Artykuły i rozdziały w monografiach

JĘZYKOZNAWSTWO

 2014

Cichońska Maria: Wyrazy funkcyjne w lingwistyce serbskiej i chorwackiej. W: Wyrazy funkcyjne w perspektywie synchronicznej i diachronicznej. Red. K. Kleszczowa, B. Gwoździok. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 35–58.

2012

Bońkowski Robert: Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych a jej ustawowe zabezpieczenia w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze i Serbii. W: Topografia tożsamości. Tom 2. Red. A. Firlej, W. Jóźwiak. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, s. 237–250. (artykuł komparatywny dotyczący języków chorwackiego, serbskiego, bośniackiego i czarnogórskiego)

Cichońska Maria: O graničnim sintaktičko-semantičkim pojavama: anafori, katafori i apoziciji na osnovi hrvatskoga, poljskog i engleskog. W: Peti hrvatski slavistički kongres. T. 1. Ur. I. Lukežić. Rijeka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012, s. 85–94.

Cichońska Maria, Pycia Paulina: Prostorni odnosi u gramatici i učenju stranoga jezika. W: Spotkania międzykulturowe. Red. Krystyna Jarząbek. Sylwia Sojda. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo GNOME, 2012, s. 25–36.

2011

Bońkowski Robert: Nazwy pierwszego miesiąca roku o źródłosłowie prasłowiańskim we współczesnych językach słowiańskich. W: Bałkański folklor jako kod interkulturowy. T. 1. Red. J. Rękas. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 413–420. [artykuł komparatywny dotyczący wszystkich języków słowiańskich, które posiadają w swoim nazewnictwie słowiańską nazwę pierwszego miesiąca roku]

Bońkowski Robert: Rodzime nazwy drugiego miesiąca roku w dzisiejszych językach słowiańskich. W: W kręgu literatury i języka. Analizy i interpretacje. Red. M. Michalska–Suchanek. Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Seria Filologia. T. 2, Gliwice 2011, s. 187– 192. [artykuł komparatywny dotyczący wszystkich języków słowiańskich, które posiadają w swoim nazewnictwie słowiańską nazwę pierwszego miesiąca roku]

Cichońska Maria, Kuna Branko: Nowomowa lat osiemdziesiątych w języku chorwackim i polskim. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, Wydawnictwo Gnome, Wydawnictwo UŚ, 2011, s. 94–110.

2010

Bońkowski Robert: Deklaracja o nazwie i sytuacji chorwackiego języka literackiego” z 1967 roku (jeszcze o okolicznościach powstania i następstwach. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 83–93.

Cichońska Maria: Badania w zakresie lingwistyki tekstu w lingwistyce chorwackiej i serbskiej. W: Studia Slavica Meridionalis X. Red. J. Molas. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, s. 1–13.

Cichońska Maria: Kataforički odnosi kao pokazatelj sličnosti i razlika u hrvatskom i srpskom tekstu (Na primeru romana Dana Browna Da Vincijev kod / Dena Brauna, da Vinčijev kod). W: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Red. B. Tošović. Wien, Verlag LIT, 2010, s. 257–284.

Cichońska Maria: Nowomowa chorwacka i polska w latach siedemdziesiątych. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura– Język –Literatura. red. L. Małczak, P. Pycia. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 49–59.

Pycia Paulina: Diskurs, vlast, ideologija, W: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Red. J. Klincková.  Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 186–195.

Pycia Paulina: Kategorija roda kod imenica u hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku. W: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Grammatik. Red. B. Tošović. Wien, LIT Verlag, 2010, s. 117–131

Pycia Paulina: W kręgu chorwackich subkultur młodzieżowych. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo GNOME, 2010, s. 36–49.

2009

Bońkowski Robert: Była Jugosławia wobec Unii Europejskiej – języki, tradycje, kultura (na przykładzie większościowych wspólnot katolickich). W: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Red. P. Sotirov. Biała-Podlaska, Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2009, s. 163–174. [artykuł komparatywny dotyczący języka chorwackiego i słoweńskiego]

Cichońska Maria: Glagoli bez agensa u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, W: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Lexik – Wortbildung – Phraseologie. Red. B. Tošović. Wien, Verlag LIT, 2009, s. 9–114.

Pycia Paulina: Nacrt honorifikacije u razgovornom stilu hrvatskog jezika (na osnovi Djeca Patrasa Zorana Ferića). W: Slovanstvo 20. storočia na križovatke kultúr. Red. M. Kováčová, M. Lizoň. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, (CD), s. 124–128

Pycia Paulina: O jeziku turizma. Putopis u tri čina. W: Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia. Red. M. Kováčová. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, (CD), s. 152–157

Pycia Paulina: Red riječi u hrvatskom jeziku. Iz didaktike hrvatskog jezika u Poljskoj. W: Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy / Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – stan obecny a perspektywy. Red. G. Olchowa. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 151–159.

2008

Cichońska Maria: Bezagentivni glagoli u hrvatskom i poljskom jeziku. W: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 16. do studenoga 2006. Red. L. Badurina i inni. Rijeka 2008, s. 805–817.

Cichońska Maria: Rola miasta w kształtowaniu stosunków językowych (na przykładzie Chorwacji). W: Miasto w chorwackiej kulturze. Red. J. Molas, M. Falski. Warszawa, Wydawnictwo Polonistyki UW, 2008, s. 285–294.

Pycia Paulina: Dramat (a)polityczny, czyli analiza dyskursu show politycznego. W: Świat Słowian w języku i kulturze, IX, Kulturoznawstwo. Red. E. Komorowska, J. Misiukajtis. Szczecin, PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2008, s. 95–100

Pycia Paulina: Obiteljski jezik (leksička razina). W: Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Филология. Езикознание. Научни трудове, том 46, кн. 1, сб. А. Red. Z. Tcholakova. Пловдив, Издателство на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, 2008, s. 169–180.

2007

Bońkowski Robert: Pismo Chorwatów – historia i współczesność. W: Świat techniki i humanistyki. Prace dedykowane Panu Profesorowi dr. hab. inż. Markowi Trombskiemu. Red. E. Tokarz. Bielsko-Biała, Wydawnictwo Naukowe ATH, 2007, s. 115–119.

Bońkowski Robert: Zapożyczenia niemieckie w języku chorwackim. W: Nasza środkowoeuropejska „ars combinatoria”. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, s. 477–488. [afiliacja UAM].

Bońkowski Robert: Najnowsze zmiany w języku chorwackim. W: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Integracja europejska w tradycji i przyszłości. Red. P. Żurek. Bielsko-Biała, Wydział Humanistyczno–Społeczny ATH, 2007, s. 357–363.

2006

Bońkowski Robert: Słowiański naturalny podział doby. W: Językowy Świat Słowian. Prace dedykowane Panu Profesorowi Dragiemu Stefaniji Red. E. Tokarz. Bielsko–Biała, Wydawnictwo ATH, 2006, s. 67–73. [artykuł komparatywny dotyczący wszystkich języków słowiańskich]

Pycia Paulina: Formalna i semantyczna struktura nagłówków chorwackich (na materiale dzienników i tygodników różnej orientacji politycznej). W: Bez cenzury. Red. M. Korytkowska. „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” 2006, nr 3, s. 163–173.

2005

Bońkowski Robert: Chorwackie perfektywizowane czasowniki pochodzenia angielskiego. W: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005, s. 319–326. [afiliacja UAM].

Bońkowski Robert: Prefiksacja czasowników chorwackich o znaczeniu przestrzennym. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 272–279.

Bońkowski Robert: Słowianie południowi i ich języki po rozpadzie Jugosławii. W: Jaka Europa? „Świat i słowo: filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia” 2005, nr 2(5). Red. A. Będkowska–Kopczyk, Akademia Techniczno-Humanistyczna – Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego, s. 199–218. (artykuł komparatywny dotyczący języków chorwackiego, serbskiego, słoweńskiego, macedońskiego, bośniackiego i czarnogórskiego)

Pycia Paulina: Przestrzeń w polskim i chorwackim reportażu. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 149–158.

Pycia Paulina: Senjskie inkunabuły. Zasługi fra Blaže Boromicia w kształtowaniu i rozwoju chorwackiego drukarstwa. W: Klasztorne ośrodki piśmiennictwa i kultury w krajach słowiańskich. Red. J. Georgiewa–Okoń, J. Stradomski. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005, s. 135–147.

Pycia Paulina: Język i kobieta. Ze studiów nad stylistyką języka chorwackiego. W: Świat Słowian w języku i kulturze, VI, Kulturoznawstwo. Historia. Red. E. Komorowska, A. Furier. Szczecin, PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2005, s. 183–188.

2004

Cichońska Maria: Formalna i semantička struktura naslova članaka u hrvatskom i poljskom tisku (na materijalu hrvatskih dnevnika Vjesnik i Slobodna Dalmacija i poljskih Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza), W: Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika. Zbornik radova sa savjetovanja Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga 17. i 18. svibnja 2003 g. u Opatiji. Red. D. Stolac, N. Ivanetič, B. Pritchard. Zagreb – Rijeka 2004, s. 103 – 109.

Pycia Paulina: Kategoria żeńskości w języku polskim, chorwackim i ukraińskim. W: Вісник Львіського університету. Серія філологічна. Випуск 34. Частина 2. Red. Т. Ю. Салига. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004, s. 352–359.

2003

Bońkowski Robert: Złożenia imienne o odcieniu sportowym w języku chorwackim. W: Języki i tradycje Słowian. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 68–76.

Cichońska Maria: Zagadka etymologii nazwy miasta Zagrzeb. W: Języki i tradycje Słowian. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 84–88.

2002

Bońkowski Robert: Rodzaje i funkcje zestawień we współczesnej chorwackiej leksyce sportowej. W: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. J. Zarek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, s. 494–503.

Bońkowski Robert: Sposoby angielskich adaptacji morfologicznych w standardzie chorwackim. W: Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Red. B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002, s. 305–318. [afiliacja UAM].

Bońkowski Robert: Słowiańskie nazwy dni tygodnia. W: Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2002, s. 247–254. (artykuł komparatywny dotyczący wszystkich języków słowiańskich)

Tokarz Emil: Unijna wielokulturowość na przykładzie Chorwatów gradišciańskich. W: Język i tradycje Słowian. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 310–314 (współautor: A. Ślęzak).

2001

Bońkowski Robert: Chorwackie złożenia rzeczownikowe (na przykładzie terminologii sportowej). W: Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Michałowi Blicharskiemu. Red. H. Fontański, E. Straś, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 89–95.

Cichońska Maria: Dyskurs młodzieżowy wobec normy języka literackiego. Na materiale języka polskiego i chorwackiego. W: Między kulturą „niską” i „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe. Red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew, Łódź, 2001, s. 187–191.

Cichońska Maria: Ku współczesnej typologii języków słowiańskich (na wybranej problematyce języka chorwackiego i polskiego). W: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język – tradycjakultura. Red. E. Tokarz, Katowice 2001, s. 291–296.

Małczak Leszek: Słownictwo anemonimiczne w języku chorwackim. W: Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Michałowi Blicharskiemu. Red. H. Fontański. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 114–119.

1999

Bońkowski Robert: Słowiański astronomiczno–matematyczny podział doby. W: W kręgu kultury Słowian. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999, s. 193–198. (artykuł komparatywny dotyczący wszystkich języków słowiańskich)

1997

Cichońska Maria: Kształtowanie się normy języka literackiego serbskiego, chorwackiego i bośniackiego dzisiaj. W: Język wobec przemian kultury. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 39–49.

1995

Cichońska Maria: Kilka uwag o funkcjonowaniu serbskich i chorwackich demonstratywów w aktach mowy. W: Studia z Językoznawstwa Słowiańskiego. In Honorem Maria Honowska. Red. F. Sławski, H. Mieczkowska. Kraków, UJ, 1995, s. 41–45.

1994

Cichońska Maria: Zaimki jako wykładniki emotywności w serbskim, chorwackim i polskim języku mówionym. W: Stylistyczne konfrontacje. Red. S. Gajda. Opole, WSP, 1994, s. 109–117.

LITERATUROZNAWSTWO i KULTUROZNAWSTWO

 2015

Kurtok Antonina: Ewolucja literatury chorwackiej mniejszości narodowej na Węgrzech. Próba syntezy. W: Slavica Iuvenum XIV. Mezinárodní setkání mladých slavistů. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015, s. 267–276.

Kurtok Antonina: Paradoksy sąsiedztwa czyli słów kilka o chorwacko–węgierskich relacjach literackich. W: Paradoxa in den slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen. Red. B. Tošović, A. Wonisch. Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2015, s. 43–54.

Kurtok Antonina: Z wizytą u sąsiadów – recepcja kultury chorwackiej na Węgrzech. W: Na pograniczach. Kulturowe obrazy ludzi i miejsc. Red. A. Chudzik. Sanok, PWSZ Sanok, 2015, s. 275–284.

Małczak Leszek: Budućnost inozemne kroatistike. W: Transmisije kroatistike. Red. K. Pieniążek-Marković i T. Vuković. Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, s. 129–140.

2014

Czapik–Lityńska Barbara: Uwagi na marginesie lektury literackich kontestacji Dubravki Ugrešić.  „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2014, nr 6, s. 49–62.

Czapik–Lityńska Barbara: Matoša problematyzacje piękna. Tropem pewnego poszukiwania. „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2014, nr 7, s. 49–61.

Czapik–Lityńska Barbara: Kategoria piękna w dyskursie modernizmu chorwackiego. W: W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 70–lecia Profesora Emila Tokarza. Red. M. Warchał, Bielsko Biała, Wydawnictwo ATH, 2014, s. 252–263.

Kurtok Antonina: Literatura fantastyczna – przypadek chorwacki. W: Literatura popularna. Fantastyczne kreacje światów, T. 2. Red. E. Bartos, D. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 123–132.

2013

Czapik–Lityńska Barbara: Tropem magii słowa w literaturze chorwackiej i serbskiej XX wieku. „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2013, nr 4, s. 43–62.

Czapik–Lityńska Barbara: Topografie nostalgii jako topografie tożsamości (na podstawie twórczości Dubravki Ugrešić i  Pavao Pavličicia). „Porównania” 2013, nr 12, cz. 2, s. 103–116.

Czapik–Lityńska Barbara: O wielokulturowości i międzykulturowości na podstawie esejów: Jančara, Debeljaka, Drakulić, Ugrešić i Čolovicia. W: Spotkania międzykulturowe. T.1. Literaturoznawstwo. Kultura. Red. K. Jarząbek, A. Ruttar , S. Sojda, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013,  s. 48–58.

Czapik Tomasz: Interkulturowe aspekty rozwoju miast Dalmacji. W: Spotkania międzykulturowe. T.1. Literaturoznawstwo. Kultura. Red. K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 38–47.

Kurtok Antonina: Novopovijesni roman – rewitalizacja chorwackiego powieściopisarstwa historycznego. W: Slavica Iuvenum XIV. Mezinárodní setkání mladých slavistů. Red. I. Jelínek, J. Muryc, V. Vilímek, J. Vorel. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, s. 94–100.

2012

Czapik–Lityńska Barbara:  Dubravki  Ugrešić poszukiwania literatury środka. W: „Literatura środka”. Kontekst słowiański. Red. B. Stempczyńska, L. Mięsowska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 33–40.

Czapik–Lityńska Barbara: Energie miasta w literaturze chorwackiego modernizmu i postmodernizmu (w kręgu refleksji estetycznej, cywilizacyjnej i antropologicznej). W: Topografia tożsamości. Red. A. Firlej, W. Jóźwiak, T. 2, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, s. 55–66.

Czapik–Lityńska Barbara: Iskustvo sna u suvremenoj hrvatskoj poezji. A.G. Matoš, J. Kaštelan, S. Mihalić, D. Oraić Tolić. W: Prostori snova. Ur. Ż. Benčić i D. Fališevac,  Zagreb 2012, s. 363–380.

Czapik Tomasz: Kulturowa tożsamość chorwackich miast Istrii (wybrane aspekty). W: Topografia tożsamości. T. 2. Red. A. Firlej, W. Jóźwiak. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, s. 101–110.

Czapik Tomasz: Innowacja kulturowa w procesie historycznym (perspektywa chorwackiego iliryzmu). W: Idea przemiany w literaturze, kulturze, języku i edukacji. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. T. 3. Red. A. Majkiewicz, M. Duś. Częstochowa 2011/2012, s. 121–127.

Kurtok Antonina: Geneza i funkcje dziewiętnastowiecznej powieści historycznej i jej kontekst chorwacki. „Studenckie Zeszyty Naukowe (W)koło Rosji” 2012, nr 2 (19), s. 17–26.

Ruttar Anna: „Visoke” i „niske” glazbene inspiracije u hrvatskoj književnosti. W: Zbornik Radova Petoga hrvatskog Slavističkog kongresa. Rijeka, FFS u Rijeci, 2012, s. 261–268.

2011

Czapik–Lityńska Barbara: Czas poety i poetyckie znaki czasu. O epistemie tomu Tihe lomače Slavka Mihalicia. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura, red. L. Małczak. P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 152–164.

Czapik–Lityńska Barbara: Przełom i przemiana w jugosłowiańskiej awangardzie literackiej,  Częstochowa 2011 (2012, antydatowane na 2011). W: Idea przemiany. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. T.3. Red. A. Majkiewicz i M. Duś,  Częstochowa 2011, 2012 (antydatowany na 2011),  s. 129-135. [artykuł komparatystyczny]

Majdzik Katarzyna: (Auto)biografia pisarki. Ireny Vrkljan „Marina, czyli o biografii”. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 198–216.

Ruttar Anna: „Wysokie” i „niskie” inspiracje muzyczne w chorwackiej prozie współczesnej. W: Literatura środka. Kontekst słowiański. Red. Barbara Stempczyńska, Lidia Mięsowska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

Ruttar Anna: Rockowe lata osiemdziesiąte w Chorwacji. Zagrzebskie pejzaże dźwiękowe. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 88–98.

Anna Ruttar: baROCK AND ROLL, czyli o różnych formach istnienia muzyki we współczesnej literaturze chorwackiej. W: Kultura popularna – części i całości. Narracje w kulturze popularnej. Red. B. Owczarek, J. Frużyńska. Warszawa, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki UW, 2011, s.471–484.

2010

Czapik–Lityńska Barbara: Chorwacka i serbska awangarda wobec Europy. Red. M. Korytkowska „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” 2010, nr 7, s. 67–78.

Czapik–Lityńska Barbara: Ku postmodernizmowi. Problem zmiany ideowo–estetycznej w latach siedemdziesiątych. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura–język–literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 108–114.

Czapik Tomasz: Dubrownik jako nośnik pamięci kulturowej. „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” 2010, nr 7, s. 233–245.

Majdzik Katarzyna: Pisarskie pozy Dubravki Ugrešić. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 142–157.

Ruttar Ana: O kultowości (poezji) Josipa Severa. W: Kultura lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura–język–literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 114–126.

2009

Czapik–Lityńska Barbara: Literatura, życie, wartości. O literaturze chorwackiej XX wieku. W: Tekst–rzecz–egzystencja w literaturach słowiańskich. Red. B. Stempczyńska. Katowice, „Śląsk”, 2009, s. 183–195.

Czapik–Lityńska Barbara: „Uwikłane w przemoc” Žensko pismo – dyskurs emancypacyjne i krytyczny z perspektywy postkolonialne. Red. B. Bakuła. „Porównania” 2009, nr 6, s. 165–177.

2008

Czapik–Lityńska Barbara: Ponowoczesne doświadczenie narodowe. Przypadek Dubravki Ugrešić,. W: Bunt tradycji, tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu. Red. M. Bogusławska i G. Szwat-Gyłybowa. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, 2008, s.147–162

Czapik–Lityńska Barbara: Vukovarmiasto nostalgiczne. Literackie obrazy pamięci i zapomnienia w twórczości Pavla Pavličicia. W: Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatkoj kultury. Red. M. Falski i M. Kryska-Mosur. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 174–185.

Czapik Tomasz: Polacy o miastach chorwackich i ich kulturze. W: Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatkoj kulturi”. Red. M. Falski i M. Kryska-Mosur. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2008, s 257–266.

Małczak Leszek: Twierdza w stanie oblężenia, czyli o motywie miasta w literaturze starochorwackiej. W: Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kultruri. Red. M. Falski i M. Kryska-Mosur. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 45–58.

Ruttar Anna: Pogled prema realizacijama muzičnosti u pjesništvu. „Riječi” 2008, nr 1–3, s. 166–175.

2007

Czapik–Lityńska Barbara: Coś więcej niż literatura w literaturze. W: Antropologia kultury. Antropologia literatury. Na tropach koligacji. Red. E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 27-37; [artykuł ogólnoteoretyczny z przykładami z literatury chorwackiej]

Czapik–Lityńska Barbara: Hrvatska književnost na šleskoj slavistici i kroatistici (hrvatskoj filologiji). W: Hrvatska književnost na europskim sveučilištima. Ur. A. Janković Čikos. Zagreb, DHK, 2007, s. 30–35;

Czapik–Lityńska Barbara: (Post)modernistyczne konteksty twórczości Dubravki Ugrešić. W: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. K. Pieniążek–Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, s. 201–212;

Czapik–Lityńska Barbara: Rozpad Jugosławii jako rozpad wartości. Punkt widzenia Dubravki Ugrešić i Slavenki Drakulić. Red. Z. Darasz, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” 2007, nr 4, s. 31–42.

Czapik Tomasz: Grupa ilirska jako formacja intelektualna i kulturowa. W: Świat techniki i humanistyki. „Rozprawy naukowe Akademii Techniczno–Humanistycznej” nr 1. Red. E. Tokarz, Bielsko–Biała, Wydawnictwo Naukowe ATH, 2007, s. 334–338.

Czapik Tomasz: Problem chorwackiej tożsamości narodowej na tle integracyjnego utopizmu grupy iliryjskiej. Red, Z. Darasz.  „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” 2007, nr 4, s. 43–49.

Małczak Leszek: O nowoczesnych i ponowoczesnych wzorach osobowych w „Lepszej połowie odwagi“ Ivana Slamniga. W: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, s. 265–273 [afiliacja UAM].

Ruttar Anna: Chopin, Liszt i rozstrojony fortepian. O przejawach muzyczności poezji Josipa Severa. W: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo UAM, 2007, s. 143–153.

Ruttar Anna: Nomadyczna muzyczność wczesnej poezji Josipa Severa, czyli o spotkaniach dźwięku z kulturą. W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wójtowicz. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 159–166.

2006

Czapik–Lityńska Barbara: Anarchistyczno–nihillistyczna podmiotowość Dubravki Ugrešić. W: Świat przez pryzmat „ja”. Red. B. Gontarz i M. Krakowiak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 47–56;

Małczak Leszek: Semantika vjetra. U: Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Bagić. Zagreb, FF Press, 2006, s. 209–233.

Ruttar Anna: Književna „partitura” simfonijske pjesme „Pan” Miroslava Krleže. „Gradovrh”, Tuzla 2006, nr 3.

2005

Czapik–Lityńska Barbara: Ja jestem” – myślący podmiot na scenie pisma i na scenie świata. W: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 3: Podmiotowość. Red. B. Czapik-Lityńska. Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2005, s. 223-233.  [artykuł komparatystyczny]

Czapik–Lityńska Barbara: Nostalgiczna Jugosławia. Oniryczne pejzaże ojczyzny. W: Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej. Red. K. Krasuski. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  2005, s.115-126. [artykuł komparatystyczny]

Czapik–Lityńska Barbara: Podmiot w drodze. Szkic o podmiocie i podmiotowości w perspektywie doświadczenia modernistyczno-awangardowego. W: Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Red. B. Czapik-Lityńska i M. Buczek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 215-226. [artykuł komparatystyczny]

Czapik Tomasz: O doświadczeniu przestrzeni w iliryzmie. W: Cywilizacja – Przestrzeń – Tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 60–68.

Małczak Leszek: Miljenko Jegović – ponowoczesny apatryda. W: Z Dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Red. B. Czapik-Lityńska i M. Buczek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 246–258.

Małczak Leszek: Przestrzenne konteksty chorwackiego literaturoznawstwa. W: Cywilizacja – Przestrzeń – Tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 47–59.

Ruttar Anna: O Krležy – symfoniku, jego „rozmowie” z Hektorem Berliozem i tańczących wariantach Ja, w: Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Red. B. Czapik- Lityńska i M. Buczek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 236–245.

Trembaczowska Katarzyna: Dziewiętnastowieczne podróżopisarstwo chorwackie jako dokument spo lecznej komunikacji. W: Cywilizacja – Przestrzeń – Tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 69–77.

2004

Czapik–Lityńska Barbara: Dubravka Ugrešić – obca czy inna? W: Tropy tożsamości: Inny, Obcy, Trzeci. Red. W. Kalaga, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 89–98.

Małczak Leszek: Poetika krila ili dinamičan aspekt poetske imaginacije Silvija Strahimira Kranjčevića.„Riječ” 2004, br. 10/1, s. 135–143.

 2003

Czapik Tomasz: Język, rzeczywistość, przestrzeń kulturowa. Z problemów iliryjskiego dyskursu narodowego. W: Języki i tradycje Słowian. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 332–339.

Małczak Leszek: Panorama autobiograficznej prozy chorwackiej lat 90–tych XX wieku, czyli o chorwackiej literaturze wojennej (hrvatsko ratno pismo). „Pamiętnik Słowiański” LIII, 2003, s. 25–38.

2002

Czapik–Lityńska Barbara: Spotkania z numinosum. Uwagi o duchowości awangardy jugosłowiańskiej. W: Z zagadnień literatury, kultury i języka. Red. B. Tokarz. Katowice, „Śląsk”, 2002, s. 113-120. [artykuł komparatystyczny]

Czapik–Lityńska Barbara: „Syndrom kultury kłamstwa” według Dubravki Ugrešić. W: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. J. Zarek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, s. 313–318.

Czapik Tomasz: O pułapkach przenoszenia ponadnarodowego modelu kultury na rzeczywistość polityczną (przykład iliryzmu). W. Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Red. B. Zieliński, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002, s. 217–225.

2001

Małczak Leszek: Miejsce i rola śródziemnomorza w przestrzeni kulturalnej Chorwatów. W: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język. Tradycja. Kultura. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2001, s. 63–69.

Małczak Leszek: Melenkolično jugo. „Riječ” 2001, br. 7/1, s. 127–135.

2000

Czapik–Lityńska Barbara: Jugosłowiańskie aporie wczesnej awangardy chorwackiej. W: Studia z historii literatury i kultury Słowian. Red. B. Czapik-Lityńska, Z. Darasz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, s. 116-126.

 1999

Czapik–Lityńska Barbara: Utopijne aspekty wizji kultury w świadomości jugosłowiańskiej Wielkiej Awangardy. W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Red. T. Poźniak i A. Skotnicka-Maj, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1999, s. 113-119. [artykuł komparatystyczny]

Czapik–Lityńska Barbara: Z problemów rozwoju idei wolności i integracji w kulturze Serbów i Chorwatów.Roczniki Humanstyczne” 1999, T. XLVII, z. 7, s. 83–90.

Czapik Tomasz: Od mitu wspólnoty do utopii wspólnej kultury. W: W kręgu kultury Słowian. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999, s. 21–30.

Czapik Tomasz: Tożsamość narodowa, tożsamość ponadnarodowa – z perspektywy chorwackiej. O potrzebie narodowego domu i konieczności europejskiej integracji. „Roczniki Humanistyczne” 1999. T XLVII. Z. 7, s. 91–99 (rok publik. 2000).

1998

Czapik–Lityńska Barbara: Granice i kody awangardy i postmodernizmu. W kręgu problemów literatury chorwackiej i serbskiej. W: Z polskich studiów slawistycznych. Red. J. Kornhauser, L. Macheta, L. Suchanek, Warszawa 1998, s. 163–169.

Pieniążek–Marković Krystyna: Slika – prozor u svijet (O slikotvornosti A. B. Šimića). W: Sto godina Antuna Branka Šimića. Red. S. Vrljić, Mostar 1998, s. 19–41.

1997

Czapik–Lityńska Barbara: [R]ewolucja świadomości w awangardzie i postmodernizmie a zagadnienie [nie]tożsamości. W: Ponowoczesność a tożsamość. Red. B. Tokarz i S. Piskor. Katowice, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1997, s. 22-33. [artykuł komparatystyczny]

Czapik–Lityńska Barbara: Wielkie i małe utopie jugosłowiańskiej awangardy. W: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. Red. B. Czapik-Lityńska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 81-89. [artykuł komparatystyczny]

Czapik–Lityńska Barbara: Wizja języka i kultury w awangardzie chorwackiej i serbskiej. W: Język wobec przemian kultury. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 86–93.

Czapik Tomasz: Uwagi o Jugosławii jako utopii w działaniu. W: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. Red. B. Czapik–Lityńska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 153–158.

Małczak Leszek: Miejsce groteski w wizji antyutopijnej. W: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. Red. B. Pikala–Tokarz. T. 3. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 83–92.

1996

Pieniążek-Marković Krystyna: Koncepcja języka poetyckiego w refleksji Antuna Branka Šimicia. „Język artystyczny”. Red. D. Ostaszewska, E. Jędrzejko, Katowice 1996, s. 211–221.

Pieniążek-Marković Krystyna: Utopijne aspekty refleksji Antuna Branka Šimicia nad językiem poetyckim. W: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. Red. B. Czapik–Lityńska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  1996, s. 90–97.

Pieniążek-Marković Krystyna: Młoda Chorwacja, „FA–art” 1996, nr 4, s. 99.

1995

Czapik–Lityńska Barbara: Problem(y) postmodernizmu w literaturze chorwackiej i literaturze serbskiej. W: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo–Wschodniej. Red. H. Janaszek-Ivaničkova i D. Fokkema. Katowice, „Śląsk”, 1995, s. 167–178.

Czapik–Lityńska Barbara: Transgresje jugosłowiańskiej awangardy. „Pamiętnik Słowiański” XLV/XLVI. 1995/1996, s. 53-67. [artykuł komparatystyczny]

1992

Czapik Barbara: Transformacje mitu słowiańskiego zbawcy w awangardzie jugosłowiańskiej. W: „Prace Historycznoliterackie”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z. 81. Red. M. Bobrownicka. Kraków 1992, s. 123-129. [artykuł komparatystyczny]

 1991

Czapik Barbara: Rozważania o alternatywnym aspekcie międzywojennej awangardy jugosłowiańskiej, w: Studia z języków i literatur narodów słowiańskich. Tendencje rozwojowe. Red. B. Czapik i E. Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1148. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, s, 156-162. [artykuł komparatystyczny]

1989

Czapik Barbara: Literatura a moralność. Próba porównawczej interpretacji problemu na podstawie eseistyki Miroslava Krležy i Czesława Miłosza, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1989, XXVI, s. 179–192.

1987

Czapik Barbara: Dramaty Vojnovicia wobec prądów literackich epoki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. „Prace Historycznoliterackie” 1987, z. 62. Red. M. Tatara,  s. 19–27.

PRZEKŁADOZNAWSTWO

 2015

Gverić Katana Petra: Hrvatska književnost u poljskim kazalištima poslije 1989. godine. „Književna smotra“ 2015, br. 178 (4), s. 71–81.

Majdzik Katarzyna: Dorta Jagić – poetka wolności. Komentarz do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w roku 2014. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ss. 10.

Majdzik Katarzyna: Intentio translatoris. Strategia translatoryczna powieści Ministerstwo Bólu” Dubravki Ugrešić. W: Język a komunikacja 36: (Nie)dosłowność w przekładzie. Od literatury dziecięcej po teksty specjalistyczne. Kraków, Wydawnictwo Tertium, 2015, s. 57–67.

Majdzik Katarzyna: Lektura anagramatyczna a przekład (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia „la folie de saussure“). „Przekłady Literatur Słowiańskich“. T. 6. Cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 90–104.

Małczak Leszek: Hrvatska književnost i kultura u Poljskoj u razdoblju od 1944. do 1989. godine. „Književna smotra“ 2015, br. 176 (2), s. 137–143.

Małczak Leszek: Rola krakowskich slawistów w polsko–chorwackich kontaktach kulturalnych i naukowych w latach 1944–1948. W: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Red. H. Mieczkowska, E. Solak, P. Fałowski, N. Palich. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 377–384.

Małczak Leszek: Tłumacz jako instytucja – przypadek PRL i drugiej Jugosławii. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 281–289.

2014

Majdzik Katarzyna: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007–2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 43–60.

Majdzik Katarzyna: Światła wieży Babel. Nad metaforą języka i przekładu. W: Strategie translatorskie od modernizmu do (post)postmodernizmu. Red. P. Fast. Katowice, „Śląsk”, 2014, ss. 29.

Małczak Leszek: Skazani na komparatystykę i przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a oryginałem. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 137–148.

2013

Majdzik Katarzyna: Jergovicia żonglerka stereotypami. Wokół polskiego przekładu powieści „Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki”. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s.  140–153.

Majdzik Katarzyna: Tożsamość przekładu i przestrzeń różnicy. W: Przekład – kolonizacja czy szansa?. Red. P. Fast. Katowice, „Śląsk”, 2013, ss. 11.

Małczak Leszek: O stereotypach w recepcji literatury chorwackiej w Polsce w latach 1944–1956. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 253–268.

Pycia Paulina: Stereotyp kobiety – dramat Sve o ženama” Miro Gavrana i jego polski przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T.4. Cz.1: Stereotypy w przekładzie literackim. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 101–114.

Pycia Paulina: Primjedbe uz poljski i engleski prijevod Andrićeva romana „Na Drini ćuprija”. W: Andrićeva ćuprija. Andrić–Initiative 6. Red. B. Tošović. Graz–Beograd–Banjaluka, Institut für Slawistik der Karl–Franzens–Universität Graz, Beogradska knjiga, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjiga, 2013, s. 835–849.

2012

Majdzik Katarzyna: Oblicza melancholii. „Szafa” Olgi Tokarczuk i jej chorwacki przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 252–266.

Małczak Leszek: Między polityką a estetyką – o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 75–94.

Pycia Paulina, Sojda Sojda: Honorifikacija u dramama Mire Gavrana. Između originala i prijevoda. W: Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova. Knj. 1. Ur. Marija Turk, Ines Srdoč–Konestra. Rijeka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012.

Pycia Paulina: Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1: Bariery kulturowe w przekładzie literackim. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 135–148.

2011

Majdzik Katarzyna: Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo–Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie „Ministerstwa Bólu” Dubravki Ugrešić). „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 122–137.

Małczak Leszek: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990–2006. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 147–203.

Małczak Leszek: Obraz katolików oraz muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T. 2. Cz. 1: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 106–121.

Małczak Leszek: Polsko–chorwackie kontakty kulturalne i przekłady literatury chorwackiej w Polsce w latach osiemdziesiątych. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura–język–literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 217–238.

2010

Majdzik Katarzyna: Błąd i jego konsekwencje w przekładzie „Sahiba” Nenada Veličkovicia. W: Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie. Red. P. Fast, A. Świeściak. Katowice, „Śląsk”, 2010, s. 197–212.

Małczak Leszek: Slika katoličke i muslimanske sredine u poljskim prijevodima pripovijetke Ive Andrica U musafirhani. U: Das Grazer Opus von Ivo Andric (1923–1924) / Grački opus Iva Andrića (1923–1924). Ur. B. Tošović. Graz–Beograd, Institut für Slawistik der Karl–Franzens–Universität Graz, Beogradska knjiga, 2010, s. 77–88.

2009

Majdzik Katarzyna: Tłumacz–bricoleur (o polskim przekładzie „Ministerstwa Bólu” Dubravki Ugrešić). W: Sztuka przekładu – interpretacje. Red. P. Fast, A. Świeściak. Katowice, „Śląsk”, 2009, s. 157–174.

Małczak Leszek: Marin Držić u Poljskoj. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić–Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, s. 81–90.

Małczak Leszek: O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej – Dragutin Tadijanović: „Molba munji nebeskoj”. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie. Red. B. Tokarz. Wyd. I. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 71–83; Wyd. II. Katowice 2010.

Ruttar Ana: Tłumaczenie wiersza „klišej kiše” Josipa Severa a zagadnienie muzyczności. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. Wyd. II. Katowice 2010.

2007

Małczak Leszek: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić–Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007, s. 75–98.

2002

Małczak Leszek: Dwujęzyczność ocalona. O współczesnej literaturze chorwackiej w standardzie i dialekcie. W: Biograficzne konteksty przekładu. Red. P Fast, A. Kozak. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2002, s. 95–106.

Opracowali: Robert Bońkowski, Antonina Kurtok, Katarzyna Majdzik, Leszek Małczak, Paulina Pycia