę Vlašić-Anić, pracownika Instytutu Starosłowiańskiego, najstarszy chorwacko-głagolicki fragment znaleziony w  Rijece

 

Ljubljanski homilijar Lublański homiliarz
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica (zapadno područje hrvatskoga glagoljaštva) Alfabet Uncjalna  głagolica (zachodni obszar chorwackiego głagolityzmu)
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Dio homilijara (za prve tri korizmene nedjelje), sadrži odlomak homilije Ivana Zlatoustog na Glavosjek Ivana Krstitelja Zawartość Część homiliarza (pierwszych trzech niedziel wielkiego postu), zawiera fragment homilii Jana Złotoustego o Ścięciu Jana Chrzciciela
Materijal, tehnika, veličina 2 lista pergamenta dimenzija 31,6 x 23,4 cm Materiał, technika, wymiary 2  karty pergaminowe
o wymiarach 31,6 x 23,4 cm
Zanimljivosti Najstariji hrvatskoglagoljski homiletski tekst Ciekawostki Najstarszy chorwacko-głagolicki tekst homiletyczny

 

Vrbnički fragmenti brevijara Vrbnik Fragment brewiarza z Vrbnika Vrbnik
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica (zapadno područje hrvatskoga glagoljaštva) Alfabet Uncjalna  głagolica (zachodni obszar chorwackiego głagolityzmu)
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Dio temporala (II. i III. nedjelja došašća), fragmenti A i D pripadali su istom brevijaru, a B i C drugom rukopisu Zawartość Część temporału  (druga i trzecia niedziela adwentu), fragmenty A i D należały do tego samego brewiarza, natomiast B i C do innego rękopisu
Materijal, tehnika, veličina 4 lista pergamneta (oštećena i slabo vidljiva) različite veličine: A = 17 x 19 cm, B = 23,5 x 10 cm, C = 29,5 x 23 cm, D = 23 x 20,7 cm Materiał, technika, wymiary 4 karty pergaminowe (uszkodzone i słabo widoczne) o różnej wielkości: A = 17 x 19 cm, B = 23,5 x 10 cm, C = 29,5 x 23 cm, D = 23 x 20,7 cm
Zanimljivosti Izdao ih je J. Vajs, a detaljno opisao V. Štefanić. Fragmente je pisao jedan pisar, a služili su kao omoti dokumentima župne crkve u Vrbniku. Ciekawostki Wydany przez J. Vajsa, a dokładnie opisany przez V. Štefanicia. Fragmenty pisane przez jednego skrybę, służyły jako obwoluta dla dokumentów kościoła parafialnego w Vrbniku

 

Prvi vrbnički brevijar Vrbnik Pierwszy brewiarz z Vrbnika Vrbnik
Vrijeme nastanka XIII. – XIV. stoljeće Czas powstania XIII – XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica (tek dovršen proces) Alfabet Uncjalna  głagolica (niedawno dokończony proces unifikacji)
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik (s mnogo arhaičnih staroslavenizama, ali i elemenata govornoga hrvatskog jezika) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
(z wieloma archaizmami starosłowiańskimi, ale również z elementami chorwackiego języka mówionego)
Sadržaj Slijedi skraćeni oficij rimske kurije, važan za proučavanje biblijskih tekstova Zawartość Zawiera skrócone oficjum Kurii Rzymskiej, ważny do studiowania tekstów biblijnych
Materijal, tehnika, veličina 259 pergamentnih listova Materiał, technika, wymiary 259 kart pergaminowych
Zanimljivosti Sadrži lokalna dijalektna obilježja vrbničkog područja, čuva se u Župnom uredu u Vrbniku Ciekawostki Zawiera lokalne cechy dialektalne okolic Vrbnika, znajduje się w Kancelarii Parafialnej w Vrbniku

 

Brbinjski fragment misala Dugi otok Fragment mszału z Brbinja Dugi otok
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica (tek dovršen proces) Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, perikope na Veliki petak Zawartość Temporał, perykopa o Wielkim Piątku
Materijal, tehnika, veličina List pergamene Materiał, technika, wymiary Fragment karty pergaminowej
Zanimljivosti Čuva se u Sanktpeterburgu, nalazi se u Berčićevoj zbirci Ciekawostki Znajduje się w Sankt Petersburgu, znajduje się w zbiorze Berčicia

 

Krčki fragmenti pasionala Krk Fragment pasji z Krku Krk
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica (tek dovršen proces) Alfabet Uncjalna  głagolica (niedawno dokończony proces unifikacji)
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Pasija četrdeset sebastenskih mučenika, odlomak Mučenja Sv. Jurja, odlomak Pseudo-Prohorovih Djela Ivanovih i odlomak neke homilije Zawartość Pasja czterdziestu Męczenników Sebasteńskich, fragment Męczeństwa św. Jerzego, fragment dzieł św. Jana autorstwa Pseudo Prochora i fragment jakiejś homilii
Materijal, tehnika, veličina 3 lista pergamene i jedan manji dio lista Materiał, technika, wymiary 3 fragmenty kart pergaminowych oraz mniejszy fragment karty
Zanimljivosti Nalazi se u Arhivu (bivše) Staroslavenske akademije Ciekawostki Znajduje się w archiwach (byłej) Akademii Starosłowiańskiej

 

Belski fragment misala Cres Fragment mszału z miejscowości Beli Cres
Vrijeme nastanka XIII. stoljeće Czas powstania XIII wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Dio misala, nepotpuna misa u utorak po Uskrsu Zawartość Fragment mszału, niekompletna wtorkowa msza po Wielkanocy
Materijal, tehnika, veličina Oštećeni komad pergamene Materiał, technika, wymiary Uszkodzony fragment karty pergaminowej
Zanimljivosti Jedan od najstarijih odlomaka glagoljskoga misala hrvatske redakcije Ciekawostki Jeden z najstarszych fragmentów mszałów głagolickich w redakcji chorwackiej

 

Glagoljski grafiti u Sv. Martinu u Lovčiću Lovčić kod Slavonskog Broda Głagolickie graffiti
w kościele świętego Marcina w Lovčiciu
Lovčić niedaleko Slavońskiego Brodu
Vrijeme nastanka XIII. – XIV. Stoljeće Czas powstania XIII – XIV wiek
Pismo Ustavna/formativna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica/kształtująca się głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Tri grafita u kojima je ispisano nekoliko slova, a u posljednjem grafitu su vidljive riječi poput TLINA, BRT, MRT Zawartość Trzy graffiti, na których zapisane jest kilka liter,  na ostatnim graffiti widnieją takie wyrazy jak: TLINA, BRT, MRT
Materijal, tehnika, veličina 3 kamena grafita Materiał, technika, wymiary 3 graffiti na kamieniu
Zanimljivosti Milan Paun je pronašao i istražio ove grafite, smatra da slova upućuju na sveca Sv. Martina Ciekawostki Milan Paun znalazł i zbadał te graffiti, twierdząc, że litery wskazują na świętego Marcina
14. stoljeće XIV WIEK
Kirinov psaltir ili Lobkovicov psaltir Lika Psałterz Kirina lub Psałterz Lobkovica Lika
Vrijeme nastanka 1359. godina Czas powstania 1359 rok
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Zbirka psalama, kantici, Atanazijevo vjerovanje, Te Deum, komunal, misa u čast Sv. Trojstva, mise za mrtve, mise u čast Blažene Djevice Marije, litanije svih svetih, Apostolsko vjerovanje Zawartość Zbiór psalmów, kantyki, Atanazjańskie Wyznanie Wiary, Te Deum, komunał, msza w intencji Świętej Trójcy, msze za zmarłych, msze ku czci Błogosławionej Dziewicy Maryi, litanie do wszystkich świętych, apostolskie wyznanie wiary
Materijal, tehnika, veličina 160 listova domenzija 12 x 10 cm Materiał, technika, wymiary 160 kart o wymiarach 12 x 10 cm
Zanimljivosti Nazvan po posljednjim vlasnicima iz obitelji Lobkovic. U kolofonu na kraju rukopisa očuvala se bilješka o pisaru, žaknu Kirinu iz crkve Sv. Kuzme i Damjana u Senju. Najstarija poznata knjiga psalama, čuva se u Narodnom muzeju u Pragu Ciekawostki Nazwa pochodzi od ostatniego członka rodziny Lobkovic. W kolofonie zachowała się notatka o skrybie, diakonie Kirinie z kościoła świętego Kosmy i Damiana w Senju. Najstarsza znana Księga Psalmów znajduje się Muzeum Narodowym w Pradze.

 

Misal kneza Novaka Lika Mszał księcia Novaka Lika
Vrijeme nastanka 1368. godina Czas powstania 1368 rok
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sadrži temporal, red mise s kanonom, zavjetne mise i razne mise, sanktoral, komunal, ritualne tekstove i molitve Zawartość Zawiera temporał,  kanoniczny porządek mszy, msze dziękczynne i inne, sanktorał, komunał, teksty rytualne i modlitwy
Materijal, tehnika, veličina 271 list dimenzija 32 x 24 cm Materiał, technika, wymiary 271 kart o wymiarze 32 x 24 cm
Zanimljivosti Pisao ga je knez Novak Disislavić, dvorski vitez kralja Ludovika I., u tom kodeksu hrvatska ustavna glagoljica dosegla vrhunac pismovnog razvoja, obiluje sjajno izvedenim inicijalima, poznat je po tome što su u njemu zabilježeni i prvi hrvatski čakavski osmerački stihovi, čuva se u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici.

Poslužio kao osnovni predložak za prvu hrvatsku tiskanu knjigu Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483.

Ciekawostki Napisał go książę Novak Disislavić, rycerz króla Ludwika I, w tym kodeksie chorwacka uncjalna głagolica osiągnęła szczyt rozwoju literackiego, obfituje w piękne inicjały, zapisany jest w nim pierwszy chorwacki czakawski ośmiozgłoskowiec. Znajduje się
w Austriackiej Bibliotece Narodowej.Posłużył jako podstawa dla pierwszej chorwackiej drukowanej księgi Misal po zakonu rimskoga dvora (Mszał rzymski) z 1483 roku.

 

Bula pape Grgura XI. pavlinima Avignon Bulla papieża Grzegorza XI do paulinów Avignon
Vrijeme nastanka 1371. godina Czas powstania 1371 rok
Pismo Poluustavna/kurzivna glagoljica Alfabet Półuncjalna  głagolica / kursywna glagoljica
Jezik Izvorno je napisana na latinskom jeziku, prijevod na hrvatski jezik (sjevernočakavski) načinjen je za hrvatske samostane pavlinskoga reda u Hrvatskom primorju Język Oryginalnie napisana po łacinie, tłumaczenie na język chorwacki (północno-czakawski) wykonane dla chorwackich klasztorów zakonu paulinów na terenie Chorwackiego Przymorza
Sadržaj Bula pavlinima, utvrđuje pravo vlasništva pavlinskoga reda na sve posjede, kao i na prihode od dara almozine iz raznih izvora, govori se i o pravu na pokop unutar zidina samostana, o načinu izbora novoga priora, otkupu prava na desetinu i samostanske posjede od svjetovanjaka i dr. Zawartość Bulla, która potwierdza prawo własności zakonu paulinów do całego nieruchomego majątku, jak i przychodów z dara almozine z różnych źródeł, mowa jest także między innymi o prawie do pochówku na terenie klasztoru, o sposobie wyboru nowego przeora, wykupie praw do dziesięciny i majątku klasztoru od osób świeckich
Materijal, tehnika, veličina Materiał, technika, wymiary
Zanimljivosti Izvorno napisana na latinskom jeziku, čuva se u NSK Zagreb Ciekawostki Oryginalnie napisana po łacinie, znajduje się w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu

 

Sokolska listina Zapadna Bosna Statut Sokolski Sokol w zachodniej Bośni
Vrijeme nastanka 1380. godina Czas powstania 1380 rok
Pismo Poluustavna glagoljica Alfabet Półuncjalna  głagolica
Jezik Starohrvatski jezik Język Język starochorwacki
Sadržaj Zawartość
Materijal, tehnika, veličina List pergamenta – dokument Materiał, technika, wymiary Karta pergaminowa – dokument
Zanimljivosti Ciekawostki

 

Senjski statut Senj Statut Senjski Senj
Vrijeme nastanka 1388. godina Czas powstania 1388 rok
Pismo Prijepis hrvatskoga prijevoda izvornoga latinskog teksta statuta iz 1388. Do suvremenih primatelja dolazi u Ručićevu latiničnom prijepisu iz 1701. g. O prvome hrvatskom prijevodu, vjerojatno na glagoljičnom pismu, danas ne znamo gotovo ništa. Alfabet Kopia chorwackiego tłumaczenia łacińskiego statutu z 1388 roku. Do współczesnego odbiorcy dociera w łacińskim odpisie Ručicia z 1701 roku. O pierwszym tłumaczeniu chorwackim, prawdopodobnie pisanym głagolicą, dziś praktycznie nic nie wiadomo.
Jezik Starohrvatski jezik Język Język starochorwacki
Sadržaj 130 članaka o pravima senjskih plemića (Stjepan i Ivan Frankopan i dr.) Zawartość 130 artykułów o prawach senjskiej szlachty (Stjepan oraz Ivan Frankopan i inni)
Materijal, tehnika, veličina 22 lista pergamenta Materiał, technika, wymiary 22 karty pergaminowe
Zanimljivosti Ciekawostki

 

Počiteljska isprava Počitelj u Lici Dokument z Počitelja Počitelj w Lice
Vrijeme nastanka 18.8.1393. godine Czas powstania 18.8.1393 rok
Pismo Rana kurzivna glagoljica Alfabet Wczesna głagolica kursywna
Jezik Starohrvatski jezik Język Język starochorwacki
Sadržaj Isprava, dokument Treść Poświadczony dokument
Materijal, tehnika, veličina 1 list Materiał, technika, wymiary 1 karta
Zanimljivosti Čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu Ciekawostki Znajduje się w archiwum HAZU w Zagrzebiu

 

Reimski zbornik Reims Wolumen z Reims Reims
Vrijeme nastanka 1395. godina Czas powstania 1395 rok
Pismo ćirilica (XI. st), ustavna glagoljica (XIV. st.) Alfabet Cyrylica  (XI w.), głagolica uncjalna (XIV w.)
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Glagoljički dio: lekcionar za veće blagdane, namijenjen pontifikalnoj misi emauskih opata Zawartość Część głagolicka: lekcjonarz dla większych świąt kościelnych, przeznaczony na mszę pontyfikalną opatów z Emaus
Materijal, tehnika, veličina 31 pergamentni list ustavne glagoljice Materiał, technika, wymiary 31 kart pergaminowych uncjalnej głagolicy
Zanimljivosti Jedan opat zapisao je kako je prvi dio zbornika pisan „srpskim“ jezikom (ćirilicom), a drugi „iliriskim“, tj. hrvatskim jezikom, na njemu su kraljevi prisezali kruneći se, čuva se u Gradskoj knjižnici u Reimsu.

Glagoljički dio Reimskog evanđelistara je hrvatskoga podrijetla i iz škole hrvatskih benediktinaca, ali ga je prepisao neki Čeh godine 1395. u praškom samostanu Emaus

Ciekawostki Jeden z opatów zapisał pierwszą część zbioru  „językiem serbskim“  (cyrylicą), a drugą część „iliryjskim“, tj. chorwackim, podczas koronacji królowie składali na nim przysięgę, jest przechowywany w Bibliotece Miejskiej w Reims.

Głagolicka część  ewangeliarza z Reims jest chorwackiego pochodzenia ze szkoły chorwackich benedyktynów, ale został przepisany przez Czecha w 1395 roku w praskim klasztorze Emaus.

 

Kožljačko-mošćenički razvod Mošćenica, Istra Podział
Kožljačko-mošćenicki
Mošćenica, Istria
Vrijeme nastanka 1395. godina Czas powstania 1395 rok
Pismo Ustavna i kurzivna glagoljica Alfabet Uncjalna i kursywna głagolica
Jezik Starohrvatski jezik Język Język starochorwacki
Sadržaj Zawartość
Materijal, tehnika, veličina Materiał, technika, wymiary
Zanimljivosti Najstariji sačuvani glagoljski tekst iz mošćeničke župe Ciekawostki Najstarszy zachowany tekst głagolicki z parafii Mošćenica

 

Brevijar Vida Omišljanina Krk  Brewiarz Vidy z Omišlja Krk
Vrijeme nastanka 1396. godina Czas powstania 1396 rok
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sadrži službe za blagdane Gospodnje i za nedjelje, opširni biblijski tekstovi Zawartość Zawiera czytania na święta pańskie oraz niedziele, zawiera obszerne teksty biblijne
Materijal, tehnika, veličina 468 listova Materiał, technika, wymiary 468 kart
Zanimljivosti Teži gotovo 10 kilograma, sadrži grecizme uz latinske i bosanske utjecaje, čuva se u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici; pisao ga je Vid iz Omišlja za crkvu u Roču Ciekawostki Waży prawie 10 kilogramów, zawiera grecyzmy z wpływami łaciny i języka bośniackiego, znajduje się w Austriackiej Bibliotece Narodowej; został napisany przez Vida z Omišlja dla kościoła w Roču

 

Pazinski fragment Pazin Fragment z Pazina Pazin
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Odlomak Legende o Sv. Eustahiju, odlomak apokrifa o križnom drvetu, odlomci apokrifa Uspenje Bogorodice, odlomci apokrifnoga Nikodemova evanđelja Zawartość Fragment legendy o świętym Eustachym, fragment apokryfu o drzewie krzyżowym, fragmenty apokryfu o Wniebowzięciu Bogurodzicy, fragmenty apokryficznej Ewangelii Nikodema
Materijal, tehnika, veličina 17 pergamentnih listova Materiał, technika, wymiary 17 kart pergaminowych
Zanimljivosti Ciekawostki

 

Ivančićev zbornik Zbiór Stijepana Ivančicia
Vrijeme nastanka XIV. – XV. stoljeće Czas powstania XIV – XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik (mješavina hrvatskočakavskih i staroslavenskih elemenata) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański (mieszanina elementów chorwacko-czakawskich i starosłowiańskich)
Sadržaj Sadrži Marijina čudesa, Pitanja i odgovore, Riči od nauka svetih otac i Blagoslov stola Zawartość Zawiera Cuda Maryjne, Pytania i odpowiedzi, Pouczenia świętych ojców i Błogosławienie stołu
Materijal, tehnika, veličina 181 list Materiał, technika, wymiary 181 kart
Zanimljivosti Služio za izobrazbu glagoljaškog svećeničkog podmlatka, naziv dobio po Stjepanu Ivančiću koji ga je prvi otkrio, čuva se u Samostanu franjevaca trećoredaca na Ksaveru u Zagrebu Ciekawostki Służył do nauczania młodego pokolenia kapłanów głagolickich, nazywany imieniem Stijepana Ivančicia, który jako pierwszy go odkrył, znajduje się w trzecim zakonie Franciszkanów na Ksawerze w Zagrzebiu

 

Čajnički evanđelistar Čajniče, jugoistočna Bosna (Muzej Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču)  Ewangeliarz z miejscowości Čajniče Čajniče, południowo-wschodnia Bośnia (Muzeum Kościoła Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny i Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Čajnicach)
Vrijeme nastanka XIV. – XV. stoljeće Czas powstania XIV – XV wiek
Pismo Glagoljica na folijama 89v i 90r u inače ćiriličnom kodeksu (dio Ivanova evanđelja, XV, 17–20) – primjer retardirane / degenerirane glagoljice kakva se u Bosni rabila u XIII. st. Alfabet Głagolica na foliałach w cyrylickim kodeksie (fragment Ewangelii św. Jana, 15. 17–20) – przykład „defektywnej / zdegenerowanej“ głagolicy, która występoała w Bośni w XIII w.
Jezik Bosanska redakcija staroslavenskoga jezika Język Bośniacka redakcja języka starosłowiańskiego
Sadržaj Evanđelistar Zawartość Ewangeliarz
Materijal, tehnika, veličina Sačuvano 167 listova, početak i kraj izgubljeni Materiał, technika, wymiary Zachowane 167 kart, utracone początek i koniec
Zanimljivosti Osim evanđelistara, sadrži i nepotpunu i deformiranu glagoljičku azbuku; pripadao obitelji Rađenović Ciekawostki Poza ewangeliarzem zawiera zdeformowany i niepełny alfabet głagolicki; należał do rodziny Rađenoviciów

 

Hrvatski glagoljički fragment iz Beineckea Beinecke, SAD Chorwacki fragment głagolicki z Beinecke Beinecke, USA
Vrijeme nastanka XIV. – XV. stoljeće Czas powstania XIV – XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Dvolist misalskoga fragmenta; čitanja za Bdijenje Svih svetih (Otkrivenje 5.6-12) Zawartość Dwustronicowy fragment mszału; czytania podczas modlitewnego czuwania w święto zmarłych (Apokalipsa św. Jana  5.6-12)
Materijal, tehnika, veličina Dvolist pergamene (fragment) Materiał, technika, wymiary Podwójna karta pergaminowa
Zanimljivosti Ciekawostki

 

openhagenski misal Roč u Istri ili Krk (?), nije potvrđena pouzdana lokacija jer je rukopis imao više predložaka i pisara  Mszał Kopenhaski Roč na Istrii lub Krk, lokacja nie została zweryfikowana ponieważ rękopis miał więcej pierwowzorów i skrybów
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Uncjalna  głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Misal i abecedarij (temporal – nepotpun, kanon mise – nepotpun, kalendar, komunal, zavjetne mise, mise za mrtve, sanktoral) Zawartość Mszał i abecedariusz (temporał – niepełny, niepełny kanon mszy, kalendarz, komunał, msze dziękczynne, msze za zmarłych, sanktorał)
Materijal, tehnika, veličina

 

263 folije Materiał, technika, wymiary 263 folie
Zanimljivosti Rukopis se 1499. nalazio u Roču u Istri, u XIX. st. završio je u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču, danas se čuva u Danskoj kraljevskoj knjižnici u Kopenhagenu Ciekawostki Rękopis w 1499 roku znajdował się w Roču na Istrii, w XIX wieku znalazł się w Austriackiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu, dzisiaj znajduje się w Duńskiej Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze

Autorka tłumaczenia – Aleksandra Nowicka, II rok kroatystyki (2017/2018)

Tlmačenie od muki Gospoda našego Isuhrsta + (?) Tłumactwo męki Pana naszego Jezukrysta + (?)
Vrijeme nastanka 1493. godina Czas powstania 1493 rok
Pismo Kurzivna glagoljica Alfabet Głagolica kursywna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Zawartość
Veličina Materiał, technika, wymiary
Zanimljivosti Autor je Šimun Greblo koji je u to doba bio ”žakan oko lit” Ciekawostki Autorem jest Šimun Greblo, który w tamtym czasie był „diakonem około rok czasu”.

 

Baromićev brevijar Venecija Brewiarz Blaža Baromicia Wenecja
Vrijeme nastanka 1493. godina Czas powstania 1493 rok
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Kalendar, psaltir, kantici, himne, temporal, sanktoral, komunal, kanon mise, red mise, ritual Zawartość Kalendarz, psałterz, kantyki, hymny, temporał, sanktorał, lekcjonarz, Commune sanctorum, kanon mszy, porządek mszy, rytuał
Veličina 544 lista Materiał, technika, wymiary 544 karty
Zanimljivosti Sačuvano samo 5 primjeraka te inkunabule, jedini se potpuni primjer nalazi u Sibiu u Rumunjskoj, tiskao ga je Blaž Baromić, senjski kanonik koji je osnovao glagoljsku tiskaru, čuva se u NSK Zagreb Ciekawostki Zachowało się tylko pięć egzemplarzy tego inkunabułu, jedyny kompletny egzemplarz znajduje się w Sybinie w Rumunii, wydrukowany przez Blaža Baromicia, kanonika z miasta Senj, który założył głagolicką drukarnię, znajduje się w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu .

 

Senjski misal Senj Senjski mszał Senj
Vrijeme nastanka 1494. godina Czas powstania 1494 rok
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Kalendar, temporal, red mise s kanonom i mise za mrtve Zawartość Kalendarz, temporał, porządek mszy z kanonem i msze za zmarłych
Veličina 216 listova Materiał, technika, wymiary 216 kart
Zanimljivosti Prva knjiga otisnuta u senjskoj glagoljskoj tiskari (1494.-1508.) Ciekawostki Pierwsza książka wydrukowana w głagolickiej drukarni w Senju (1494-1508)

 

Drugi novljanski brevijar Grobnik Drugi brewiarz z Novalji Grobnik
Vrijeme nastanka 1495. godina Czas powstania 1495 rok
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Plenarni brevijar Rimske kurije: temporal, kalendar, psaltir, kantici i himne, mise za mrtve, komunal, sanktoral, mise u čast Blažene Djevice Marije Zawartość Pełny brewiarz Rzymskiej kurii:  temporał, kalendarz, psałterz, kantyki i hymny, msze za zmarłych, sanktorał, Commune sanctorum, msze na część Błogosławionej Maryi Panny
Veličina 500 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 500 kart pergaminowych
Zanimljivosti Napisao ga pop Martinac u Grobniku, dramatski pisano štivo, govori o turskoj opasnosti Ciekawostki Napisał go pop Martinac w Grobniku; zawiera dramatyczny opis klęski Chorwatów w bitwie z Turkami na Polu Krbavskim.

 

Zapis popa Martinca o bitki na Krbavskome polju 1493. + (?) Novi Vinodolski Zapis popa Martinca o bitwie na Krbavskim Polu z 1493 roku Novi Vinodolski
Vrijeme nastanka 1495. godina Czas powstania 1495 rok
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Opis bitke na Krbavskome polju iz 1493. godine Zawartość Opis bitwy na Krbavskim Polu z 1493 roku
Veličina Materiał, technika, wymiary
Zanimljivosti Zapis se nalazi u Drugom novljanskom brevijaru iz 1495. godine. Ciekawostki Zapis znajduje się w Drugim brewiarzu z Novalji z 1495 roku.

 

Isprava kneza Anža Frankapana + (?) Brinje Dokument księcia Anža Frankapana + (?) Brinje
Vrijeme nastanka 1495. godina Czas powstania 1495 rok
Pismo Kurzivna glagoljica Alfabet Głagolica kursywna
Jezik Starohrvatski jezik Język Język starochorwacki
Sadržaj Knez daruje samostanu Sv. Spasa selo Zawartość Książę daruje wieś klasztorowi św. Spasa / Zbawiciela
Veličina 1 list, povelja Materiał, technika, wymiary 1 karta, akt
Zanimljivosti Ciekawostki

 

Spovid općena Senj Spowiedź powszechna Senj
Vrijeme nastanka 1496. godina Czas powstania 1496 rok
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski / starohrvatski jezik (čakavština ikavsko-ekavskog odraza jata uz obilje talijanizama) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański / starochorwacki (ikawsko-ekawska czakawszczyzna z wieloma italianizmami)
Sadržaj Upute redovnicima kako ispovijedati grješnike i kako ih uputiti da se dobro ispovjede Zawartość Instrukcje dla mnichów jak spowiadać grzeszników i jak ich pouczać by się dobrze spowiadali.
Veličina 40 listova Materiał, technika, wymiary 40 kart
Zanimljivosti Najmanja među knjigama koje je tiskao Blaž Baromić, sačuvan samo 1 primjerak, čuva se u samostanu franjevaca trećoredaca na Ksaveru u Zagrebu Ciekawostki Najmniejsza z książek drukowanych przez Blaža Baromicia, zachowana tylko w jednym egzemplarzu, znajduje się w Trzecim Zakonie Regularnym św. Franciszka na Ksaverze w Zagrzebiu.

 

Klimantovićev zbornik I. ili Klimantovićev ritual Krk i sjeverna Dalmacija Kolekcja Šimuna Klimantovicia I. albo rytuał Šimuna Klimantovicia Krk i północna Dalmacja
Vrijeme nastanka 1492.-1512. Czas powstania 1492 – 1512
Pismo Poluustavna glagoljica Alfabet Głagolica półuncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Povijesni, pravni, moralno-poučni i ritualni tekstovi Zawartość Teksty historyczne, prawne, moralno-pouczające i rytualne
Veličina 235 pergamentnih listova Materiał, technika, wymiary 235 kart pergaminowych
Zanimljivosti Čuva se u samostanu franjevaca trećoredaca na Ksaveru u Zagrebu Ciekawostki Znajduje się w Trzecim Zakonie Regularnym św. Franciszka na Ksaverze w Zagrzebiu.

 

Hrvatskoglagoljska legenda o Sv. Mauru + (?) Chorwackogłagolicka legenda o świętym  Maurze+ (?)
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Životopis Sv. Maura/Mavra Zawartość Biografia świętego Maura
Veličina Legenda se nalazi u u glagoljičkoj Berčićevoj zbirci br.5 iz XV. stoljeća Materiał, technika, wymiary Legenda znajduje się w głagolickim Zbiorze Ivana Baričicia nr 5 z XV wieku
Zanimljivosti Sveti je Mauro prvi poznati biskup Porečke biskupije, a za Dioklecijanova je progona mučen i ubijen. Ciekawostki Święty Mauro jest pierwszym znanym biskupem diecezji w Poreču, a za czasów Dioklecjana był torturowany i zabity.

 

Newyorški misal + (?) Zadar Mszał nowojorski + (?) Zadar
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, red i kanon mise, različite molitve, zavjetne mise, mise u čast Blažene Djevice Marije, mise za mrtve, sanktoral, komunal, ritualni tekstovi Zawartość Temporał, porządek i kanon mszy, różnorodne modlitwy, msze dziękczynne, msze na cześć Najświętszej Maryi Panny, msze za zmarłych, sanktorał, Commune sanctorum, teksty rytualne
Veličina 293 pergamentna lista Materiał, technika, wymiary 293 karty pergaminowe
Zanimljivosti Misal je vjerojatno pisan u okolici Zadra ili na ličko-krbavskom području, pretpostavlja se da su postojale dvije skupine pisara, a danas se čuva u The Pierpont Morgan knjižnici u New Yorku. Ciekawostki Mszał był prawdopodobnie napisany w okolicach Zadaru lub w rejonie Lika-Krbava, zakłada się, że były dwie grupy pisarzy. Obecnie znajduje się w bibliotece The Pierpont Morgan w Nowym Jorku.

 

List pergamene s otoka Krka + (?) Krk Karta pergaminowa z wyspy Krk + (?) Krk
Vrijeme nastanka XV. st. Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Starohrvatski jezik Język Język starochorwacki
Sadržaj Dio pravila jedne svjetovne bratovštine s otoka Krka Zawartość Część reguły świeckiej wspólnoty z wyspy Krk
Veličina List pergamene Materiał, technika, wymiary Karta pergaminowa
Zanimljivosti Čuva se u Nacionalnoj knjižnici u Oslu Ciekawostki Znajduje się w Bibliotece Narodowej w Oslo.

 

Moskovski fragment glagoljskog misala + (?) Moskiewski fragment głagolickiego mszału + (?)
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sadrži Kanon mise s nekoliko prefacija i votivne mise Zawartość Zawiera kanon mszy z kilkoma prefacjami i mszami dziękczynnymi.
Veličina 17 listova Materiał, technika, wymiary 17 kart
Zanimljivosti Čuva se u Državnom povijesnom muzeju u Moskvi; pretpostavlja se da je pisac fra Juraj Ciekawostki Znajduje się w Państwowym Historycznym Muzeum w Moskwie;  zakłada się że autorem jest franciszkanin Juraj.

 

Kaptolska Kvaderna + (?)   Kaptolski zeszyt + (?)  
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Poluustavna/Kurzivna glagoljica Alfabet Półuncjalna / Kursywna głagolica
Jezik Starohrvatski jezik Język Język starochorwacki
Sadržaj Pravni spomenik Zawartość Zabytek prawny
Veličina   Materiał, technika, wymiary  
Zanimljivosti Sačuvana je Kvaderna pisana u XVI. i XVII. stoljeću; iz Kvaderne saznajemo za imovinsko stanje senjskog kaptola Ciekawostki Zachował się zeszyt pisany w XVI i XVI wieku; z zeszytu dowiadujemy się o stanie majątkowym Senskiego kaptolu.

 

Baselski odlomak brevijara + (?) Bazylejski fragment brewiarza + (?)
Vrijeme XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Zawartość
Veličina Odlomak glagoljskog rukopisa Materiał, technika, wymiary Fragment  głagolickiego rękopisu
Zanimljivosti Čuva se u Sveučilišnoj knjižnici u Baselu Ciekawostki Znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bazylei.

 

Berčićev zbornik br. 5 + (?) Zbiór Ivana Baričicia nr 5 z XV wieku + (?)
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Kurzivna glagoljica Alfabet Głagolica kursywna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik (čakavsko narječje) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański (czakawski)
Sadržaj Sadrži ispisane prozne tekstove među kojima je i šest starohrvatskih religioznih pjesama Zawartość Zawiera spisane teksty pisane prozą, wśród których znajduje się sześć starochorwackich pieśni religijnych.
Veličina Materiał, technika, wymiary
Zanimljivosti Čuva se u Ruskoj nacionalnoj knjižnici u Petrogradu Ciekawostki Znajduje się w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu.

 

I. ljublanski (beramski) misal I. Lublański  (beramski) mszał
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sadrži temporal, kalendar, kanon mise, red mise, sanktoral, komunal, zavjetne mise, mise za mrtve, ritualni tekstovi Zawartość Zawiera temporał, kalendarz, kanon mszy, porządek mszy, sanktorał, Commune sanctorum, msze dziękczynne, msze za zmarłych, teksty rytualne.
Veličina 245 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 245 kart pergaminowych
Zanimljivosti Prepisao ga je Bartol Krbavac, čuva se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Ljubljani Ciekawostki Przepisał go Bartol Krbavac, znajduje się w Narodowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Lublanie.

 

Pulski odlomak glagoljskog misala iz XV. stoljeća + (?) Pula Pulski fragment głagolickiego mszału z XV wieku + (?) Pula
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Cijela misa subote poslije 4. korizmene nedjelje s biblijskim čitanjima i ostalim propisanim molitvama i otpjevima, kao i početak mise Nedjelje Muke. Zawartość Cała msza na sobotę po czwartej niedzieli Wielkiego Postu z czytaniami Biblii i innymi zalecanymi modlitwami i responsorium oraz jako początek mszy Męki Pańskiej.
Veličina List iz glagoljskog misala Materiał, technika, wymiary Karta z głagolickiego mszału
Zanimljivosti Odlomak je služio kao omot nepoznatoj knjizi Ciekawostki Fragment służył jako obwoluta nieznanej książki.

 

Drivenički odlomak glagoljskog brevijara + (?) Fragment głagolickiego brewiarza z Drivenika + (?)
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sadrži dio govora Sv. Augustina biskupa koji se čitao na zajedničkom oficiju Zawartość Zawiera część przemowy świętego Augustyna, biskupa, którego czytało się na wspólnych oficjach.
Veličina Dvolist glagoljskog brevijara Materiał, technika, wymiary Dwie karty głagolickiego brewiarza
Zanimljivosti Poslužila je kao čvrst hrbat kod uveza druge knjige. Ciekawostki Służył jako silny grzbiet, który łączy inne książki.

 

Odlomak Tomina evanđelja + (?) Fragment ewangelii św. Tomasza + (?)
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Poluustavna glagoljica Alfabet Głagolica półuncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Odlomak Tomina evanđelja, apokrif o djetinjstvu Isusa Zawartość Fragment ewangelii św. Tomasza, apokryf o dzieciństwie Jezusa
Veličina List papira Materiał, technika, wymiary Karta papieru
Zanimljivosti Jedina potvrda da je u hrvatskoglagoljskoj književnosti postojao apokrif o Isusovu djetinjstvu koji se pripisivao apostolu Tomi Ciekawostki Jedyny dowód na to, że w chorwackogłagolickiej literaturze powstał apokryf o dzieciństwie Jezusa, którego autorstwo przypisuje się apostołowi Tomaszowi.

 

Korizmenjak (Knige svetago Brnardina) + (?) Korizmenjak (Książki świętego Bernardyna) + (?)
Vrijeme nastanka XV. – XVI. stoljeće Czas powstania XV – XVI wiek
Pismo Ustavna/poluustavna i kurzivna glagoljica Alfabet Uncjalna/Półuncjalna i kursywna głagolica
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik (čakavski elementi) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański(elementy dialektu czakawskiego)
Sadržaj Isti sadržaj kao i tekst koji se nalazi u Kolunićevu zborniku, a odnosi se na Korizmenjak Zawartość Ta sama zawartość jak tekst, który znajduje się w Zbiorze  Broza Kolunicia, a odnosi się na Korizmenjak.
Veličina 130 listova papira Materiał, technika, wymiary 130 kart papieru
Zanimljivosti Ne zna se gdje je knjiga napisana, ali se smješta u čakavske krajeve Ciekawostki Nie wiadomo, gdzie książka została napisana, ale prawdopodobnie na obszarze dialektu czakawskiego.

 

Antoninov konfesional + (?) Summula Antonina + (?)
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna/poluustavna glagoljica Alfabet Uncjalna/ półuncjalna głagolica
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik (čakavski elementi i kajkavski) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański(elementy dialektu czakawskiego i kajkawskiego)
Sadržaj Priručnik o ispovijedanju napravljen po Antoninovom konfesionalu Summula confessionis Zawartość Podręcznik o spowiadaniu wzorowany na Summula confessionis Antonina Pierozziego.
Veličina 67 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 67 kart pergaminowych
Zanimljivosti Nepoznato mjesto nastanka, s obzirom na karakteristike jezika i pisma smješta ga se u zapadna hrvatskočakavska mjesta Ciekawostki Nieznane miasto powstania, ze względu na charakterystykę języka i pisma uważa się, że powstał w zachodniej części dialektu czakawskiego.

 

Magijski zapisi i recepti + (?) Vinodol Magiczne zapisy i recepty + (?) Vinodol
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna i kurzivna glagoljica Alfabet Uncjalna i kursywna głagolica
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Raznovrsni magijski recepti, upute i molitve Zawartość Różnorodne magiczne przepisy, instrukcje i modlitwy
Veličina Svezak od 10 listova pergamene Materiał, technika, wymiary Objętość wynosiła 10 kart pergaminowych.
Zanimljivosti Vlasnici knjižice su Benkovići koji su u to doba iz Grižana – u obitelji su uglavnom svećenici Ciekawostki Posiadaczami książki są Benkovici z  Grižana – w tym czasie w tej rodzinie było wielu księży.

 

Ljubljanski misal-brevijar Lublański mszał – brewiarz
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Psaltir, komunal, kalendar, red mise s kanonom, zavjetne mise Zawartość Psałterz, Commune sanctorum, kalendarz, porządek mszy z kanonem, mszy dziękczynnej
Veličina 177 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 177 kart pergaminowych
Zanimljivosti Čuva se u Narodnoj i sveučilišnoj knjižnici u Ljubljani Ciekawostki Znajduje się w Narodowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Lublanie.

 

Drugi ljubljanski brevijar + Drugi lublański brewiarz +
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj temporal – prvi dio, sanktoral – drugi dio Zawartość temporał – pierwsza część, sanktorał – druga część
Veličina Dva dijela – prvi dio 264 lista pergamene, drugi dio 176 listova pergamene Materiał, technika, wymiary Dwa dzieła – pierwsza część – 264 karty pergaminowe, druga część –  176 kart pergaminowych
Zanimljivosti Brevijar se rabio u Istri, odnosno u Bermu, ukrašen višebojnim inicijalima, ornamentima i minijaturama, čuva se u Narodnoj i sveučilišnoj knjižnici u Ljubljani Ciekawostki Brewiarz był używany na terenie Istrii,  we wsi Beram, ozdobiony wielobarwnymi inicjałami, ornamentami i miniaturami, znajduje się w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Lublanie.

 

Bribirski misal Bribir Bribirski mszał Bribir
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, red mise s kanonom, rubrike, kalendar, sanktoral, zavjetne mise, mise za mrtve i komunal Zawartość Temporał, porządek mszy z kanonem, rubryki, kalendarz, sanktorał, msze dziękczynne, msze za zmarłych i Commune sanctorum
Veličina 103 lista pergamene Materiał, technika, wymiary 103 karty pergaminowe
Zanimljivosti Imao je više listova, uglavnom oštećeni listovi i dosta nestalih, rukopis urešen inicijalima, čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu Ciekawostki Miał kilka kart, głównie uszkodzone karty i wiele brakujących, rękopis ozdobiony inicjałami, znajduje się w archiwum Chorwackiej Akademii Nauk i Sztuk w Zagrzebiu.

 

Vinodolski zbornik Vinodolski zbiór
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Zawartość
Veličina 65 pergamentnih listova i 3 lista papira Materiał, technika, wymiary 65 kart pergaminowych i 3 karty papieru
Zanimljivosti Čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu Ciekawostki Znajduje się w Archiwum Chorwackiej Akademii Nauk i Sztuk w Zagrzebiu.

Autorka tłumaczenia – Kamila Targańska, II rok kroatystyki (2017/2018)

Prvi ljubljanski brevijar Pierwszy Brewiarz Lublański
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sanktoral i kalendar Zawartość Sanktorał i kalendarium
Materijal, tehnika, veličina 180 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 180 kart pergaminowych
Zanimljivosti Zapis iz 1474. svjedoči da rukopis potječe iz Berma, čuva se u Narodnoj i sveučilišnoj knjižnici u Ljubljani Ciekawostki lub cechy szczególne Zapis z 1474 r. dowodzi, że rękopis pochodzi z miejscowości Beram (Istria), znajduje się w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Lublanie.

 

Fragment brevijara iz Novoga Mesta Novo Mesto Fragment brewiarza z miejscowości Novo Mesto Novo Mesto
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal Zawartość Temporał
Materijal, tehnika, veličina List pergamene Materiał, technika, wymiary Karta  pergaminowa
Zanimljivosti Ciekawostki lub cechy szczególne

 

Drugi ljubljanski (beramski) misal Drugi Mszał Lublański (z miejscowości Beram na Istrii)
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, kanon mise, zavjetne mise, sanktoral, ritualni tekstovi i kalendar Zawartość Temporał, porządek mszy, msze dziękczynne, sanktorał, teksty rytualne i kalendarium
Materijal, tehnika, veličina 196 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 196 kart pergaminowych
Zanimljivosti Čuva se u Ljubljani Ciekawostki lub cechy szczególne Znajduje się w Lublanie

 

Prvi oxfordski misal Pierwszy Mszał Oksfordzki
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, kalendar, rubrike, sanktoral, komunal, zavjetne mise i ritualni tekstovi Zawartość Temporał, kalendarium, rubryki, sanktorał, komunał, msze dziękczynne i teksty rytualne
Materijal, tehnika, veličina 180 listova Materiał, technika, wymary 180 kart
Zanimljivosti Bogat inicijalima, čuva se u Oxfordu Ciekawostki lub cechy szczególne Bogaty w inicjały, znajduje się w Oksfordzie

 

Drugi oxfordski misal Drugi Mszał Oksfordzki
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica unjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, red mise, kalendar, komunal i sanktoral Zawartość Temporał, porządek mszy, kalendarium, komunał i sanktorał
Materijal, tehnika, veličina 239 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 239 kart pergaminowych
Zanimljivosti Čuva se u Oxfordu Ciekawostki lub cechy szczególne Znajduje się w Oksfordzie.

 

Metropolitanski misal Vrbnik Mszał Metropolitański Vrbnik
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Dio temporala, dio komunala, red mise, zavjetne mise i ritualni tekstovi Zawartość Część temporału, część komunału, porządek mszy, msze dziękczynne i teksty rytualne
Materijal, tehnika, veličina 63 lista pergamene Materiał, technika, wymiary 63 karty pergaminowe
Zanimljivosti Čuva se u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu Ciekawostki lub cechy szczególne Znajduje się w Bibliotece Metropolitańskiej w Zagrzebiu.

 

Novljanski misal Novi Vinodolski Mszał z miejscowości Novalja Novi Vinodolski
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, red mise, kalendar, sanktoral, komunal, ritualni tekstovi, zavjetne mise, mise za mrtve Zawartość Temporał, porządek mszy, kalendarium, sanktorał, komunał, teksty rytualne, msze dziękczynne, msze za zmarłych
Materijal, tehnika, veličina 188 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 188 kart pergaminowych
Zanimljivosti U misalu očuvane važne bilješke za povijest Novoga Vinodolskoga Ciekawostki lub cechy szczególne W mszale zawarto zapiski ważne dla historii miasta Novi Vinodolski.

 

 

Treći vrbnički brevijar Vrbnik Trzeci Brewiarz z miejscowości Vrbnik Vrbnik
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal Zawartość Temporał
Materijal, tehnika, veličina 299 listova pergamene Materiał,technika, wymiary 299 kart pergaminowych
Zanimljivosti Ciekawostki lub cechy szczególne

 

Britanski brevijar Brewiarz Brytyjski
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna/kurzivna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna / kursywna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Biblijska čitanja Zawartość Czytania biblijne
Materijal, tehnika, veličina 71 list pergamene Materiał, technika, wymiary 71 kart pergaminowych
Zanimljivosti Kurzivnom glagoljicom na prvom listu napisana je bilješka iz koje se zna da je autor Ivan Križanić, sadrži ukrašene inicijale i minijature, s korica brevijara skinut je Londonski fragment brevijara, nalazi se u Londonu u Britanskome muzeju. Ciekawostki lub cechy szczególne Na pierwszej stronie, kursywną głagolicą spisano notatkę, z której wynika, że autorem dzieła jest Ivan Križanić. Zawiera ona ozdobne inicjały i miniatury. Z okładki brewiarza usunięto Londyński fragment brewiarza, który znajduje się w Londynie w Muzeum Brytyjskim.

 

Klimantovićev ritual + (?) Ugljan Rytuał Klimantovicia Ugljan
Vrijeme nastanka 1501. – 1512. godina Czas powstania 1501 – 1512 r.
Pismo Kurzivna glagoljica Pismo Głagolica kursywna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Pjesnička djela, pravila po kojima žive franjevci trećoredci, ritaulne tekstove, ljetopise Zawartość Dzieła poetyckie, reguły według których żyje Trzeci Zakon Regularny św. Franciszka, teksty rytualne, latopisy (księgi dziejopisarskie)
Materijal, tehnika, veličina 234 lista pergamene Materiał, technika, wymiary 234 karty pergaminowe
Zanimljivosti Naziv dobio po istaknutom glagoljašu Šimunu Klimantoviću Jedini potpuni ritual (od 3 napisana) Ciekawostki lub cechy szczególne Nazwa rytuału pochodzi od wybitnego głagolity Šimuna Klimantovicia. Jedyny zachowany w całości rytuał ( spośród trzech, które zostały napisane)

 

Petrinićev zbornik + (?) Lika Zbiór Petrinicia Lika
Vrijeme nastanka 1503. godina Czas powstania 1503 r.
Pismo Kurzivna glagoljica Pismo Głagolica kursywna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Zawartość
Veličina 153 lista Materiał, technika, wymiary 153 karty
Zanimljivosti Čuva se u Nacionalnoj knjižnici u Beču Ciekawostki lub cechy szczególne Znajduje się w  Bibliotece Narodowej w Wiedniu.

 

Glagoljičko pismo Filipa Pilušinovića + (?) Osp pod Novim Głagolickie pismo Filipa Pilušinovicia Osp pod Novim
Vrijeme nastanka 1504. godina Czas powstania 1504 r.
Pismo Kurzivna glagoljica Pismo Kursywna głagolica
Jezik Hrvatski jezik Język Język chorwacki
Sadržaj Ivan Banić daruje zemljište samostanu Sv. Marije u Crikvenici Zawartość Ivan Banić daruje ziemię klasztorowi Świętej Marii w Crikvenicy
Materijal, tehnika, veličina 1 list, povelja Materiał, technika, wymiary 1 karta, statut
Zanimljivosti Rukopis sadrži standardnu kršćansku invokaciju Ciekawostki lub cechy szczególne Rękopis zawiera standardową chrześcijańską inwokację

 

Blagdanar popa Andrija Zbiór kazań popa Andrija
Vrijeme nastanka 1506. godina Czas powstania 1506 r.
Pismo Kurzivna glagoljica Pismo Głagolica kursywna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik (čakavski novljanskog tipa s crkvenoslavenskim dijelovima – biblijski navodi)

 

Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański (dialekt czakavski z okolic miejscowości Novalja z cerkiewno-słowiańskimi elementami – cytaty biblijne)
Sadržaj 51 propovijed za blagdane Zawartość 51 kazań na dni świąteczne
Materijal, tehnika, veličina 103 lista Materiał, technika, wymiary 103 karty
Zanimljivosti Čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu Ciekawostki lub cechy szczególne Znajduje się w Archiwum HAZU (Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki) w Zagrzebiu

 

Naručnik plebanušev Senj Manipularz Plebana Senj
Vrijeme nastanka 1507. godina Czas powstania 1507 r.
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik / hrvatski jezik (posebna mješavina prevladavajuće čakavske stilizacije književnoga jezika i crkvenoslavenskog jezika) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański / język chorwacki (szczególna kompilacja przeważającej  czakawskiej stylizacji języka literackiego i języka cerkiewno-słowiańskiego)
Sadržaj Prijevod teološkog priručnika na latinskom jeziku Manipulus curatorum Zawartość Tłumaczenie Manipulus curatorum, podręcznika teologicznego w języku łacińskim
Materijal, tehnika, veličina 117 listova Materiał, technika, wymiary 117 kart
Zanimljivosti Na pisanju radilo više redovnika, istaknut je Grgur Senjanin, sačuvano je sedam primjeraka, čuva se u Knjižnici HAZU u Zagrebu.

Senjska glagoljska izdanja ušla u vrela Akademijina povijesnoga Rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika.

Ciekawostki lub cechy szczególne W pisaniu uczestniczyło wielu mnichów, wyróżniono Grgura Senjanina;  zachowało się siedem egzemplarzy dzieła. Zabytek znajduje się w bibliotece  HAZU (Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki) w Zagrzebiu.

Głagolickie wydania z Senja znalazły się wśród źródeł historycznego Słownika chorwackiego lub serbskiego, który powstał w JAZU (Jugosłowiańskiej Akademii Nauki i Sztuki).

 

Veprinački zakon Veprinac (istarsko područje) Prawo z Veprinca Veprinac (Istria)
Vrijeme nastanka 1507. godina Czas powstania 1507 r.
Pismo Kurzivna glagoljica Pismo Głagolica kursywna
Jezik Hrvatski jezik (sjevernočakavski ekavski istočnoistarski veprinački govor književno stiliziran) Język Język chorwacki (dialekt północno-czakawski ekawski ze wschodniej Istrii, gwara z okolic Veprinca stylizowana na język literacki)
Sadržaj Zakoni veprinačke općine Zawartość Zbiór praw gminy Veprinac
Materijal, tehnika, veličina 3 lista papira Materiał, technika, wymiary 3 papierowe karty
Zanimljivosti Prijepis nesačuvanog glagoljičnog izvornika, oštećeni rubni dijelovi, jezičnu osnovicu čini sjevernočakavski ekavski istočnoistarski govor, prvi ga je objavio Franjo Rački 1890., čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu Ciekawostki lub cechy szczególne Kopia niezachowanego głagolickiego tekstu źródłowego, uszkodzone krawędzie, jako podstawa językowa występuje  północno-czakawska ekawska gwara wschodniej Istrii.
Jako pierwszy opublikował ją Franjo Rački w 1890 r. Znajduje się w archiwum HAZU (Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki) w Zagrzebiu.

 

Meštriȇ od dobra umrtiȇ Senj Sztuka Dobrego Umierania Senj
Vrijeme nastanka 1507./1508. godina Czas powstania 1507 /1508 r.
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik / hrvatski jezik (posebna mješavina prevladavajuće čakavske stilizacije književnoga jezika i crkvenoslavenskog jezika) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański / język chorwacki (szczególna kompilacja przeważającej czakawskiej stylizacji języka literackiego i języka cerkiewno-słowiańskiego)
Sadržaj Prijevod popularnog djela Ars bene moriendi, knjiga je koncipirana dvodijelno: u prvom dijelu nalazi se tekst koji je namijenjen vjerniku  smrtnom času, a  drugome ritual Zawartość Przekład popularnego dzieła Ars bene moriendi. Książka podzielona jest na dwie części: w pierwszej znajduje się tekst, który jest przeznaczony dla wierzącego w momencie śmierci, a w drugiej części znajduje się rytuał.
Materijal, tehnika, veličina Knjižica, nepotpuni primjerci

 

Materiał, technika, wymiary Broszura, niekompletne egzemplarze
Zanimljivosti Nije poznato kad je točno otisnuto, sačuvana samo 2 nepotpuna primjerka, 1 se čuva u Sankt Peterburgu, a drugi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ciekawostki lub cechy szczególne Nie wiadomo, kiedy dokładnie został wydrukowany. Istnieją tylko 2 niekompletne egzemplarze. Jeden znajduje się w Petersburgu, a drugi w Narodowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Zagrzebiu.

 

Mirakuli slavne Deve Marie Senj Cuda Sławnej Dziewicy Maryji Senj
Vrijeme nastanka 1507./1508. godina Czas postanie 1507/1508 r.
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik / hrvatski jezik (posebna mješavina prevladavajuće čakavske stilizacije književnoga jezika i crkvenoslavenskog jezika) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański / język chorwacki (specjalna kompilacja przeważającej czakawskiej stylizacji  języka literackiego i języka cerkiewno-słowiańskiego)
Sadržaj Prijevod s talijanskog jezika, sadrži najopsežniju zbirku čudesa Djevice Marije Zawartość Przekład z języka włoskiego, zawiera najobszerniejszy zbiór cudów dziewicy Maryji
Materijal, tehnika, veličina 154 stranice

 

Materiał, technika, wymiary 154 strony
Zanimljivosti Sačuvano u 5 primjeraka, a jedini sačuvan izvorni nalazi se u Londonu, ostali u Sankt Peterburgu i Zagrebu u Knjižnici HAZU Ciekawostki lub cechy szczególne Zachowało się 5 egzemplarzy, znajdują się one w Londynie, Petersburgu oraz Zagrzebiu w bibliotece HAZU (Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki)

 

Transit svetog Jerolima Senj Śmierć Świętego Hieronima Senj
Vrijeme nastanka 1508. godina Czas powstania 1508 r.
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik / hrvatski jezik (posebna mješavina prevladavajuće čakavske stilizacije književnoga jezika i crkvenoslavenskog jezika) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański / język chorwacki (szczególna kompilacja przeważającej czakawskiej stylizacji  języka literackiego i języka cerkiewno-słowiańskiego)
Sadržaj Prijevod talijanskog književnog djela Vita et Transitus sancti Hieronymi, tj. život Sv. Jeronima Zawartość Przekład włoskiego dzieła Vita et Transitus sancti Hieronymi, tj. życia Świętego Hieronima
Materijal, tehnika, veličina 301 stranica Materiał, technika, wymiary 301 stron
Zanimljivosti Sačuvano 10 primjeraka, na kraju senjskog izdanja nalazi se originalna pjesma o Sv. Jeronimu Anjelske kriposti, pripisuje se Maruliću Ciekawostki lub cechy szczególne Zachowało się 10 kopii, na końcu oryginalnego wydania znajduje się pieśń o świętym Hieronimie Anjelske kriposti (Anielskie przymioty), jej autorstwo przypisuje się M. Maruliciowi.

 

Senjski korizmenjak Senj Senjska Księga Wielkopostna Senj
Vrijeme nastanka 1508. godina Czas powstania 1508 r.
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik / hrvatski jezik (posebna mješavina prevladavajuće čakavske stilizacije književnoga jezika i crkvenoslavenskog jezika)

 

Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański / język chorwacki (szczególna kompilacja przeważającej czakawskiej stylizacji  języka literackiego i języka cerkiewno-słowiańskiego)
Sadržaj Zbirka korizmenih propovijedi talijanskog franjevca Roberta Caracciola, tekst su preveli senjski svećenici Pero Jakovčić i Silvestar Bedričić Zawartość Zbiór wielkopostnych kazań włoskiego Franciszkanina Roberta Caraccioli, tekst przełożyli księża Pero Jakovčić i Silvestar Bedričić
Materijal, tehnika, veličina 208 stranica male četvrtine Materiał, technika, wymiary 208 stron w formacie 16×22 cm
Zanimljivosti Posljednje djelo koje je otisnuto u senjskoj tiskari, zahvaljujući B. Fučiću i A. Nazor djelo doživjelo pretisak, 10 sačuvanih izvornih primjeraka, čuva se u Knjižnici HAZU u Zagrebu. Ciekawostki lub cechy szczególne Ostatnie dzieło, które zostało wydrukowane w drukarni w Senj, dzięki B. Fučiciowi i A. Nazor dzieło doczekało się przedruku, istnieje 10 zachowanych, oryginalnych egzemplarzy, które znajdują się w Bibliotece HAZU (Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki) w Zagrzebiu.

 

Prva hrvatskoglagoljska početnica Venecija Pierwszy elementarz chorwacko-głagolicki Wenecja
Vrijeme nastanka 1527. godina Czas powstania 1527 r.
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski (osim molitava na posljednjim stranicama koje su se molile u pučkom jeziku) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański (oprócz modlitw na ostatnich stronach, które są w języku ludowym)
Sadržaj Sličan onodobnim latinskim početnicama (nakon pobožnog zaziva nižu se glagoljska slova u uobičajenom poretku) Zawartość Podobny do łacińskich elementarzy z tego okresu (po modlitwie wstawienniczej wymienione są litery głagolickie w standardowej kolejności)
Materijal, tehnika, veličina 11 stranica Materiał, technika,wymiary 11 stron
Zanimljivosti Prva hrvatska početnica uopće, ne zna se tko ju je priredio, otisnuta u tiskari glasovitoga A. Torresania, ukrašena s 13 velikih incijala od kojih je 7 glagoljičnih, doživjela pretisak, čuva se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ciekawostki lub cechy szczególne Pierwszy chorwacki elementarz w ogóle, nie wiadomo kto jest jego autorem, wydrukowany został w renomowanej drukarni  A. Torresania, ozdobiony 13 wielkimi inicjałami z których 7 jest głagolickich, doczekał się przedrukowania, znajduje się w Narodowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Zagrzebiu.

 

Misal Pavla Modrušanina Venecija Mszał Pavla Modrušanina Wenecja
Vrijeme nastanka 1528. godina Czas powstania 1528 r.
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, red i kanon mise, zavjetne mise, sanktoral, komunal, mise za mrtve i ritualni tekstovi Zawartość Temporał, porządek mszy i kanon mszalny, msze dziękczynne, sanktorał, komunał, msze za zmarłych i teksty rytualne

 

Materijal, tehnika, veličina 224 lista Materiał, technika, wymiary 224 karty
Zanimljivosti Nazvan po priređivaču Pavlu Modrušaninu, tiskano preko tisuću primjeraka, nekoliko je sačuvanih u Hrvatskoj, jedan potpuni primjerak čuva se u Samostanu franjevaca trećoredaca Sv. Ksaver, jedan primjerak u knjižnici HAZU, dva nepotpuna u NSK Ciekawostki lub cechy szczególne Nazwany na cześć twórcy Pavla Modrušanina, wydrukowany w ponad tysiącu egzemplarzy, kilka z nich zachowało się w Chorwacji. Jeden znajduje się w zakonie Franciszkanów Św. Ksawery, jeden w bibliotece HAZU (Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki), a dwa niepełne w NSK (Narodowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Zagrzebiu).

 

Psaltir (Bukvar) Rijeka Psałterz (Elementarz) Rijeka
Vrijeme nastanka 1530. godina Czas powstania 1530 r.
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik / hrvatski jezik (posebna mješavina čakavskoga i crkvenoslavenskog jezika) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański / język chorwacki (szczególna kompilacja czakawszczyzny i  języka cerkiewno-słowiańskiego)
Sadržaj Početnica za učenje glagoljice i priručnik-molitvenik s osnovnim kršćanskim molitvama Zawartość Elementarz do uczenia głagolicy i podręcznik-modlitewnik z podstawowymi modlitwami chrześcijańskimi

 

Materijal, tehnika, veličina Knjižica s 8 listova Materiał, technika, wymiary Broszurka licząca 8 kart
Zanimljivosti Čuva se u Publičnoj biblioteci u Sankt Peterburgu Ciekawostki lub cechy szczególne Znajduje się w Bibliotece Publicznej w Petersburgu

 

Oficii rimski / Oficii blaženie Devi Marie Rijeka Oficjum Rzymskie / Oficjum Błogosławionej Dziewicy Maryji Rijeka
Vrijeme nastanka 1530. godina Czas powstania 1530 rok
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik / hrvatski jezik (posebna mješavina čakavskoga i crkvenoslavenskog jezika) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański / język chorwacki (szczególna kompilacja czakawszczyzny i  języka cerkiewno-słowiańskiego)
Sadržaj Molitvenik namijenjen privatnoj pobožnosti, sadrži kazalo, kalendar, sedam radosti Marijinih, oficij, misu i litanije u čast Blaženoj Djevici Mariji, pokorničke psalme, oficij i litanije za mrtve, sedam redaka Sv. Brnarda, devedeseti psalam, molitve i katekizamske obrasce i dr. Zawartość Modlitewnik przeznaczony jest do prywatnego użytku, zawiera spis treści, kalendarium, siedem radości Maryji, oficjum, mszę i litanie na cześć Błogosławionej Dziewicy Maryji Panny, psalmy pokutne i litanię za zmarłych, siedem wersów św. Bernarda, psalm 90, wzory katechizmu, modlitwy i tym podobne.
Materijal, tehnika, veličina 119 listova Materiał, technika, wymiary 119 kart
Zanimljivosti Otisnuta u crvenoj i crnoj boji, sačuvano 5 primjeraka, čuva se u NSK i Metropolitana u Zagrebu, Sankt Peterburgu i Weimaru. Ciekawostki  lub cechy szczególne Wydrukowana w kolorze czerwonym i czarnym, zachowana w pięciu egzemplarzach, znajduje się w NSK i w Bibliotece Metropolitańskiej w Zagrzebiu, Petersburgu i Weimarze.

 

Misal hruacki Rijeka Mszał Chorwacki Rijeka
Vrijeme nastanka 1531. godina Czas powstania 1531 r.
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik (dosljedno redigiranje prema Vulgati) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański  (dosłowna redakcja wg Wulgaty)
Sadržaj kalendare, svetkovine Zawartość kalendarium, uroczystości
Materijal, tehnika, veličina 256 listova Materiał, technika, wymiary 256 kart
Zanimljivosti Najljepše i najopsežnije Kožičićevo djelo, karakteristično unošenje franjevačkih svetaca i svetkovina u kalendare, sačuvano 15 originalnih primjeraka u Zagrebu, Dubrovniku, Londonu, Ljubljani, Moskvi, Rimu, Oxfordu… Ciekawostki lub cechy szczególne Jest to najpiękniejsze i najobszerniejsze dzieło Simuna Kožicia, charakterystyczne wprowadzenie franciszkańskich świętych i świąt do kalendarium, zachowało się 15 oryginalnych egzemplarzy w Zagrzebiu, Dubrowniku, Londynie, Lublanie, Moskwie, Rzymie, Oksfordzie i in.

 

Knižice od žitiȇ rimskih arhierȇov i cesarov Rijeka Broszury o życiu rzymskich hierarchów i cesarzy Rijeka
Vrijeme nastanka 1531. godina Czas powstania 1531 r.
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik / hrvatski jezik (posebna mješavina čakavskoga i crkvenoslavenskog jezika) Język Język chorwacko-cerkiewnosłowiański / język chorwacki (szczególna kompilacja czakawszczyzny i  języka cerkiewno-słowiańskiego)
Sadržaj Knjiga sadrži povijest rimskih careva i papa Zawartość Książka zawiera historię rzymskich cesarzy i papieży
Materijal, tehnika, veličina 60 listova Materiał, technika,wymiary 60 kart
Zanimljivosti Prva na hrvatskom jeziku tiskana svjetska povijest, ima posvetu Tomi Nigeru u kojoj se zalaže za popravljanje jezika, sačuvano 7 primjeraka, 2 u Hrvatskoj, jedan u Zadru, drugi u Knjižnici HAZU u Zagrebu Ciekawostki lub cechy szczególne Pierwsza historia świata drukowana w języku chorwackim, zawiera dedykację dla Toma Nigera w której opowiada się ze reformą języka. Zachowało się 7 egzemplarzy, w tym 2 w Chorwacji: jeden w Zadarze, a drugi w Bibliotece HAZU w Zagrzebiu.

 

Vinodolski zbornik Vinodolski zbiór
Vrijeme nastanka XV. stoljeće Czas powstania XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Alfabet Głagolica kanciasta
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik Język Chorwacka odmiana języka starosłowiańskiego
Sadržaj Treść
Veličina 65 pergamentnih listova i 3 lista papira Materiał, technika, wymiary 65 arkuszy pergaminu i 3 arkusze papieru
Zanimljivosti Čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu Ciekawostki Znajduje się w archiwum Chorwackiej Akademii Nauk i Sztuki w Zagrzebiu.

Autorka tłumaczenia – Klaudia Korlacka (II rok kroatystyki)

Pašmanski brevijar + Zadarsko područje Brewiarz z Pašmanu + Obszar zadarski
Vrijeme nastanka XIV. – XV. stoljeće Czas powstania XIV – XV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj temporal, sanktoral, psaltir s kanticima i himnima, kalendar, komunal Zawartość Temporał, sanktorał, psałterz z kantykami

i hymnami, kalendarz, komunał

Veličina 414 listova dimenzija 27,5 x 20, cm Materiał, technika, wymiary 414 kart o wymiarach 25,7x 20 cm
Zanimljivosti Čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu, jedan od rijetkih potpuno očuvanih glagoljskih rukopisa Ciekawostki Znajduje się

w archiwum HAZU
w Zagrzebiu, jeden

z rzadkich całkowicie zachowanych głagolickich rękopisów

 

Vatikanski brevijar Illirico 5 + Lika Watykański brewiarz Illirico 5 + Lika
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, kalendar Zawartość Temporał, kalendarz
Veličina 248 pergamentnih listova formata 21 x 22 cm Materiał, technika, wymiary 248 kart pergaminowych

o wymiarach 21x 22 cm

Zanimljivosti Čuva se u Vatikanskoj knjižnici, Rim; pisan u Tribihovićima u Lici, Turci su ga zaplijenili pa su „dobri muži Okrugljane

i Tribihovićane” otkupili 1487. godine

Ciekawostki Znajduje się
w Bibliotece Watykańskiej
w Rzymie, pisanyw miejscowości Tribohovići w Lice, skonfiskowany przez Turków,

w 1487 odkupiony przez „dobrych mężów Okrugljan

i Tribihovićan”

 

Vatikanski brevijar Illirico 6 + Lika Watykański brewiarz Illirico 6 + Lika
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće (1379.?) Czas powstania XIV wiek (1379 rok ?)
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Psaltir, kantici i himne, općinstvo svetih, oficij za mrtve, ritualni tekstovi, sanktoral Zawartość Psalmy, kantyki
i hymny, obcowanie świętych, oficjum za zmarłych, teksty rytualne, sanktorał
Veličina 212 pergamentnih listova formata 31 x 22,5 cm Materiał, technika, wymiary 212 arkuszy pergaminowych

o wymiarach 31x 22,5 cm

Zanimljivosti Čuva se u Vatikanskoj knjižnici, Rim; pisao ga je pisar Fabijan također u Tribihovićima, u vrijeme kneža Anža Ciekawostki Znajduje się

w Bibliotece Watykańskiej

w Rzymie, napisany przez skrybę Fabijana również

w miejscowości Tribohovići, w czasach księcia Anža

 

Pariška pjesmarica (Psaltir pariškoga kodeksa) +

 

Napisan u Banskoj Hrvatskoj, Istri ili Primorju (Sv. Pavao Pustinjak), prema jezičnim obilježjima – Split Paryski śpiewnik (Psałterz Kodeksu Paryskiego) +

 

Napisany w Bańskiej Chorwacji, Primorju (Święty Paweł Pustelnik),  lub na Istrii, zgodnie
z cechami językowymi – Split
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Kalendar, brevijar (psaltir, komunal), misal, ritualni tekstovi, zbirka duhovnih pjesama (pjesmarica koju čini 9 duhovnih pjesama) Zawartość Kalendarz, brewiarz (psałterz, komunał), mszał, teksty rytualne, zbiór pieśni duchownych (śpiewnik, w którym znajduje się 9 pieśni duchownych)
Veličina 200 listova dimenzija 11 x 17 cm Materiał, technika, wymiary 200 arkuszy o wymiarach 11x 17cm
Zanimljivosti Pjesme prvi put objavio Josef Vajs 1905., čuva se u Nacionalnoj knjižnici u Parizu Ciekawostki Pieśni pierwszy raz opublikował Józef Vajs w 1905 roku, znajduje się w Bibliotece Narodowej w Paryżu

 

Akademijin brevijar + Brewiarz Akademii +
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće (1384.?) Czas powstania XIV wiek (1384 rok?)
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Psaltir, kantici, himni, komunal, mise za mrtve, oficij Marijin i kalendar Zawartość Psałterz, kantyki, hymny, komunał, msze za zmarłych, oficjum Maryjne, kalendarz
Veličina 70 listova većega formata 29,2 x 20,5 cm Materiał, technika, wymiary 70 kart o wymiarach 29,2x 20,5 cm
Zanimljivosti Čuva se u Arhivu HAZU u Zagrebu, podrijetlom iz Iste Ciekawostki Znajduje się w archiwum HAZU
w Zagrzebiu, pochodzi z wyspy Ist

 

Krčki statut (Vrbnički, Vrbanski) + Krk Statut z wyspy Krk (z miasta Vrbnik) + Krk
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće (prepisan prema predlošku iz 1388.) Czas powstania XIV wiek (przepisany według wersji z 1388 roku)
Pismo Ustavna i kurzivna glagoljica, latinički kurziv Pismo Głagolica uncjalna

i kursywna, kursywa  łacińska

Jezik Starohrvatski jezik Język Starochorwacki język
Sadržaj Službeni dokument kojim su regulirana pravna pitanja u vrbničkoj općini Zawartość Oficjalny dokument,
w którym są regulowane kwestie prawne w gminie Vrbnik
Veličina 4 sveska s različitim brojem listova Materiał, technika, wymiary 4 tomy z różną ilością kart
Zanimljivosti Statut privukao pozornost pravnika, povjesničara i filologa, izdan više puta u Hrvatskoj a restauriran 1949., čuva se u NSK Zagreb; drugi statut po starosti, odmah iza Vinodolskoga Ciekawostki Statut przyciągnął uwagę prawników, historyków

i filologów, wydany kilka razy
w Chorwacji

i odrestaurowany

w 1949 roku. Znajduje się w NSK
w Zagrzebiu, po Statucie Vinodolskim drugi najstarszy statut

 

Regula Sv. Benedikta + Čokovac kod Tkona na otoku Pašmanu Reguła

św. Benedykta +

Čokovac w pobliżu Tkona na wyspie Pašman
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Poluustavna glagoljica Pismo Głagolica półuncjalna
Jezik Hrvatsko-staroslavenski jezik (staroslavenski s mnoštvom čakavizama) Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
(starosłowiańskiz wieloma czakawizmami)
Sadržaj Pravila benediktinskog reda Zawartość Reguły zakonu benedyktynów
Veličina 60 pergamentnih listova formata 17,2 x 12,8 cm Materiał, technika, wymiary 60 kart pergaminowych

o wymiarach  17,2x 12,8 cm

Zanimljivosti Rukopis je prvi izdao Armin Pavić 1875. u Starinama, čuva se u HAZU; prepisan s mnogo starijega predloška u benediktinskoj opatiji Sv. Kuzme i Damjana Ciekawostki Rękopis po raz pierwszy wydał Armin Pavić

w 1875 roku

w czasopiśmie Starine. Znajduje się w HAZU, przepisany według

o wiele starszej wersji, która znajduje się

w Benedyktyńskim Opactwie św. Kosmy
i Daiana

 

Vatikanski misal Illirico 4 + Omišalj Watykański mszał Illirico 4 + Omišalj
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, kalendar, red mise, kanon mise, sanktoral, komunal, zavjetne mise, mise za mrtve, ritualni tekstovi Zawartość Temporał, kalendarz, porządek mszy, kanon mszy, sanktorał, komunał, msze dziękczynne,  msze za zmarłych, teksty rytualne
Veličina 278 listova Materiał, technika, wymiary 278 kart
Zanimljivosti Najstariji cjeloviti sačuvani hrvatskoglagoljski misal, čuva se u Vatikanskoj knjižnici Ciekawostki Najstarszy pełny zachowany mszał chorwacko-głagolicki, znajduje się
w Bibliotece Watykańskiej

 

Grafiti u Brodskom Drenovcu kod Požege + Brodski Drenovac Graffiti w Brodskim Drenovcu koło  Požegi + Brodski Drenovac
Vrijeme nastanka XIV. – XV. stoljeće Czas powstania XIV – XV wiek
Pismo Formativna i ustavna glagoljica uz pikturalne grafite Pismo Głagolica uncjalna
i formatywna oraz piktogramy
Jezik Hrvatskostaroslavenski i starohrvatski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański

i starochorwacki

Sadržaj Četiri grafita nalaze se na gotičkom kustodiju, zabilježena slova s vanjske istočne strane i oko crkvenih vrata (DRAGO, VIOT, EČR, TORO; RAB; U DRÊNOVÊCE TO E PISA BRT RÊČIĆ i dr.) Zawartość Cztery graffiti znajdują się w gotyckim lochu, zapisane litery

z zewnętrznej wschodniej strony i na drzwiach kościoła (DRAGO, VIOT, EČR, TORO; RAB; U DRÊNOVÊCE TO E PISA BRT RÊČIĆ i in.)

Veličina Materiał, technika, wymiary
Zanimljivosti Slovne grafite prate pikturalni s biblijskim motivima (na jednom su kamenu prikazana tri kralja kako se odlaze pokloniti Isusu), potom trokutasto slovo „a” (usp. sa slovom „a” u Bašćanskoj ploči) i motiv ruke. Ciekawostki Słowne graffiti

i piktogramy

z motywami biblijnymi (na jednym kamieniu przedstawiono Trzech Króli, którzy przyszli pokłonić się Jezusowi), trójkątna litera „a” (por.

z literą „a” na Płycie z  Baški) i motyw ręki

 

Fragment govora

o svetkovanju nedjelje + (?)

Fragment mowy

o świętowaniu niedzieli + (?)

Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Poluustavna glagoljica Pismo Głagolica półuncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Odlomak govora o svetkovanju nedjelje, potvrde iz oba zavjeta, kritika svećenstva Zawartość Fragment mowy

o świętowaniu niedzieli, wpływy z dwóch testamentów, krytyka kleru

Veličina Dvolist pergamene Materiał, technika, wymiary Podwójna karta pergaminowa
Zanimljivosti Govor je preveo Hrvat u emauskom periodu s češkog jezika (zbog toga sadrži riječi češkog jezika) Ciekawostki Przemówienie zostało przetłumaczone przez Chorwata w okresie emauskim z języka czeskiego (dlatego zawiera czeskie słowa)

 

Odlomak hrvatskoglagoljičkog misala u Krakovu Krakov Fragment chorwacko- głagolickiego mszału w Krakowie Kraków
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Dijelovi misa na Obraćenje Sv. Pavla i na blagdan Sv. Petra i Pavla i dio mise za mrtve Zawartość Fragment mszy

o Nawróceniu Świętego Pawła
i na święto św. Piotra

i Pawła, msze za zmarłych

Veličina 3 lista pergamena Materiał, technika, wymiary 3 pergaminowe karty
Zanimljivosti Hrvatski glagoljaši djelovali u samostanu Kleparz u Krakovu, u požaru 1584. oštećen samostan, sačuvano vrlo malo glagoljičnih rukopisa, čuva se u Jagelonskoj knjižnici u Krakovu Ciekawostki Chorwaci głagolici działali w klasztorze na Kleparzu

w Krakowie, w pożarze w 1584 roku klasztor został uszkodzony, zachowało się bardzo mało głagolickich rękopisów, ten znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej

w Krakowie

 

Fragment iz Novoga Mesta Novo Mesto Fragment z miejscowości Novo Mesto Novo Mesto
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Odlomak Legende o Sv. Eustahiju Zawartość Fragment legendy

o św. Eustachym

Veličina Dio lista pergamene Materiał, technika, wymiary Część karty pergaminowej
Zanimljivosti Odlomak je skinut s korica Rojstne matične knjige, Uz Pazinske fragmente drugi hrvatskoglagoljski fragment legende o Sv. Eustahiju Ciekawostki Fragment pochodzi
z okładki Księgi urodzeń, drugi, obok
Fragmentu z Pazinu drugi chorwacko- głagolicki fragment legendyo św. Eustachym

 

Fojnički glagoljski fragment brevijara Głagolicki fragment brewiarza z Fojnicy
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Dio Knjige Izlaska i Slovo Sv. Ivana Zlatoustoga Zawartość Fragment Księgi Wyjścia i Listu

św. Jana Chryzostoma

Veličina Oštećen list pergamene Materiał, technika, wymiary Uszkodzona  karta pergaminowa
Zanimljivosti Pronašao ga je Josip Hamm 1950. u Muzeju Franjevačkog samostana u Fojnici, danas je izgubljen Ciekawostki Znaleziony przez Josipa Hamma w 1950 roku
w Muzeum Klasztoru Franciszkanów w Fojnici, zagubiony

 

Drugi vrbnički brevijar Vrbnik Drugi brewiarz
z Vrbnika
Vrbnik
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Nepotpuni temporal Zawartość Niekompletny temporał
Veličina 295 listova pergamenta Materiał, technika, wymiary 295 kart pergaminowych
Zanimljivosti Tekst su pisale tri ili četiri ruke Ciekawostki Tekst pisały trzy lub cztery osoby

 

Četvrti vrbnički brevijar Vrbnik Czwarty brewiarz
z Vrbnika
Vrbnik
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sanktoral i komunal Zawartość Sanktorał, komunał
Veličina 112 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 112 kart pergaminowych
Zanimljivosti Nedostaje oko 150 listova, čuva se u Vrbniku od 1605. godine Ciekawostki Brakuje około 150 kart, znajduje się
w Vrbniku od 1605 roku

 

Padovanski brevijar Brewiarz z Padwy
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal Zawartość Temporał
Veličina 308 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 308 kart pergaminowych
Zanimljivosti Pisalo ga je najmanje 5 pisara, nalazi se u Padovi Ciekawostki Pisało go minimum pięciu skrybów, znajduje się w Padwie

 

Medicejski brevijar Brewiarz Medycejski
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Psaltir s kanticima, laude i kantici, komunal, temporal, mise za mrtve, Dies irae Zawartość Psałterz z kantykami, pieśni pochwalne, lauda, komunał, temporał, msze za zmarłych, Dies irae
Veličina 124 lista pergamene Materiał, technika, wymiary 124 karty pergaminowe
Zanimljivosti Nalazi se u Firenci Ciekawostki Znajduje się we Florencji

 

 

Oxfordski brevijar-misal Oksfordski brewiarz- mszał
Vrijeme nastanka XIV. stoljeće Czas powstania XIV wiek
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Brevijar, misal i ritual Zawartość Brewiarz, mszał i rytuał
Veličina 410 listova pergamene Materiał, technika, wymiary 410 kart pergaminowych
Zanimljivosti Ispisan neuobičajeno sitnim glagoljskim slovima, donedavna datiran u godinu 1310, ali su istraživači u novije vrijeme skeptični pa ga datiraju samo okvirno, tj. u XIV. st. Ciekawostki Napisany niezwykle małymi literami alfabetu głagolickiego, do niedawna datowanymi na rok 1310, współcześni badacze są jednak sceptyczni

i określają czas powstania jedynie orientacyjnie na XIV wiek

 

  1. stoljeće XV wiek

 

Glagoljički abecedarij Jurja Slovinca + Tours, Francuska (latinski Georgius de Sclavonia, francuski Georges d’Esclavonie ili de Sorbonne) Głagolicki alfabet Jurja Slovinca + Tours, Francja

(z łaciny Georgius de Sclavonia,
z francuskiego Georges d’ Esclavonie lub de Sorbonne)

Vrijeme nastanka 1400. godina Czas powstania 1400 rok
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik (naglašeno ikaviziran) Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański

(poddany ikawizacji)

Sadržaj Abecedarij i osnovne kršćanske molitve glagoljičkim pismom Zawartość Alfabet i podstawowe modlitwy chrześcijańskie spisane głagolicą
Veličina Mala knjižica / glagoljaška početnica Materiał, technika, wymiary Mała książeczka / elementarz głagolicki
Zanimljivosti Juraj Slovinac bio je profesor na pariškom sveučilištu Sorbonne, po sjećanju napisao abecedarij i molitve kako bi kolegama pokazao da postoji izvorno hrvatsko pismo Ciekawostki Juraj Slovinac był profesorem na Sorbonie, Paryskim Uniwersytecie, stworzył alfabet

i napisał modlitwy, aby pokazać współpracownikom, że istnieje oryginalne, pierwotne pismo chorwackie

 

Berlinski misal Lika Mszał z Berlina Lika
Vrijeme nastanka 1402. godina Czas powstania 1402 rok
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Starochorwacki język
Sadržaj Temporal, red mise, zavjetne mise, kalendar, sanktoral, komunal, ritualni tekstovi Zawartość Temporał, porządek mszy, msze dziękczynne, kalendarium, sanktorał, komunał, teksty rytualne
Veličina 218 pergamentnih listova Materiał, technika, wymiary 218 kart pergaminowych
Zanimljivosti Najstariji očuvan rukopis Bartola Krbavca, listovi oslikani minijaturama, čuva se u Državnoj knjižnici u Berlinu Ciekawostki Najstarszy zachowany rękopis Bartola Krbavca, strony
ozdobione miniaturami, znajduje się w Bibliotece Państwowej w Berlinie

 

Glagoljska isprava iz Ostrožca kod Bihaća + (?) Głagolicki dokument z Ostrožca koło Bihaća + (?)
Vrijeme nastanka 1403. godina Czas powstania 1403 rok
Pismo Poluustavna glagoljica Pismo Głagolica półuncjalna
Jezik Starohrvatski jezik Język Język starochorwacki
Sadržaj Zawartość
Veličina Pergamena s pečatom na vrpci od ljubičaste svile Materiał, technika, wymiary Pergamin z pieczęcią na wstążce z fioletowego jedwabiu
Zanimljivosti Čuva se u arhivu knezova Auersperg u Ljubljani Ciekawostki Znajduje się w archiwum Książąt Auerspergów

w Lublanie

 

Hrvojev misal Zadarsko područje Mszał Hrvoja Obszar zadarski
Vrijeme nastanka 1404. godina Czas powstania 1404 rok
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik (s mnogo kroatizama) Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
( z wieloma kroatyzmami)
Sadržaj Temporal, red mise, kalendar, sanktoral, komunal, zavjetne mise, ritualni tekstovi Zawartość Temporał, porządek mszy, kalendarz, sanktorał, komunał, msze dziękczynne, teksty rytualne
Veličina 247 pergamentnih listova Materiał, technika, wymiary 247 kart pergaminowych
Zanimljivosti Napisao ga je pisar Butko za Hrvoja Vukčića Hrvatinića, sadrži puno iluminacija od urešenih i oslikanih inicijala, nakon osmanskog osvojenja Bosne, nalazio se u Budimu, a potom je dospio u Istanbul, gdje se danas čuva u knjižnici Topkapi Sarayi Ciekawostki Napisał go skryba Butko dla Hrvoja  Vukčicia Hrvatinicia, zawiera wiele zdobionych

i malowanych inicjałów tworzących iluminację, po podboju Bośni przez Imperium Osmańskie był w Budzie, a następnie dotarł do Stambułu, gdzie jest przechowywany do dziś w bibliotece Topkapi Sarayi

 

Dragućki brevijar Krbavsko-zadarski krug Brewiarz z Draguća Okolice Zadaru

i Krbavy

Vrijeme nastanka 1407. godina Czas powstania 1407 rok
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Temporal, rubrika, himni, kalendar, dodani oficiji Zawartość Temporał, rubryki, hymny, kalendarz, dodatkowe oficjum
Veličina 196 listova pergamene Materiał, technika, wykonanie 196 kart pergaminowych
Zanimljivosti Pisalo ga je više ruku, mjesto pisanja se smješta u krbavsko područje zbog brojnih ikavizama, a kasnije je tek donesen u Istru u Draguć, iluminiran, sadrži ilustracije uskrsnuća, proroka i orla Ciekawostki Pisało go kilka osób, miejsce, przypuszcza się, że został napisany w okolicach Krbavy, a następnie,
z powodu licznych ikawizmów, został przewieziony na Istrię do Dragucia, zawiera ilustracje zmartwychwstania, proroków
i orła, które tworzą iluminację

 

Bakarski brevijar + (?) Brewiarz z Bakaru + (?)
Vrijeme nastanka 1414. godina Czas powstania 1414 rok
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sadrži crkvenu kroniku Bakra Zawartość Zawiera kronikę kościelną Bakaru
Veličina Materiał, technika, wykonanie
Zanimljivosti Pisao ga je Bartol Krbavac; izgubljen je Ciekawostki Pisał go Bartol Krbavac, zaginął

 

 

Češka glagoljska Biblija + (?) Głagolicka Biblia Czeska + (?)
Vrijeme nastanka 1416. godina Czas powstania 1416 rok
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sadrži dijelove najstarijeg češkog prijevoda Biblije Zawartość Zawiera fragmenty najstarszego czeskiego tłumaczenia Biblii
Veličina 258 pergamentnih folija Materiał, technika, wykonanie 258 foliałów pergaminowych
Zanimljivosti Autori su češki učenici hrvatskih glagoljaša što u knjizi izrijekom navode. Ciekawostki Autorami są czescy uczniowie chorwackich  głagolitów, informacja wyraźnie wymieniona
w książce

 

Ročki misal + (?) Roč, čuva se u Beču Mszał z Roča + (?) Roč, przechowywany
w Wiedniu
Vrijeme nastanka oko 1420. godine Czas powstania 1420 rok
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Sadrži temporal, kalendar, red mise, kanon mise, sanktoral, komunal, zavjetne mise, mise za mrtve, ritualne tekstove; bogat iluminacijama Zawartość Temporał, kalendarz, porządek mszy, msze kanonicze, sanktorał, komunał, msze dziękczynne, msze za zmarłych, teksty rytualne, bogaty

w iluminacje

Veličina 232 lista pergamenta Materiał, technika, wymiary 232 karty pergaminu
Zanimljivosti Autor je Bartol Krbavac, a 13 je listova napisao neki drugi pisac; čuva se u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču; misal se u Roču rabio do 1593. Ciekawostki Autorem jest Bartol Krbavac, ale 13 kart zostało spisanych przez kogoś innego; jest przechowywany w Austriackiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu, z mszału korzystano w Roču do 1593 roku

 

Barbanski misal + (?) Mszał z Barbanu + (?)
Vrijeme nastanka 1425. godina Czas powstania 1425 roku
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Hrvatskostaroslavenski jezik Język Język  chorwacko- cerkiewnosłowiański
Sadržaj Jedan list (fragment) Zawartość Jedna karta (fragment)
Veličina Očuvan samo jedan list Materiał, technika, wymiary Zachowana tylko jedna karta
Zanimljivosti Autor je Urban, barbanski župnik Ciekawostki Autorem jest Urban, proboszcz z Barbanu

 

Zakon brašćine Sv. Marije Goričke u Baški + (?) Baška Reguły bractwa św. Maryi Goričkiej 

w Bašce + (?)

Baška
Vrijeme nastanka 1425. godina Czas powstania 1425 rok
Pismo Ustavna glagoljica Pismo Głagolica uncjalna
Jezik Starohrvatski jezik (Krčka čakavica s jakim utjecajem staroslavenskoga jezika) Język Starochorwacki język

(dialekt czakawski
z Krku z silnym wpływem języka cerkiwnosłowiańskiego)

Sadržaj Pravila reda Zawartość Reguły zakonu
Veličina Od sedam listova, dva su izgubljena Materiał, technika, wymiary Z siedmiu kart dwie się nie zachowały
Zanimljivosti Najstariji sačuvani statut jedne bratovštine napisan glagoljicom Ciekawostki Najstarszy zachowany statut bractwa napisany pismem głagolickim

 

Listina iz Like Lika Dokument z Liki Lika
Vrijeme nastanka 1433. godina Czas powstania 1433 rok
Pismo Kurzivna glagoljica Pismo Głagolica kursywna
Jezik Starohrvatski jezik Język Starochorwacki język
Sadržaj Pravni dokument kojim Matijica Utišenić ostavlja zemlju crkvi sv. Ivana na Gori Zawartość Dokument prawny, za pomocą którego Matijica  Utišenić daruje ziemie kościołowi
św. Jana na Gori
Veličina pergament Materiał, technika, wymiary pergamin
Zanimljivosti Ima 6 visećih pečata, čuva se u Knjižnici franjevačke provincije Sv. Križa Ciekawostki Ma sześć wiszących pieczęci, znajduje się
w Bibliotece Prowincji Franciszkańskiej
św. Krzyża